sobota, 30 marca 2013

"Nowa-stara" oferta spłaty argentyńskich obligacji

Dotrzymując terminu wyznaczonego przez U.S. Court of Appeals for the Second Circuit (zob. wcześniejszy post: U.S. 2d Cir: „vulture funds" i restrukturyzacja zadłużenia zagranicznego) Argentyna przedstawiła trzecią propozycję wykupu obligacji adresowaną do wierzycieli odmawiających dotąd zgody na restrukturyzację zadłużenia. 


Według oceny Financial Times (FT, Argentina reveals payment offer to holdouts) nie różni się ona niczym od  rozwiązania odrzuconego już w 2005 i 2010 roku, w szczególności w zakresie propozycji 66 centów rabatu. Gdyby sąd odrzucił argentyńską propozycję, co wydaje się bardzo prawdopodobne, realne stałoby się "techniczne zdarzenie kredytowe" (technical default)

Wedle koncepcji Argentyny wykup obligacji po cenach nominalnych, wymagalnych w 2038 r., bez haircutu ograniczony byłby do 50'000$. Transakcje skupu wyżej oprocentowanych obligacji z dyskontem realizowane byłyby w 2033 r. Zaległe oprocentowanie dla wierzycieli, którym przysługiwałaby spłata w wysokości nominalnej, zostałoby wypłacone w gotówce, natomiast dla wierzycieli obligacji zdyskontowanych w obligacjach (wymagalnych w roku 2017). 


Strona argentyńska podniosła, że na przeszkodzie zaoferowania wierzycielom niewspółpracującym (holdout creditors) bardziej korzystnych warunków finansowych stoi m.in. klauzula RUFO (Rights Upon Future Offers), zgodnie z którą korzystniejszymi warunkami musieliby również zostać objęci wierzyciele, z którymi negocjacje restrukturyzacyjne już zakończono. Nowa oferta musi równocześnie spełnić, w opinii sądu apelacyjnego - niekoniecznie wierzycieli, warunek równego traktowania wszystkich wierzycieli. Z kolei zgodnie z wcześniejszą decyzją sądu niższej instancji, spłaty zrestrukturyzowanego długu zostały zawieszone do czasu osiągnięcia porozumienia dotyczącego spłat owej ostatniej grupy obligacji.


W przeciwieństwie do dotychczasowej pasywnej postawy władz argentyńskich, co przełożyło się na obawy wierzycieli odnośnie intencji dalszych spłat, kilka godzin po złożeniu - prawdopodobnie nieakceptowalnej dla sądu - propozycji spłat, w oficjalnych oświadczeniach zapewniono o dalszym wypełnianiu przyjętych już zobowiązań. Jeżeli sąd nie przychyli się do argentyńskiej propozycji, państwo stanie wobec wyboru odmowy spłaty wierzycieli niewspółpracujących, lub spłacenia ich obligacji w wysokości nominalnej ryzykując roszczeń ze strony pozostałych.

Zielone światło dla unijnych funduszy venture capital


Jak poinformował (MEMO/12/507) Komisarz ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier, Rada i Parlament Europejski porozumiały się do co przyjęcia Rozporządzenia w sprawie europejskich funduszy venture capital.

Dzięki ujednoliceniu regulacji przedmiotowych (na zasadzie single rule book), a w szczególności poprzez umożliwienie funkcjonowania funduszom VC na podstawie jednego "paszportu europejskiego", przede wszystkim start-up'y oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) będą w stanie łatwiej pozyskiwać kapitał ze wszystkich państw UE. Spore nadzieje na wygenerowanie wzrostu gospodarczego pokładane są w stworzeniu MŚP perspektyw zastąpienia krótkookresowego finansowania rozwoju przedsiębiorstwa kredytem bankowym przez długookresowe źródła finansowania. Zgodnie z nowymi zasadami fundusze VC objęte będą zakazem lewarowania.

Zob. również: VC for SMEs: FAQ.

Młodzi przedsiębiorcy zrzeszeni w ramach G20 Young Entrepreneurs Alliance od początku apelowali do przywódców państw G20 o wykorzystanie innowacyjnego potencjału przedsiębiorczości do przezwyciężenia kryzysu finansowego poprzez formalne uznanie doniosłości tego zjawiska oraz praktyczne ułatwienia, w tym wsparcie funduszy VC (Communiqué Totonto 2010; Communiqué Nice 2011). Inicjatywy w tym zakresie były również wskazywane jako istotny element strategii walki z wykluczeniem finansowym (The Brookings Institution, Report).

piątek, 29 marca 2013

Immunitet jurysdykcyjny NATO

W sprawie Chapman v. Belgium (application no. 39619/06, wersja francuska tekstu orzeczenia) sędziowie ETPCz jednomyślnie stwierdzili, że decyzja belgijskiego sądu w przedmiocie uznania immunitetu jurysdykcyjnego NATO w sporze z byłym pracownikiem nie narusza art. 6 EKPC.


