wtorek, 31 grudnia 2013

Unijne zasady zarządzania danymi w usługach łączności elektronicznej sprzeczne z Kartą Praw Podstawowych?

Zdaniem Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Dyrektywa 2006/24/WE w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE jest niezgodna z Kartą Praw Podstawowych UE. Zalecił on jednak, aby zawiesić uprawomocnienie ewentualnego stwierdzenia bezprawności przedmiotowych norm, pozostawiając ustawodawcy rozsądny okres na dokonanie koniecznej nowelizacji.

To jak to jest z tą zawisłością sporu, gdy w grę wchodzą międzynarodowe konwencje?

Na zakończenie 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości UE kolejny raz podjął temat zawisłości sporu w świetle rozporządzenia Bruksela I oraz konwencji międzynarodowych. Pytanie prejudycjalne dotyczyło interpretacji art. 71 rozporządzenia Bruksela I, zgodnie z którym rozporządzenie nie naruszania regulacji dot. jurysdykcji, uznawania lub wykonywania orzeczeń zawartych w konwencjach międzynarodowych.


Podstawą sporu było powierzenie przez przewoźnika realizacji zlecenia międzynarodowego przewozu podwykonawcy. Niestety przewożony towar został skradziony. W wyniku zawartej ugody, zleceniodawca uzyskał odszkodowanie od ubezpieczyciela przewoźnika, który następnie wystąpił z roszczeniem regresowym do podwykonawcy. Wcześniej jednak prawomocnym wyrokiem stwierdzono, że pomiędzy przewoźnikiem a podwykonawcą nie istnieje prawo w odniesieniu do tych samych okoliczności, a podwykonawca powinien odpowiadać za poniesioną szkodę jedynie do wysokości maksymalnej kwoty przewidzianej w art. 23 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów - CMR. Czy można tu zatem mówić o zawisłości sprawy?

poniedziałek, 30 grudnia 2013

Porozumienie Rada - Parlament ws. walki z insider trading i manipulacją rynkową

Kolejnym krokiem mającym ukrócić nieetyczne zachowania uczestników rynku finansowego (zobacz na wcześniejszy post) było zatwierdzenie przez COREPER w imieniu Rady porozumienia między tą ostatnią a Parlamentem Europejskim dotyczącego Dyrektywy w sprawie nadużyć rynkowych (MAD II, która zastąpi Dyrektywę MAD 2003/6/WE). Dzięki porozumieniu (Press Release Nr: 18095/13) oraz czerwcowej akceptacji przygotowywanego równolegle rozporządzenia MAR (Press Release 11635/13) oba akty będą mogły zostać przyjęte w pierwszym czytaniu, być może już w styczniu 2014.

Szerzej: Jim Hamilton.

niedziela, 29 grudnia 2013

Rosja inicjuje swoje pierwsze postępowanie w WTO

Jak informuje Reuters, rosyjskie władze zainicjowały na początku tego tygodnia swoje pierwsze postępowanie w WTO. Dotyczy ono ceł antydumpingowych stosowanych przez Unię Europejską (UE) wobec rosyjskich producentów stali oraz nawozów sztucznych. Strony mają obecnie 60 dni na rozwiązania sporu w drodze dwustronnych negocjacji. W przypadku ich niepowodzenia, Rosja będzie miała prawo do złożenia wniosku o powołanie panelu, który w sposób wiążący rozstrzygnie spór. Sama skarga Rosji nie jest jeszcze dostępna na stronie WTO. 

Rosja zarzuca UE stosowanie rozwiązań niezgodnych z Umową w sprawie Środków Antydumpingowych. W szczególności twierdzi ona, że Unia badając istnienie dumpingu przyjmuje ceny energii nie z rynku rosyjskiego (uznając, że nie mają one charakteru rynkowego i są sztucznie zaniżone) ale kalkuluje taką cenę w oparciu o podobne rynki trzecie. Metodologia ta jest stosowana od 2002 r. 

Powyższy krok jest powszechnie postrzegany jako odpowiedź Rosji na skargę UE w sprawie opłat recyklingowych, którymi objęte są importowane pojazdy mechaniczne (o sprawie informowaliśmy między innymi tu, tu oraz tu) jak również ostatniego zaangażowania Unii na Ukrainie.

sobota, 28 grudnia 2013

Nowa sprawa w MTS: Timor Wschodni v. Australia

Tuż przed Świętami, 17 grudnia 2013 r., do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości wpłynęła skarga Timoru Wschodniego przeciwko Australii (zob. komunikat prasowy 1). Ze względu na okoliczności sprawy i wniosek Timoru Wschodniego o zastosowanie w trybie pilnym środków tymczasowych, już następnego dnia Przewodniczący Trybunału wyznaczył termin rozprawy ws. środków tymczasowych na 20-22 stycznia 2014 r. i zawiadomił rząd Australii (zob. komunikat prasowy 2).

Zdarzenia, które stanowią podstawę skargi miały miejsce 3 grudnia 2013 r. Agenci  Australijskiej Organizacji Bezpieczeństwa i Wywiadu (Australian Security Intelligence Organisation, ASIO), działając podobno na podstawie nakazu wydanego przez Prokuratora Generalnego Australii, dokonali tego dnia w Canberze przeszukania w mieszkaniu i biurze doradcy prawnego Timoru Wschodniego, który jednocześnie jest pełnomocnikiem tego państwa w postępowaniu arbitrażowym, jakie toczy się między Timorem a Australią na podstawie Timor Sea Treaty. W wyniku przeszukania zostały zajęte między innymi korespondencja pomiędzy rządem Timoru Wschodniego a jego prawnikami oraz dokumenty i dane stanowiące należące do tego państwa, w szczególności dotyczące wspomnianego postępowania arbitrażowego. Władze Timoru Wschodniego uznały takie działania Australii za naruszenie jego suwerenności, a także prawa własności i innych praw chronionych przez prawo międzynarodowe i właściwe prawo krajowe. Właśnie stwierdzenia tego naruszenia domaga się Timor Wschodni w skardze do MTS, ponadto również zwrotu wszystkich zajętych listów, dokumentów i danych, i nieodwracalnego zniszczenia wszelkich ewentualnych kopii zrobionych przez Australię, a także satysfakcji w postaci formalnych przeprosin i pokrycia przez Australię kosztów postępowania przed MTS. Natomiast środki tymczasowe miałyby m.in. obejmować zabezpieczenie i przekazanie zajętych dokumentów i danych MTS.

Spór pomiędzy Argentyną a UE o biodiesla - cdn...

Argentyna złożyła 19 grudnia 2013 r. oficjalny wniosek o rozpoczęcie konsultacji z Unią Europejską (UE) w sprawie permanentnych ceł antydumpingowych nałożonych przez Unię na import biodiesla z Argentyny (o sprawie informowaliśmy wcześniej tu). Zdaniem Argentyny cła wprowadzone przez UE naruszają postanowienia Umowy WTO o Środkach Antydumpingowych

Jak informowaliśmy już o tym wcześniej Argentyna jest jednym z największych producentów biodiesla na świecie, przy czym większość produkcji eksportuje. Komentatorzy podkreślają, że problemy Argentyny z eksportem paliw ekologicznych na rynek europejski rozpoczęły się po dokonaniu w zeszłym roku nacjonalizacji Yacimientos Petrolíferos Fiscales, firmy w której większość udziałów posiadał hiszpański gigant energetyczny Repsol.