Mimo że w pierwszej instancji powód (p. Chapman) uzyskał odszkodowanie za niezmienienie kolejnej umowy o pracę na czas określony na umowę na czas nieokreślony, sąd apelacyjny orzekł, że nie kierując sporu do Komisji Odwoławczej NATO nie spełnił on warunku uprzedniego wykorzystania wszystkich (wewnątrzorganizacyjnych) środków zaskarżenia.Uznanie immunitetu organizacji międzynarodowej nie zwalnia wprawdzie państwa-strony EKPC z obowiązku ochrony praw fundamentalnych, jednak zważywszy na funkcjonalne uzasadnienie immunitetu NATO, jego ograniczenie w danym przypadku celem zmuszenia organizacji do uczestnictwa w postępowaniu przed belgijskim sądem pracy byłoby działaniem nieproporcjonalnym w świetle norm Konwencji. Ocena proporcjonalności ograniczeń immunitetu musi być przeprowadzana indywidualnie dla poszczególnych przypadków.


czwartek, 28 marca 2013

Konwencja z Aarhus: posiedzenie Komitetu Zgodności

W dniach 25-28 marca odbyło się czterdzieste posiedzenie Komitetu Zgodności Konwencji z Aarhus. Podczas posiedzenia przyjął on odpowiedzi na dwa tzw. powiadomienia, czyli informacje ze strony podmiotów prywatnych o możliwym łamaniu Konwencji przez państwo - stronę.

Jedno powiadomienie zostało złożone przez Moray’s Feuars Committee (stowarzyszenie mieszkańców jednej z dzielnic w Edynburgu) przeciwko Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie zarzuciło miastu Edynburg złamanie wszystkich trzech filarów Konwencji. Komitet Zgodności w swoim raporcie jedynie częściowo podzielił te zarzuty. Stwierdził, że przez pewien czas łamane były postanowienia Konwencji dotyczące dostępu do informacji, głównie nieprzetworzonej. Stwierdził jednak, że obecnie ten dostęp jest zapewniany Przy okazji Komitet przesądził, iż Konwencja z Aarhus ma zastosowanie zarówno do danych przetworzonych jak i nieprzetworzonych.

Drugie z powiadomień złożyła organizacja ekologiczna z Bułgarii - Balkani
Wildlife Societ. Zarzucała ona Bułgarii łamanie Konwencji poprzez niewystarczający dostęp do procedury podejmowania decyzji przy ocenach oddziaływania na środowisko i przyjmowania dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Jedynie w odniesieniu do tego drugiego zagadnienia Komitet, w swoim raporcie, podzielił wątpliwości. Stwierdził, że Bułgaria złamała art. 9 Konwencji, ponieważ nie zapewniła dostępu do sprawiedliwości dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym organizacji ekologicznych,  w procedurze przyjmowania ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz dla prawie wszystkich w procedurze przyjmowania szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego. Bułgaria nie zapewniła także wystarczającego dostępu dla podmiotów zainteresowanych udziałem w procedurze rewizyjnej.

Ostateczne zatwierdzenie tych raportów kończy procedurę w Komitecie Zgodności.
Podczas posiedzenia Komitet zajmował się szeregiem innych powiadomień, między innymi przeciwko Unii Europejskiej, jednak procedura w tych sprawach nie została jeszcze ostatecznie zakończona.

BCBS: wytyczne pomiaru i kontroli ryzyka ekspozycji kredytowej

W kolejnym już w ostatnich dniach dokumencie konsultacyjnym Komitet Bazylejski przestawił założenia standaryzacji mierzenia, agregowania i kontrolowania ekspozycji banków na ryzyko w odniesieniu do pojedynczych kontrahentów lub grup kontrahentów.

Rekomendacje BCBS stanowią kolejną inicjatywę regulacyjną, która razem m.in. z nowymi wymogami kapitałowymi mają przyczynić się do ograniczenia ryzyka systemowego pochodnego utracie płynności finansowej przez SIFIs. Zgodnie z oświadczeniem Komitetu nowe zasady mają zastąpić wytyczne pomiaru i kontroli ekspozycji kredytowej z 1991 roku.

BCBS zachęca do przesyłania komentarzy do 28 czerwca.

Bank rozwojowy BRICS

Przywódcy Państw BRICS, którzy spotkali się w dniach 26-27 marca na szczycie w Durbanie (BRICS leaders' statements), zapowiedzieli powołanie banku rozwojowego, celem którego będą inwestycje długookresowe w projekty infrastrukturalne w państwach rozwijających się (Statement by BRICS Leaders on the Establishment of the BRICS-Led Development Bank).

Pomijając jednak ogólne deklaracje dotyczące oczekiwanego pozytywnego wpływu takiego banku na rozwój państw-beneficjentów, oraz korzyści pochodnych stworzeniu nowych możliwości alokacji kapitału, w deklaracji nie zawarto żadnych szczegółów ani terminów, kiedy miałoby to nastąpić, a przyszłe wkłady państw-założycieli określono jako"wystarczające". Rzekomo mają one wynosić ok. 50 mld $, tj. po 10 mld od każdego państwa BRICS.

środa, 27 marca 2013

Marzec miesiącem debiutów: SIDIBlog

Marzec tego roku okazał się bardzo sprzyjającym miesącem dla inicjatyw blogowych w interesującym nas obszarze. Przegląd Prawa Międzynarodowego po 24 dniach funkcjonowania celebrował dziś 600. odsłonę!

Niemal w tym samym momencie co powołanie do życia PPM, działalność podjął również włoskojęzyczny serwis poświęcony tematyce prawnomiędzynarodowej. SIDIBlog został stworzony przy tamtejszym Società italiana di diritto internazionale. Autorzy zachęcają do nadsyłania komentarzy na adres sidiblog2013@gmail.com.


Complimenti!

Piszą o nas!

O działalności Przeglądu Prawa Międzynarodowego informuje w dzisiejszym poście International Law Reporter. Dziękujemy!

wtorek, 26 marca 2013

Formalne przystąpienie MFW do FSB

Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego formalnie potwierdziła decyzją o przystąpieniu MFW do Rady Stabilności Finansowej (FSB).

Mimo że FSB zostało powołane już 2009 roku przez przywódców państw G20 - jako bardziej zaawansowana forma współpracy uprzednio prowadzonej w ramach Forum Stabilności Finansowej (FSF) -  to dopiero 28 stycznia 2013 r.  nadano mu status stowarzyszenia w świetle prawa szwajcarskiego (Articles of Association of the FSB). Fundusz stale współpracuje z FSB od 2010 roku.

poniedziałek, 25 marca 2013

Tallinn ManualPewnie nie raz będziemy do tego wracać, zwłaszcza w sekcji Bezpieczeństwo, natomiast ja skrzętnie odnotowuję powstanie tzw. podręcznika Tallińskiego (Tallinn Manuall, dostępny wraz z innymi dokumentami na stronie: http://www.ccdcoe.org/249.html), przygotowanego przez niezależną grupę ekspertów (projekt finansowany przez NATO) pod kierownictwem M. Schmitta. Podręcznik ma być odpowiedzią na jedno z najważniejszych pytań stawianych współcześnie mianowicie na ile prawo międzynarodowe odnosi się do cyberprzestrzeni. Podręcznik nie jest oficjalnym dokumentem, ale można go uznać za początek prac mających na celu przystosowanie istniejącego prawa do zmieniającej się cyber rzeczywistości, ponieważ wskazuje, które normy prawa międzynarodowego odnoszą się do cyber konfliktów i które reguły rządzą takimi typami konfliktów.


Przykładowo reguła pierwsza nosi tytuł suwerenność i wskazuje, że państwo może kontrolować cyber infrastrukturę oraz jej działania w zakresie swojego terytorium. Reguła druga odnosi się do jurysdykcji i precyzuje, że państwo może wykonywać jurysdykcję wobec osób zaangażowanych w cyber działania na jego terenie, wobec cyber infrastruktury znajdującej się jego terytorium i ekstraterytorialnie, zgodnie z prawem międzynarodowym.
Po bardzo pobieżnym przejrzeniu Podręcznika należy wskazać, że głównym punktem odniesienia były Konwencje Genewskie z 1949 roku; odnosi się on zarówno do ius in bello, jak i ius ad bellum .
Za ideę stanowiącą źródło powstania Podręcznika można uznać jedno ze zdań komentarza „ the mere fact that a computer (rather than a more traditional weapon, weapon system, or platform) is used during an operation has no bearing on whether that operation amounts to a ‘use of force’. Similarly, it has no bearing on whether a State may use force in self –defence” (Tallinn Manual, § 1 Komentarz do Rozdziału III).