Sam wniosek o rozpoczęcie konsultacji będzie wkrótce dostępny w bazie danych WTO pod numerem WT/DS473/1.

piątek, 27 grudnia 2013

Apple zwycięża w kolejnej potyczce z Samsungiem

Po ostatnich sukcesach odniesionych przez Apple w "wojnie patentowej" z Samsungiem na terytorium USA (zobacz nasz post tutaj i odnośniki do wcześniejszych) amerykańska spółka zwycięsko wyszła z kolejnego starcia tym razem w jurysdykcji koreańskiej. 12 grudnia tamtejszy sąd oddalił powództwo w przedmiocie naruszenia praw patentowych Samsunga przez stosowane m.in. w iPhone 4S, iPhone 5, czy iPad2 rozwiązaniach obejmujących sposób wyświetlania  krótkich wiadomości i grupowania wiadomości (Le Monde, Succès juridique d'Apple contre Samsung en Corée). W rezultacie oddalony został wniosek o wydanie zakazu sprzedaży wspomnianych produktów oraz powództwo o odszkodowanie w wysokości niemal 70 000 euro.

Jest to ten sam sąd, który w sierpniu 2012 roku zasądził odszkodowanie na rzecz Samsunga za naruszenie dwóch patentów w wysokości przeszło 27 000 euro.

czwartek, 26 grudnia 2013

Diamenty są... zimne?

W grudniu naukowcy odkryli w Antraktyce Kimberlit - skałę, w której często występują diamenty. To właśnie z kimberlitu pochodzi większość diamentów wydobywanych w Afryce, ale także np. w Brazylii. Chociaż zaledwie ok. 1-2% kimberlitów zawiera diamenty o wielkości mającej wartość komercyjną, to i tak jest to ważna informacja z puntu widzenia mapy złóż tych minerałów na świecie. Kimberlit został odkryty w okolicy Mount Meredith w Górach Księcia Karola. Na razie nie odkryto samych diamentów, a jedynie kimberlity, więc do takich ozdób droga jeszcze daleka.środa, 25 grudnia 2013

Obywatelstwo UE na sprzedaż

Z końcem miesiąca wchodzi w życie ustawa, mocą której osoby chcące nabyć obywatelstwo UE będą to mogły uczynić za 650 tyś. euro w drodze zakupu obywatelstwa Malty. W przeciwieństwie jednak do stosujących podobne rozwiązanie Cypru, Grecji, Hiszpanii, Portugalii czy Wielkiej Brytanii uzyskanie obywatelstwa nie będzie obwarowane dodatkowymi warunkami np. minimalnego okresu zamieszkania, czy realizacji określonych inwestycji (Il Sole 24 Ore, Malta, da fine dicembre basterà pagare 650mila euro per avere la cittadinanza. Salgono i timori Ue sui nuovi passaporti). Co więcej, w przeciwieństwie do tych państw uprawnienie nabywane na Malcie nie będzie ograniczone czasowo. Zgodnie z założeniami projektu legislacyjnego, zatwierdzonego przez parlament w ubiegłym miesiącu, ma to przynieść do budżetu 30 mln euro rocznie (tj. 45 beneficjentów programu).

Odpowiadając na głosy krytyczne w stosunku do projektu - nie tylko w ramach UE, bo maltański paszport umożliwia podroż bez wizy do USA i 160 innych państw - tamtejsza administracja zapewniła, że procedura będzie obejmować szczegółową kontrolę kandydatów, co ma uniemożliwić nabycie obywatelstwa unijnego przez przypadkowe osoby.

Niezależnie jednak od krytyki krajowej i unijnej, kryteria przyznawania obywatelstwa pozostają sprawą wewnętrzną państw członkowskich i Komisja Europejska ma w tym zakresie nader ograniczoną możliwość oddziaływania.

wtorek, 24 grudnia 2013

PPM Świątecznie

Drodzy Czytelnicy,

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy życzyć zdrowia, spokoju i pogody ducha podczas pełnych radości spotkań z najbliższymi oraz w całym nadchodzącym roku.

Dziękujemy, że byliście z nami!

Redakcja PPM

http://bit.ly/19otNbq

poniedziałek, 23 grudnia 2013

Kompromis w sprawie unijnej reformy sektora audytu

Parlament Europejski i państwa członkowskie UE wypracowały porozumienie w sprawie założeń reformy sektora audytu (European Commission, MEMO/13/1171). Odpowiednio ustanowiony zostanie 10 letni okres obowiązkowej rotacji audytorów, a stanem rekomendowanym będzie korzystanie z "badań połączonych" (joint audit, tłum. za Zieloną Księgą KE Polityka badania sprawozdań finansowych). Przedsiębiorstwa interesu publicznego będą mogły jednokrotnie ubiegać się o wydłużenie tego okresu.

Nowe zasady mają także ograniczyć ryzyko konfliktu interesów. Przede wszystkim agencje ratingowe będzie obowiązywać "czarna lista" usług o charakterze poza-audytorskim, których takie spółki nie będą mogły świadczyć między innymi w zakresie doradztwa podatkowego i inwestycyjnego. Ma to przeciwdziałać nadmiernemu pogłębianiu relacji między podmiotami kontrolowanymi i kontrolującymi i sprzyjać "zawodowemu sceptycyzmowi".

Oba powyższe elementy mają zapewnić niezależność audytu, co obok wzmocnienia społecznego wymiaru mandatu realizowanego przez takie podmioty (kwestie jakości, transparentności i odpowiedzialności za świadczone usługi) oraz zwiększenia konkurencji na rynku unijnym stanowić będzie trzon reformy sektora. Wdrażane rozwiązania mają wreszcie doprowadzić do harmonizacji z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej (International Standards on Auditing, ISAa)

Obszernie na temat reformy tutaj.

niedziela, 22 grudnia 2013

Rakietą ziemia - powietrze w Mikołaja?Modne ostatnio w rejonie Azji Wschodniej ustanawianie stref identyfikacji obrony przeciwlotniczej może stanowić istotne zagrożenie dla przelotów związanych ze spodziewanymi na 24 grudnia wizytami Świętego Mikołaja. Obrona przeciwlotnicza niektórych państw intensywnie przygotowuje się na potencjalne naruszenia swojej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane obiekty latające. Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD) integrujące obrony przeciwlotnicze USA i Kanady przygotowało nawet specjalny portal internetowy na którym można obserwować przelot Świętego Mikołaja. Bezpośredni link do portalu udostępniamy tutaj.


Protokół z Nagoya-Kuala Lumpur na półmetku ratyfikacji

Na początku grudnia dokumenty ratyfikacyjne Protokołu z Nagoya-Kuala Lumpur złożyły Węgry. Tym samym Protokół ma już dwadzieścia ratyfikacji na czterdzieści wymaganych do wejścia w życie Protokołu. Już w marcu dokumenty dotyczące zawarcia Protokołu złożyła Unia Europejska (pisaliśmy o tym tutaj), a spośród jej państw członkowskich ratyfikowały go już między innymi Niemcy oraz Litwa. Polska oczywiście podpisała Protokół już w 2011 r. i przygotowuje się do jego ratyfikacji.

Protokół z Nagoya-Kuala Lumpur dotyczący odpowiedzialności i odszkodowania do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym został przyjęty przez strony Konwencji o bioróżnorodności podczas Konferencji stron, która odbyła się w Nagoya w 2010 (jako jeden z dwóch Protokołów, drugi dotyczy dostępu do zasobów genetycznych). Więcej na temat Protokołu.

sobota, 21 grudnia 2013

Problemy z wdrażaniem STCW 2010 - Międzynarodowa Izba Żeglugi prosi o pomoc IMO

Międzynarodowa Izba Żeglugi zwróciła się do Międzynarodowej Organizacji Morskiej w sprawie wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku Rezolucji nr 2 Zmiany do Kodeksu Wyszkolenia Marynarzy, Wydawania Świadectw i Pełnienia Wacht z 1978 r., przyjętej w ramach aktu końcowego Konferencji z 2010 r. (STCW 2010). Międzynarodowa Izba Żeglugi wnosi o wydłużenie okresu dostosowawczego ze względu na opóźnienia w implementacji odpowiednich regulacji do krajowych porządków prawnych (a w niektórych przypadkach ze względu na brak implementacji). Sekretarz Generalny Międzynarodowej Izby Żeglugi stwierdził "wiemy, że przeszkolenie oraz standaryzacja wymagana przez STCW 2010 została dopiero niedawno przyjęta przez krajowe organy administracji morskiej, natomiast w przypadku niektórych państw nadal to nie nastąpiło. Może to stworzyć istotne problemy dla operatorów morskich, którzy nie będą mieli wystarczająco dużo czasu by zweryfikować kwalifikacje pracowników". W przypadku Polski terminy te są również stosunkowo krótkie, jako że rozporządzenie  MTB i GM w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich ( Dz.U. poz. 937 z dnia 7 sierpnia 2013r.) zaczęło obowiązywać od 20 sierpnia 2013 (o problemach Polskich marynarzy z certyfikatami kwalifikacji czytaj tutaj). Całkowita implementacja zmian uzgodnionych w ramach Konferencji w Manilii 2010 następować ma w latach 2014-2017. Dotychczasowe certyfikaty załóg statków tracą ważność w 1 stycznia 2014. Więcej informacji tutaj

Gazprom rozpoczyna podbój Arktyki

Gazprom poinformował, że dwudziestego grudnia 2013 roku uruchomiona została pierwsza platforma wiertnicza zlokalizowana na złożu Prirazlomnoye. Dyrektor Generalny Gazpromu Alexei Miller oznajmił "Staliśmy się pionierami w rozwoju obszarów arktycznych Rosji". Złoże Prirazlomnoye jest usytuowane na Morzu Peczorskim 40 mil morskich od wybrzeża. Warto podkreślić że to właśnie ta platforma była miejscem protestów oraz aresztowania działaczy Greenpeace na statku Arctic Sunrise o którym pisaliśmy już wielokrotnie (np. tutaj). Jej usytuowanie budzi uzasadnione zastrzeżenia ekologów, przeciwnych gospodarczemu wykorzystywaniu wrażliwych obszarów arktycznych do prowadzenia działalności wydobywczej. Więcej informacji tutaj.
http://www.maritime-executive.com/article/Gazprom-Launches-Controversial-Arctic-Oil-Field-2013-12-20/

Arbitraż oczami przedsiębiorców


Koniec roku bywa pretekstem do podsumowań. W tym kontekście bardzo ciekawą podstawę do dyskusji stanowią wyniki ankiety „Corporate Choices in international Arbitration” przeprowadzonej przez PwC oraz School of International Arbitration działającej przy Queen Mary University of London. Celem ankiety była odpowiedź na pytanie czy i w jaki sposób międzynarodowe korporacje korzystają z arbitrażu. Jest to już piąta tego typu publikacja, tym razem skupiająca się głównie na klientach działających w 3 dziedzinach: energetyce, rynku budowlanym oraz rynku usług finansowych. Pytania kierowane były także do przedstawicieli innych branż (publikacja zawiera szczegółowe informacje dotyczące metodologii jej powstania).

piątek, 20 grudnia 2013

Proces Kenyatty - na dwoje babka wróżyła...

Prokurator MTK Fatou Bensouda złożyła wniosek o odroczenie rozpoczęcia postępowania w sprawie Kenyatty. Pani Prokurator wskazuje, że zmienił się stan dowodów (część świadków się wycofała, Kenyatta odmawia składania zeznań, pojawił się też problem składania fałszywych zeznań) i obecnie nie ma możliwości zapewnienia wysokiego standardu postępowania w tej kwestii. 

Spór UE i Brazylii o podatki w WTO

Komisja Europejska złożyła wczoraj oficjalny wniosek o uruchomienie procedury konsultacyjnej z Brazylią w sprawie stosowanych przez to państwo przywilejów podatkowych przysługujących krajowym producentom (między innymi samochodów, sprzętu elektronicznego oraz komponentów komputerowych). W szczególności UE zarzuca Brazylii, że produkty krajowe korzystają ze zwolnień podatkowych, które nie są dostępne dla importowanych towarów. 

W przypadku niepowodzenia konsultacji, UE będzie mogła zażądać powołania specjalnego panelu, który rozstrzygnie w sposób wiążący o zgodności środków stosowanych przez Brazylię z wymogami prawa WTO. 

Treść wniosku będzie dostępna w ciągu kilku dni w bazie danych WTO (pod numerem WT/DS472/1). Oficjalne oświadczenie Komisji Europejskiej jest natomiast dostępne tu.

Tak jak informowaliśmy jakiś czas temu EU negocjuje właśnie porozumienie w sprawie utworzenia strefy wolnego handlu z Mercosur (którego Brazylia jest członkiem), ale nie wyklucza, że w przypadku niepowodzenia, podejmie indywidualne negocjacje. Brazylia jako największy partner handlowy UE pozostaje przy tym priorytetem . Spór w WTO na pewno nie ułatwi tego procesu.

Sankcje karne za negowanie ludobójstwa Ormian stanowią naruszenie art. 10 EKPCz

W wyroku w sprawie Perincek p. Szwajcarii ETPCz uznał, że sądy szwajcarskie, uznając, że skarżący, obywatel turecki, w trakcie swoich wystąpień publicznych w Szwajcarii dopuścił się przestępstwa polegającego na negowaniu ludobójstwa Ormian w 1915 r., naruszyły prawo do swobody wypowiedzi w rozumieniu art. 10 Konwencji. 

czwartek, 19 grudnia 2013

Kompromis ECOFIN ws. II filaru Unii Bankowej

Po 12 godzinach negocjacji unijni ministrowie finansów zasiadający w ECOFIN osiągnęli porozumienie ws. II filaru Unii Bankowej (Les Echos, Accord des Européens sur l’union bancaire), którego podstawę wypracowali w środę w godzinach porannych (po 7 godzinnym maratonie negocjacyjnym) ministrowie finansów państw EMU (FT, Eurozone agrees ‘backstop’ for failing banks).