High Cour of Justice, Chancery Divison: ograniczony immunitet członków rodziny królewskiej

W sprawie Apex Global Management Ltd v Fi Call Ltd and others ([2013] EWHC 587 (Ch)) High Court of Justice, Chancery Divison orzekł, że członek saudyjskiej rodziny królewskiej, nie mieszkający razem rodzicami, tylko wyjątkowo mógłby być uważany za należącego do wspólnoty domowej, a zatem uprawniony do korzystania z immunitetu w świetle United Kingdom’s State Immunity Act 1978   Możliwość taka pozostaje jednak ograniczona do wykonywania przez następcę tronu wynikających z tego statusu funkcji suwerennych. 


Nawet gdyby jednak uznać, że książe Mishal i książę Abdulaziz korzystają z immunitetu jako członkowie wspólnoty domowej Króla Abdullaha, działalność zawodowa ani handlowa nie podlegają takiej ochronie. 

Konsultacje BCBS dotyczące transakcji ochrony kredytowej

Komitet Bazylejski rozpoczął publiczne konsultacje w przedmiocie propozycji wzmocnienia wymogów kapitałowych w odniesieniu do transakcji ochrony kredytowej. Według członków Komitetu ochrona kredytowa wprawdzie umożliwia zarządzanie ryzykiem, jednak niezbędnym jest uwzględnienie w wymogach kapitałowych nie tylko korzyści, ale i kosztów takich zabezpieczeń. Zaostrzenie regulacji Bazylei III ma uniemożliwić manipulację bilansami bankowymi dzięki korzystnemu księgowaniu premii z takich transakcji.

W ten sposób BCBS podejmuje działania regulacyjne w obszarze, którego potencjał dla praktyk arbitrażu regulacyjnego sygnalizował już w 2011 roku. Jeszcze w 2011 r. ostrzeżenie przed takimi transakcjami zawieranymi przez banki w związku z kredytami wysokiego ryzyka wystosował FED.

Konsultacje potrwają do 21 czerwca b.r.

niedziela, 24 marca 2013

Komisja śledcza ONZ ds. koreańskich gułagów


Rezolucją A/HRC/22/L.19 Rada ds. Praw Człowieka ONZ jednomyślnie zadecydowała o powołaniu Komisji śledczej celem zbadania  systematycznych, szeroko zakrojonych i poważnych naruszeń praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. O kolejny rok przedłużono również mandat Specjalnego sprawozdawcy ds. łamania praw człowieka w tym państwie. Rada wezwała Sekretarza Generalnego ONZ do organizacyjnego wsparcia Specjalnego Sprawozdawcy i Komisji śledczej, celem umożliwienia realizacji powierzonych im zadań.
Zdjęcia satelitarne gułagów opublikowała AI, http://bit.ly/109YQjB

Przedstawiciel KRLD (UN to investigate North Korea human rights abuses) stwierdził, że decyzja Rady jest dowodem istnienia "spisku wrogich sił" przeciwko jego państwu, posiadającemu jeden z "najlepszych w świecie systemów upowszechniania i ochrony praw człowieka", co zdaje się ostatecznie przesądzać o szansach na uzyskanie zgody reżimu na wjazd inspektorów ONZ.


Decyzja Rady ds. Praw Człowieka jest kolejnym w tym miesiącu przejawem sprzeciwu społeczności międzynarodowej wobec sytuacji na Półwyspie Koreańskim. 7 marca, w reakcji na trzecią już serię testów nuklearnych, Rada Bezpieczeństwa wzmocniła reżim sankcji finansowych, handlowych oraz zakazów podróży wobec funkcjonariuszy z Pjongjang (Rezolucja RB ONZ 2094).


Pracami Rady w 2013 roku kieruje Remigiusz Henczel.

sobota, 23 marca 2013

UE: Publikacja Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

Tekst Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony został opublikowany w Dz. Urz. UE  z 2.03.2013 - L 60/131. Postanowienia Protokołu (podpisanego 13 czerwca 2012 r.) dotyczą trzech kwestii. Po pierwsze, relacji Traktatu z Lizbony i postanowień konstytucji Irlandii odnoszących się do ochrony prawa do życia, ochrony rodziny i praw związanych z edukacją. Po drugie, zakresu kompetencji UE w dziedzinie podatków. Po trzecie, wykonywania kompetencji w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony przez UE i państwa członkowskie. Po wejściu w życie (co nastąpi najwcześniej 30 czerwca 2013 r.) Protokół (dołączony do TUE i TFUE) stanie się częścią prawa pierwotnego Unii.         

piątek, 22 marca 2013

Konferencja "Eastern Europe and Judicial Dialogue on International Law" w Łodzi

W dn. 5-6 kwietnia 2013 r. Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego WPiA UŁ organizuje konferencję naukową nt. Eastern Europe and Judicial Dialogue on International Law. Konferencja odbywa się w ramach międzynarodowego projektu badawczego 10-ECRP-028 International Law through the National Prism: the Impact of Judicial Dialogue - szczegółowe informacje.