Przesądzone wydaje się wreszcie powołanie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (SRM), co stanowiło szczególnie trudny obszar negocjacyjny (z obaw przed przedwczesnym upublicznieniem negocjowanych rozwiązań Komisja Europejska wręcz uciekła się do druku dokumentów "niewidzialnym atramentem" o czym wspominaliśmy tu). SRM miałby rozpocząć funkcjonowanie w roku 2016 (Les Echos). 

Kluczową rolę w procesie decyzyjnym w sprawie dofinansowania lub uporządkowanej likwidacji banków ma pełnić Rada ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (Single Resolution Board, tak: komentujący stanowisko ECOFIN Komisarz Michel Barnier, MEMO/13/1186), w której skład wejdą przedstawiciele Komisji, Rady UE, EBC i organów krajowych. 

środa, 18 grudnia 2013

Spięcie dyplomatyczne na linii New Delhi - Waszyngton

Zatrzymanie w Nowym Jorku Devyani Khobragade, zastępczyni konsula generalnego, pod zarzutem oszustw wizowych stało się przyczyną napięć między Stanami Zjednoczonymi a Indiami, które podjęły krok odwetowe przeciwko dyplomatom amerykańskim (CNN, Arrest, strip-search of Indian diplomat in New York triggers uproar). Do złożenia wyjaśnień wezwano ambasador USA, odwołano kilka planowanych spotkań z amerykańską delegacją, odebrano identyfikacyjne karty dyplomatyczne. W remach retorsji sprzed ambasady USA usunięto także betonowe zapory bezpieczeństwa (CBS News, India angry over arrest, strip search of diplomat in NYC). Indie zapowiedziały wreszcie ograniczenie amerykańskich przywilejów dyplomatycznych oraz zbadanie pensji wypłacanych przez dyplomatów pracownikom domowym (zob poniżej).

Źródło: CBS News.

W stosunku do Khobragade sformułowano zarzut sfałszowania dokumentów na potrzeby uzyskania wizy dla swojej pomocy domowej (Sangeeta Richard), której płaciła poniżej stawek ujawnianych w oficjalnych deklaracjach, a przede wszystkim poniżej płacy minimalnej, co stanowi warunek wydania tego rodzaju wizy uprawniającej do pracy na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ze względów kulturowych sprawa aresztowania i "poniżającego" traktowania wykształconej kobiety z klasy średniej, która z perspektywy amerykańskiej może się wydawać bagatelna, w Indiach wzbudziła wielkie emocje. Z kolei rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu podkreślił, że kobieta została potraktowana w sposób standardowy dla więźniów nie stwarzających szczególnego ryzyka.

Zakaz dyskryminacji związków osób homoseksualnych - ostatnie orzeczenia ETPCz i TS

W ostatnim czasie zarówno Trybunału strasburski, jak i Trybunał luksemburski badały sytuacje powstałe na tle regulacji krajowych, którym zarzucano dyskryminację par jednopłciowych w relacji do par heteroseksualnych.
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku Wielkiej Izby w sprawie Vallianatos i Inni p. Grecji orzekł, że obowiązujące w Grecji od listopada 2008 r. przepisy wprowadzające możliwość rejestracji związków partnerskich par heteroseksualnych, a nieprzewidujące takiej możliwości dla par homoseksualnych, stanowiły naruszenie art. 14 w zw. z art. 8 Konwencji. Trybunał uznał, że władze greckie nie przywołały żadnych przekonujących i ważkich argumentów uzasadniających wyłączenie możliwości rejestracji związków par jednopłciowych, w sytuacji, gdy wprowadziły taką możliwość dla par osób rożnej płci. Trybunał odwołał się do doktryny „Konwencji jako żyjącego instrumentu” i przypomniał, że państwa zobowiązane są na gruncie art. 8 Konwencji do wzięcia pod uwagę rozwoju społecznego oraz faktu, iż nie istnieje jeden sposób, w jaki jednostki chcą realizować swoje prawa do życia rodzinnego i prywatnego.


wtorek, 17 grudnia 2013

Sąd UE o modyfikowanych genetycznie ziemniakach

W wyroku wydanym 13 grudnia Sąd UE stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej zezwalającej na uprawę modyfikowanego genetycznie ziemniaka amflora, wyprodukowanego przez BASF.

Komisja Europejska podjęła decyzję zezwalającą na uprawę ziemniaka do celów przemysłowych (zawiera on wyłącznie skrobię potrzebną do produkcji celulozy) oraz decyzję o wprowadzeniu do obrotu paszy z amflorą w marcu 2010 r. po trzynastoletnim postępowaniu. Podstawę prawną do wydania obu decyzji stanowiła dyrektywa 2001/18. To właśnie uchybienia w tej procedurze stały się podstawą stwierdzenia przez Sąd nieważności decyzji. Komisja nie przedstawiła bowiem właściwym komitetom  do ponownego zaopiniowania projektów decyzji po otrzymaniu w 2009 r. dodatkowej opinii od Europejskiego Urzędu ds.Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Same projekty decyzji nie różniły się w niczym od opiniowanych wcześniej, w 2005 r. Mimo to, Sąd stwierdził, że uchybienia te mogłyby stać się  przyczyną zmiany decyzji komitetów i wpłynąć na treść ich opinii. Uznał, że jest to poważne naruszenie wymogów proceduralnych, o którym mowa w art 263 TFUE. Decyzję w 2010 r. zaskarżyły Węgry, a interwenientami w sprawie były Francja, Luksemburg, Austria i Polska.

ICC ma nowy regulamin Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów


Od 1 stycznia 2014 r. Międzynarodowe Centrum Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (International Centre for ADR) przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) będzie miało po 12 latach nowy regulamin. Regulamin zmienia nazwę z ICC ADR Rules na ICC Rules of Mediation, co wynika ze wzrostu popularności mediacji. Ponad 90% spraw złożonych od 2001 r. rozstrzyganych było właśnie w ten sposób. Zgodnie z danymi podanymi przy okazji publikacji Regulaminu, aż 75% z nich zostało zakończonych ugodą. Regulamin nie wyklucza stosowania przez strony innych metod.

Wprowadzone zmiany mają zmniejszyć koszty oraz przyspieszyć postępowanie. Przede wszystkim zostaje wzmocniona pozycja Centrum między innymi poprzez udzielenie mu uprawnienia do decydowania o języku i miejscu mediacji oraz przez możliwość wyboru mediatora.

Regulamin opublikowano wraz z ICC Mediation Guidance Note - swoistym zbiorem porad dotyczącym sposobu przeprowadzania mediacji. 
 
Regulamin jest dostępny w języku angielskim, oraz innych wersjach językowych, w tym po polsku. Więcej informacji tutaj.

poniedziałek, 16 grudnia 2013

Litewskie zastrzeżenie formy przestaje obowiązywać

Litwa zrezygnowała z zastrzeżenia formy pisemnej dotyczącego umów sprzedaży pod rządami Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Dotąd umowy zawierane przez podmioty mające siedzibę na Litwie musiały mieć formę pisemną. Od 1 czerwca 2014 r., kiedy zmiana wejdzie w życie, umowa sprzedaży, jej zmiana lub jej uzgodnione rozwiązanie lub jakakolwiek oferta, przyjęcie oferty lub inne wyrażenie zamiaru mogą być dokonane w innej formie niż pisemna. Deklaracją o zastrzeżeniu formy wciąż są związane m.in. Ukraina, Rosja, Paragwaj, Węgry i Argentyna. 

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj oraz tu.

Stany Zjednoczone wdrażają Volcker Rule

Pięć federalnych agencji regulacyjnych przyjęło normy implementujące sekcję 619 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act czyli tzw. Zasadę Volckera dodaną w 2010 roku do najważniejszego w ostatnich latach aktu reformującego amerykański system finansowy (szeroko: Zeszyty Naukowe KGŚ SGH). Ubezpieczone instytucje depozytowe oraz podmioty z nimi związane (podmioty sektora bankowego) nie będą mogły na własny rachunek prowadzić krótkoterminowych transakcji z użyciem środków własnych (short-term proprietary trading) niektórymi papierami wartościowymi, derywatami, towarowymi kontraktami future ani opcjami na te instrumenty (SEC, Agencies Issue Final Rules Implementing the Volcker Rule). Ograniczono także możliwość inwestowania i nawiązywania innych relacji między takimi podmiotami a funduszami hedgingowymi oraz private equity. Regulacje wejdą w życie 1 kwietnia 2014, natomiast wedle oświadczenia FED podmioty objęte zakresem regulacji powinny je wdrożyć przed 21 lipca 2015.

niedziela, 15 grudnia 2013

Parlament Europejski w walce z wykluczeniem finansowym

PE przyjął Projekt Dyrektywy w sprawie rachunków płatniczych (PAD), mocą której  każdy rezydent UE będzie uprawniony do podstawowego rachunku płatniczego niezależnie od narodowości ani miejsca zamieszkania (o wymogach dotyczących opłat, regulacji i zmiany banku pisaliśmy poprzednio).

Pomijając dopuszczalność wąsko rozumianych wyłączeń krajowych ze względu na lokalną specyfikę, skorelowany z powyższy prawem obowiązek ma ciążyć na wszystkich podmiotach świadczących usługi płatnicze w UE.

Zob.: 
- European Parliament, Press Release,
- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.

sobota, 14 grudnia 2013

Kambodża odzyskuje skarb cywilizacji Khmerów 

Rzeźba wojownika, piaskowiec, 10 w. n.e. 
Źródło: http://www.nytimes.com/2013/12/13/arts/design/disputed-statue-to-be-returned-to-cambodia.html?emc=eta1&_r=0; U.S. Attorney's Office, via Agence France-Presse - Getty Images

Sanktuarium Prasat Chen w Koh Ker, Kambodża
Źródło: http://www.flickr.com/photos/wanhoff/1248394999

W czwartek, 12 grudnia, Dom Aukcyjny Sotheby’s, jego klientka, Donna Decia Ruspoli di Poggio Suasa, oraz  przedstawiciele władz federalnych USA podpisali w Nowym Jorku ugodę kończącą dwuletni spór sądowy dotyczący kamiennej rzeźby wojownika khmerskiego. Zgodnie z treścią tej ugody nielegalnie wywieziony zabytek archeologiczny zostanie zwrócony w ciągu 90 dni na terytorium Kambodży.

G8 ministrów zdrowia przeciwko demencji

11 grudnia w Londynie odbył szczyt ministrów zdrowia państw G8. Celem szczytu było poszukiwanie możliwości poprawy współpracy międzynarodowej w walce z demencją. Przedmiotem debaty nad efektami starzenia się i zdrowia psychicznego był w szczególności Raport WHO z 2012 roku Dementia: a public health priority. Zgromadzeni podkreślili, że choroba, którą dotkniętych jest obecnie ok. 35 mln ludzi (liczba ta podwoi się zresztą w ciągu 20 lat), nie jest normalnym etapem procesu starzenia. Kontekst socjo-ekonomiczny dyskusji może stanowić szacunkowa kwota 604 mld $ wydawanych dorocznie na walkę z objawami choroby, przy czym 60% dotkniętych nią chorych żyje w państwach o niskim lub średnim dochodzie, natomiast kwota ta będzie rosnąć wraz z wydłużaniem średniej długości życia.

Podczas szczytu przyjęto Deklarację oraz oficjalny Komunikat

piątek, 13 grudnia 2013

Smutne, Rosyjskie święta aktywistów Greenpeace

Pomimo zbliżających się świąt i zwolnienia za kaucją 26 aktywistów Greenpeace zatrzymanych na statku Arctic Sunrise (o czym pisaliśmy tutaj) śledczy Federacji Rosyjskiej odmówili możliwości opuszczenia terytorium Rosji Anne Mie Jensen z Hollandii. Podobne odmowy prawdopodobnie spotkają wnioski pozostałych oskarżonych o chuligaństwo członków załogi Arctic Sunrise pochodzącym z 17 krajów w tym z Polski. Więcej informacji tutaj
 

USA i Chiny na kursie kolizyjnym u wybrzeży Japonii

Jak doniosło dziś dowództwo US Navy, w czwartek, 5 grudnia na Morzu Południowochińskim doszło do incydentu pomiędzy krążownikiem rakietowym USS Cowpens a Chińską jednostką marynarki wojennej. Obydwa statki manewrując w swoim pobliżu, usiłując wymusić na drugiej jednostce zmianę kursu niemalże doprowadziły do kolizji morskiej. Według relacji strony Amerykańskiej do płynącej po międzynarodowych wodach jednostki USA w rejonie kwestionowanej nowo utworzonej strefy identyfikacji obrony przeciwlotniczej Chin w okolicach wysp Senkaku (pisaliśmy o tym tutaj) podpłynęła jednostka Chin usiłując wymusić zmianę kursu. Jest to kolejny incydent w tym rejonie po tym jak USA postanowiły wesprzeć Japonię oraz pozostałe państwa regionu wobec coraz agresywniej formułowanych roszczeń Chin. Sytuacja może się zaostrzyć, gdyż Chiny wysyłają w region morza Południowochińskiego swój jedyny lotniskowiec Liaoning celem przeprowadzenia manewrów. Więcej informacji tutaj
USS Cowpens pulls alongside USS Kitty Hawk (CV-63).
(wikimedia commons)

Unijny kompromis w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków

W późnych godzinach nocnych Litewska Prezydencja zdołała doprowadzić do kompromisu w sprawie dyrektywy dotyczącej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD), której zasadniczym celem jest zrównoważenie - interesu publicznego w zakresie obciążenia instytucji kredytowych odpowiedzialnością finansową za błędy w realizowanej polityce (bail-in, zob. poniżej), unikając dzięki temu konieczności prowadzenia operacji ratunkowych kosztem podatników, oraz - troski o stabilność całego systemu finansowego (bail-out).

Repatriacja dóbr kulturalnych ludów tubylczych

 
Źródło: http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Vente-de-masques-religieux-indiens-et-apaches-a-Drouot-malgre-les-protestations-2013-12-10-1073910

Źródło: http://www.nativenewstoday.com/page/2

9 grudnia 2013 r. Dom Aukcyjny Hôtel Drouot wystawił w Paryżu na sprzedaż ponad 20 świętych masek Indian plemion Hopi i Apacze, datowanych na przełom XIX i XX w. Była to już druga w tym roku aukcja świętych artefaktów rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Decyzja Hôtel Drouot spotkała się z protestami przedstawicieli obu grup plemiennych oraz ambasady USA, powołujących się m.in. na postanowienia konwencji UNESCO dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury z 1970, której stronami są zarówno USA, jak i Francja. Próba powstrzymania sprzedaży przez oba zainteresowane plemiona przez francuskim sądem powszechnym (tribunal de grande instance de Paris) zakończyła się jednak niepowodzeniem. W postanowieniu z 6 grudnia, sędzia Claire David stwierdziła, iż choć argumenty moralne przemawiają na korzyść powodów, to aktualnie obowiązujące we Francji przepisy nie zapewniają im ochrony w tym zakresie. Ostatecznie sporne przedmioty zostały zakupione przez Annenberg Foundation – charytatywną fundację zarejestrowaną w Los Angeles, która zobowiązała się do ich przekazania plemionom Hopi i Apacze.

czwartek, 12 grudnia 2013

Brak porozumienia w sprawie TPP

Kilkakrotnie pisaliśmy już o Umowie o Partnerstwie Transpacyficznym (TPP) - umowie handlowej zaproponowanej przez USA, negocjowanej pomiędzy państwami NAFTA, Australię i Nową Zelandię oraz państwa południowo-wschodniej Azji. Negocjacje te miały zakończyć się jeszcze w tym roku, a ich ostatnim akcentem miało być zakończone we wtorek 10 grudnia czterodniowe spotkanie w Singapurze na szczeblu ministerialnym. Niestety, z powodu zbyt dużych różnic w stanowiskach podczas spotkania nie udało się osiągnąć kompromisu i negocjacje będą kontynuowane w 2014 r.

Kilka dni wcześniej Wikileaks ponownie (o wcześniejszej publikacji informowaliśmy tu) opublikowało dokumenty dotyczące negocjacji. Tym razem są to fragmenty dotyczące samego tekstu oraz stanowiska poszczególnych państw. Ujawniony kawałek pokazuje przede wszystkim dosyć duże rozbieżności pomiędzy państwami. Na uwagę zasługują zwłaszcza sprzeczne stanowiska Stanów Zjednoczonych i Australii w kluczowych sprawach takich jak ochrona klimatu i dopuszczalność systemów handlu emisjami (Australia jest przeciwna) czy farmaceutyki. Z kolei Stany Zjednoczone, jako jedyne państwo spośród negocjujących, nie zgodziły się na zniesienie subsydiów w rolnictwie (Komentarz Guardian).

środa, 11 grudnia 2013

Czy to samolot? Nie, to dron pocztowy!!!

We wczorajszym „papierowym” wydaniu The Wall Street Journal, Europe edition (Vol. XXXI, no 221, s. 22) znalazła się informacja o testach poczty niemieckiej dotyczących użycia dronów w celu dostarczania przesyłek pocztowych. Nie pierwszy to raz, kiedy doskonałe wynalazki wojskowe znalazłyby lepsze cywilne zastosowanie. 

Dronów można by używać do dostarczania leków do trudno dostępnych miejsc na świecie. Zainteresowanie pracą dronów wyraził także Amazon, wskazując, że możliwe byłoby użycie dronów do dostarczania przesyłek za 4- 5 lat.

Łatwo wyobrazić sobie ekspansję dronów w obecnym świecie ("drony na Mount Everest", drony „oświadczające się”, itd. Wyobraźnia podpowiada wiele możliwości), ale drony pocztowe to rzecz absolutnie wyjątkowa w kontekście rozwoju prawa międzynarodowego. Są to nie tylko następcy gołębi pocztowych. Mogą także zastąpić niejednego dyplomatę. Skoro przekraczają granicę stają się niejako "uczestnikami" stosunków międzynarodowych. Powstaje więc pytanie czy drony pocztowe będą korzystać ze swobody przepływu towarów czy usług (UE)? lub czy drony przenoszące pocztę dyplomatyczną będą nietykalne? Upowszechnienie się dronów będzie prawdziwym wyzwaniem w kwestii odpowiedzialności państwa, szczególnie w kontekście ekstraterytorialności.

Opóźnienia w usuwaniu broni chemicznej z Syrii

Pisaliśmy już na tym blogu (tu), że Syria na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa została zobowiązana do pozbycia się swojego arsenału broni chemicznej. Ostatnie doniesienia wskazują jednak na to (powołuję się na wczorajsze „papierowe” wydanie The Wall Street Journal, Europe edition, Vol. XXXI, no 221 autor N. Bendavid, s. 12), że ustalone terminy nie zostaną dotrzymane. Mowa o gazie musztardowym i komponentach sarinu, które miały być usunięte do 31 grudnia. OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) wskazuje na to, że ze względu na trwającą wojnę domową należy broń chemiczną usunąć z Syrii, problemem jest jednak dostarczenie jej do portu Latakia. Syria zażądała wozów opancerzonych aby uczynić zadość temu zobowiązaniu, ale z dostarczeniem wozów łączy się wysokie prawdopodobieństwo użycia ich przez Asada przeciwko cywilom, a nie w celu pozbycia się broni chemicznej. Żadne państwo nie zgodziło się na zniszczenie arsenału na swoim terytorium, dlatego teraz realizowany jest pomysł pozbycia się go na morzu przy pomocy amerykańskiego statku. Nigdy wcześniej jednak tego nie robiono, więc będzie to stanowić eksperyment. Pozostała broń chemiczna, mniej niebezpieczna, ma zostać usunięta przez zgłoszone do tego firmy (42).

wtorek, 10 grudnia 2013

Putin zleca znaczne zwiększenie obecności wojskowej Rosji w Arktyce w odpowiedzi na roszczenia Kanady

W odpowiedzi na zgłoszone wczoraj roszczenia Kanady dotyczące zwiększenia granicy szelfu kontynentalnego Kanady w rejonie Arktyki Władimir Putin zlecił znaczące zwiększenie obecności rosyjskich sił zbrojnych w tym regionie. Kanada, o czym informowaliśmy tutaj, zgłosiła wczoraj do ONZ plany rozszerzenia granic szelfu o dodatkowe 1.2mln km2. Przypomnijmy, że w rejonie Arktyki lokalizowane są duże złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Niektóre dane mówią nawet o 9-10 mld ton surowców energetycznych. W ramach remilitaryzacji Arktyki Rosja planuje otwarcie dawnych sowieckich baz wojskowych w rejonie (m. in. bazy wojskowej na wyspie Kotielny). We wrześniu Rosja powróciła do patrolowania terytoriów Arktyki (o czym informowało Polskie Radio tutaj). Więcej informacji o planach Rosji tutaj.

Kanada wysuwa roszczenia do surowców Arktyki

W poniedziałek 9 grudnia 2013 roku minister spraw zagranicznych Kanady John Baird oświadczył, że Kanada zamierza przedstawić swoje roszczenia do surowców naturalnych znajdujących się na obszarze Arktyki. Podstawą do roszczeń ma być przewidziana przez Konwencję NZ o Prawie Morza możliwość wydłużenia granicy szelfu kontynentalnego z którego zasobów korzystać mogą państwa nadbrzeżne do 400 mil morskich. Baird oznajmił, że Kanada złożyła już wstępne dokumenty w tym zakresie do ONZ, które wkrótce zostaną uzupełnione o dalsze opracowania i analizy. Działania Kanady mogą doprowadzić do konfliktu z Rosją, Danią, i USA, które również uczestniczą w tym swoistym "wyścigu" do surowców Arktyki. Szczególnie kontrowersyjna jest kwestia jurysdykcji nad obszarem Grzbietu Łomonosova, który rozciąga się na przestrzeni 1120 mil pod Biegunem Północnym i może być uznawany za fragment szelfu. Więcej informacji tutaj.

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Dziś po raz kolejny świętujemy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne NZ w 1950r. W tym roku 10 grudnia obchodzimy także 20-tą rocznicę powołania Urzędu Wysokiego Komisarza NZ ds. praw człowieka. Tematem tegorocznych obchodów Dnia Praw Człowieka jest "20 Years Working for Your Rights".

UE łagodzi warunki korzystania z urządzeń elektronicznych w samolotach

Wczoraj, 9 grudnia 2013 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zaktualizowała wytyczne dotyczące korzystania z przenośnych urządzeń elektronicznych (PED, np. smartfonów, tabletów, czytników elektronicznych, laptopów) na pokładach samolotów. Agencja potwierdza, że korzystanie z tych urządzeń w „trybie samolotowym” (z wyłączonym sygnałem komórkowym) w trakcie całej podróży – również w czasie kołowania, startu i lądowania – nie zagraża bezpieczeństwu lotu (zob. komunikat prasowy Komisji , notatkę o PED i wytyczne EASA). Wcześniej wszystkie osobiste urządzenia elektroniczne musiały być wyłączone podczas kołowania, startu i lądowania. Wytyczne nie są bezpośrednio skuteczne. Decyzja o ich implementacji i zmianie dotychczasowej polityki w tym zakresie należeć będzie do każdej linii lotniczej. Linie mogą pozostać przy obowiązujących, surowszych warunkach. Jeśli jednak linia zdecyduje się na zmianę regulaminu, musi zgłosić to właściwym władzom w państwie, w którym jest zarejestrowana. Nie wpływa to też na podstawową zasadę, że w czasie lotu pasażerowie muszą zawsze przestrzegać instrukcji wydawanych przez załogę, która może ze względów bezpieczeństwa w konkretnym przypadku nie zezwolić na korzystanie z urządzenia (np. w czasie udzielania instrukcji ws. zasad bezpieczeństwa pasażerom czy gdy chodzi o cięższe przedmioty, które muszą być schowane podczas startu i lądowania).

Prawo szariatu w Libii

W ubiegłym tygodniu agencje prasowe donosiły, iż Libia jako kolejne państwo przyjęła decyzją Zgromadzenia Narodowego prawo szariatu jako podstawę prawodawstwa. Teraz władze libijskie zobowiązane są do analizy istniejących rozwiązań prawnych i dostosowania ich do wymogów prawa religijnego. Dotychczas prawo szariatu obowiązywało w Arabii Saudyjskiej, Iranie czy Sułtanacie Brunei.
Wbrew powszechnej opinii kwestia stosowania prawa szariatu nie jest w Europie problemem teoretycznym. Latem tego roku przez niemieckie media przetoczyła się dyskusja na temat odwoływania się przez sądy niemieckie do prawa szariatu m.in. w przypadkach, gdy rozstrzygały one o stosunkach prawnych ukształtowanych na podstawie tego prawa (np. orzeczenia o rozwodach w przypadku małżeństw zawartych na podstawie prawa szariatu). Istnieje więc duża szansa, że problemy, które zarysowały się w Niemczech będą się aktualizować i w innych państwach europejskich.

poniedziałek, 9 grudnia 2013

Kolejna strefa obrony powietrznej w Azji wschodniej

Nie milkną echa chińskiego oświadczenia o ustanowieniu strefy obronnej powietrznej, o czym pisaliśmy już tutaj. Między innymi po amerykańskim zlekceważeniu deklaracji (zob. post tu), oraz wysłaniu w strefę samolotów japońskich i koreańskich, wczoraj rozszerzenie strefy obrony powietrznej ogłosiły władze Republiki Korei (Les Echos, Séoul défie Pékin et étend à son tour sa zone de défense aérienne). Jest to pierwsza modyfikacja koreańskiej przestrzeni bezpieczeństwa od 62 lat. Rozszerzona strefa narusza obszar wskazany w deklaracji chińskiej, a w szczególności obejmuje sporne wyspy Leodo (Suyan).

Jak stwierdził rzecznik prasowy koreańskiego ministerstwa obrony nowa strefa obronna zacznie obowiązywać dopiero 15 grudnia, celem uprzedniego poczynienia niezbędnych uzgodnień z państwami sąsiednimi, mających wykluczyć incydenty powietrzne.

USA poparły działania Seulu, na które nie zareagowały władze w Pekinie. 

Obok Japonii i Chin wyraźny sprzeciw wobec ostatnich działań chińskich zgłosił Tajwan.

niedziela, 8 grudnia 2013

BG Group v. Argentina, precedensowy spór inwestycyjny przed Sądem Najwyższym USA

5 grudnia przed amerykańskim Sądem Najwyższym odbyła się rozprawa w sporze BG Group v. Argentina (U.S. Supreme Court, No. 12-138). Było to pierwszy przypadek przedłożenia temu sądowi do rozstrzygnięcia zagadnień wynikłych w związku z arbitrażem inwestycyjnego (ASIL). Do końca czerwca sędziowie powinni orzec, czy zgodnie z wnioskiem Argentyny sprawa powinna zostać przekazana do rozstrzygnięcia sądowi argentyńskiemu, czy też tak jak dowodził pełnomocnik BG Group trybunał arbitrażowy posiadał competence de la competence, tj. możliwość decydowania o własnych kompetencjach do rozstrzygnięcia sporu, zatem sąd okręgowy niesłusznie uchylił wyrok (SCOTUS Blog).

W charakterze amicus curiae w sprawie wystąpił rząd Stanów Zjednoczonych popierający stanowisko argentyńskie. USA są bowiem stroną dwóch traktatów zawierających rozwiązanie podobne do opisywanego poniżej. Pełnomocnik rządu dowodził, że ostateczna decyzja w sprawie zarzutów dotyczących zgody państwa na wszczęcie przez inwestora postępowania arbitrażowego (consent-based objection) należy do sądu. Sędzia Elena Kagan odparła jedna jednak, że "nie wie co to jest consent-based objection", natomiast sędzia Stephen G. Breyer porównał powyższą koncepcję do Ateny, "która w pełni dojrzała wyskoczyła z czyjegoś głowy, bez okrycia jakiekolwiek znanej mi regulacji" (zob. stenogram z rozprawy).

sobota, 7 grudnia 2013

Przełom w Rundzie Negocjacyjnej z Doha!

Mimo obaw, że również IX Konferencja Ministerialna WTO zakończy się porażką (zobacz nasz post tutaj), po 4 dniowym maratonie negocjacyjnym i całonocnych naradach, 159 ministrów zgromadzonych na Bali przyjęło pierwsze od 12 lat porozumienie, "Pakiet z Bali" (WTO, Days 3, 4 and 5: Round-the-clock consultations produce ‘Bali Package’).

Pakiet składa się z wybranych kwestii objętych zakresem przedmiotowym Rundy Negocjacyjnej z Doha. Przede wszystkim:

piątek, 6 grudnia 2013

Zakończenie negocjacji FTA pomiędzy Republiką Korei a Australią

5 grudnia Korea i Australia ogłosiły zakończenie negocjacji w sprawie stworzenia strefy wolnego handlu. Oczywiście porozumienie musi jeszcze zostać zatwierdzone przez rządy obu państw. W ramach FTA zniesione zostaną cła na towary przemysłowe i rolne. Porozumienie obejmuje także liberalizację przepływu usług oraz inwestycji (więcej o zawartości porozumienia).

Australia podkreśla, że chociaż niewątpliwie większa będzie konkurencja ze strony koreańskiego sektora motoryzacyjnego i przemysłu lekkiego, wiele zyska australijskie rolnictwo. W ciągu 15 lat całkowicie zniesione zostaną cła na wołowinę pochodzącą z Australii. Co ciekawe, jedynym produktem wyłączonym z liberalizacji jest ryż. Kontrowersje budzą zawarte w porozumieniu przepisy dotyczące rozwiązywania sporów z inwestorami, mimo iż Australijski rząd zapewnia, że standardy dotyczące ochrony środowiska, zdrowia i praw pracowniczych nie są zagrożone. 

Korea w ostatnich latach jest bardzo aktywna w zakresie zawierania regionalnych porozumień handlowych. Ma już funkcjonujące strefy wolnego handlu z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi oraz Indiami (w ramach bloku Asia-Pacific Trade Agreement) oraz w ramach ASEAN. Zgłosiła także zainteresowanie dołączeniem do negocjacji TPP, w których już uczestniczy Australia. Otwarte są negocjacje z wieloma innymi partnerami, między innymi z Japonią i Kanadą, chociaż postępy akurat tych negocjacji są ograniczone.

czwartek, 5 grudnia 2013

EKG ONZ tworzy system klasyfikacji i oceny źródeł energii i minerałów

EKG ONZ zapewniło pełną wykonalność United Nations Framework Classification for Fossil Energy and Mineral Reserves and Resources - ramowej klasyfikacji złóż źródeł energii i zasobów mineralnych. 

Jest to pierwsza tak kompleksowa klasyfikacja, chociaż prace na forum EKG ONZ trwają już o 1997 r., gdy po raz pierwszy opublikowano ramową klasyfikację, obejmująca jednak wówczas jedynie paliwa stałe i towary mineralne. 

Prace nad stworzeniem nowej, poprawionej, obejmującej wszystkie kopaliny oraz prostej w użyciu wersji trwały kilka lat. Pierwszy projekt ramowej klasyfikacji został bowiem przedstawiony już w 2009 r. Dopiero od 22 listopada br., kiedy to na forum Komitetu ds zrównoważonej energii EKG ONZ wreszcie przyjęto wszystkie niezbędne decyzje, klasyfikacja może być stosowana. EKG ONZ rekomendowała powszechne stosowanie standardów z klasyfikacji do opisu złóż kopalin (wszystkie informacje i materiały dostępne są tu)

Dzięki klasyfikacji ma zostać stworzona baza danych dotyczących złóż minerałów i paliw kopalnych. Ma ona obejmować, podane w zestandaryzowanej formie, informacje dotyczące danego złoża, z uwzględnieniem jego gospodarczego potencjału, stopnia wykorzystania oraz stopnia geologicznego zbadania złoża. Ma to pozwolić na lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów.

Relacje między sędziami a adwokatami

15 listopada Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich (CCJE) działająca przy Radzie Europy przyjęła Opinię nr (2013) 16 w sprawie relacji między sędziami a adwokatami (Avis N° 16 sur les relations entre les juges et les avocats). Opinia, przyjęta na podstawie kwestionariusza dotyczącego możliwości poprawy relacji między oboma grupami oraz podniesienia jakości i efektywności postępowań sądowych, zawiera 8 rekomendacji w zakresie dobrej administracji wymiaru sprawiedliwości

CCJE w szczególności zaleciła:
  • w zakresie wyznaczonym normami prawnymi i zasadami etycznymi bliższy dialog (ewentualnie wspólne szkolenia) między sędziami i adwokatami, jak również międzynarodową wymianę doświadczeń celem wypracowania kodeksu dobrych praktyk,
  • stworzenie środków komunikacji elektronicznej między sędziami a adwokatami we wszelkich stadiach postępowania,
  • pełniejsze zrozumienie i akceptację funkcji obu grup w popieraniu ugodowego rozstrzygania sporów i rozwoju alternatywnych metod rozstrzygania sporów.
Informacje na temat przedmiotowych prac, prowadzonych od roku 2010 przez dziewięcioosobową grupę roboczą, dostępne są tutaj.

środa, 4 grudnia 2013

Powołanie kolegiów nadzorczych nad międzynarodowymi agencjami ratingowymi

Zgodnie z rekomendacjami Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), sformułowanymi w lipcu b.r. w Raporcie Supervisory Colleges for Credit Rating Agencieswzywającymi do powołania kolegiów nadzorczych na działalnością aktywnych międzynarodowo agencji ratingowych (CRAs), w minionym miesiącu w Nowym Jorku odbyło się inauguracyjne posiedzenia takiej instytucji (tak: IE).

Pracom kolegium nadzorczego właściwego dla Standard & Poor’s oraz Moody’s przewodniczy amerykańska SEC. Kolegium ds. Fitch kieruje ESMA.

Zgodnie z oświadczeniem prasowym IOSCO kolegia mają stanowić mechanizm dla zapewnienia przepływu informacji i dyskusji nt.:
  • przestrzegania przez CRA lokalnych i regionalnych regulacji,
  • respektowania Kodeksu (IOSCO) dobrych praktyk dla CRA,
  • przyjęcia metodologii i modeli ratingowych, wewnętrznych systemów kontroli, procedur rozwiązywania problemu konfliktu interesów oraz zarządzania informacjami niemającymi charakteru publicznego w sposób sprzyjający lepszemu rozumieniu zagrożeń stwarzanych przez lub z którymi mają do czynienia międzynarodowo aktywne CRA , a także w zakresie sposobów mierzenia się z takimi problemami przez kompetentnych nadzorców.

wtorek, 3 grudnia 2013

Chorwacja konstytucyjnie wyklucza małżeństwa homoseksualne

W ostatnich miesiącach mieliśmy okazję pisać o kolejnych jurysdykcjach liberalizujących przepisy w zakresie zawierania związków małżeńskich lub adopcji przez pary homoseksualne m.in. we Francji, Anglii i Walii, Nowej Zelandii czy amerykańskich stanach Kalifornia i Nowy Jork (posty tutaj). Mimo że rozszerzenie definicji małżeństwa zyskuje coraz szersze poparcie, do powszechnego konsensusu w tej sprawie jeszcze daleko, o czym świadczy przyjęcie poprawki do chorwackiej Konstytucji, mocą której małżeństwo zdefiniowano jako związek między kobietą a mężczyzną. Nowelizację poparło przeszło 65% uczestników referendum (EU Observer, Newest EU state bans gay marriage). Centrolewicowy rząd Chorwacji bezskutecznie usiłował zapobiec przeprowadzeniu referendum na drodze prawnej (France24, La Croatie dit non par référendum au mariage homosexuel).