Konsultacje BCBS dotyczące wytycznych dla zewnętrznego audytu bankowego


Komitet Bazylejski rozpoczął otwarte konsultacje dotyczące rewizji rekomendacji dla zewnętrznych audytorów bankowych (Consultative Document External audits of banks). Nowe wytyczne mają uzupełnić opublikowane w 2002 rekomendacje  dotyczące relacji między nadzorem bankowyma zewnętrznymi audytorami bankowymi oraz dokument z 2008 r. dotyczący jakości zewnętrznego audytu bankowego i nadzoru bankowego.

Komitet Bazylejski wezwał (list do Prezesa IAASB) zarazem Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) do nadania „bardziej autorytatywnego wydźwięku” Międzynarodowym Standardom Rachunkowości (MSR).

BCBS wiąże szczególne nadzieje na poprawę jakości audytu z instytucją komitetów audytorskich oraz zacieśnienieniem współpracy między audytorami a nadzorem bankowym.


Konsultacje publiczne będą trwać do 21 czerwca 2013 r.

czwartek, 21 marca 2013

Nowe państwo-strona Statutu MTKDnia 19 marca 2013 roku, kolejnym państwem-stroną Statutu Rzymskiego zostało Wybrzeże Kości Słoniowej. Państwo już wcześniej współpracowało z MTK, akceptując jego jurysdykcję już w 2003 roku. W Trybunale toczy się postępowanie dotyczące zbrodni popełnionych od 19 września 2002 roku do 28 listopada 2010, zapoczątkowane decyzją proprio motu prokuratora. Trybunał wydał dwa nakazy aresztowania przeciwko byłemu prezydentowi Laurentowi Gbagbo, który przebywa w Trybunale (Decyzja Izby Orzekającej III z 23 listopada 2011) i jego żonie Simone, która pozostaje na wolności, ale nałożone są na nią sankcje dotyczące opuszczenia Wybrzeża (Decyzja Izby Orzekającej III z 29 lutego 2012 roku).

BCBS publikuje wyniki monitoringu Bazylei III

19 marca 2013 r. Komitet Bazylejski opublikował rezultaty periodycznej kontroli wpływu implementacji standardów przyjętych w Bazylei III na sytuację rynków finansowych. Poprzednie wyniki testów prowadzonych na podstawie sprawozdań instytucji finansowych opublikowano w kwietniu i we wrześniu ubiegłego roku.


Testem objęto 101 banków Grupy 1 (tj. banków prowadzących działalność międzynarodową, których kapitał Tier 1 przekracza 3mld ) oraz 109 banków Grupy 2 (pozostałe). Mimo że do przekroczenia minimalnych progów 4.5% oraz 7% kapitału wysokiej jakości (Common Equity Tier 1 capital ratio) w obu grupach jeszcze daleko, to w porównaniu z danymi z grudnia 2011 roku stabilność finansowa sektora uległa istotnej poprawie.

Opublikowane wyniki, na podstawie danych za czerwiec 2012 r., nie obejmują precyzyjnych wskazań dotyczących relacji aktywów płynnych do wypływów netto (liquidity coverage ratio, LCR) ze względu na relatywnie niedawną rewizję przedmiotowych zasad (Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools). Pełne dane będą dostępne w raporcie za grudzień 2012 r. Obecnie trwają natomiast prace nad zmianą współczynnika NSFR - relacji funduszy własnych i obcych stabilnych do aktywów niepłynnych i o ograniczonej płynności.Nowa unijna dyrektywa tytoniowa w WTO


Na ostatnim posiedzeniu Komitetu ds. Technicznych Barier w Handlu (5-7 marca 2013 r.) członkowie WTO po raz pierwszy dyskutowali nad projektem nowej unijnej dyrektywy tytoniowej. Kilku z nich (m. in. Republika Dominikany, Indonezja, Filipiny, Honduras oraz Meksyk) skrytykowało jej założenia wskazując, że w aktualnym brzmieniu projekt narusza szereg postanowień Porozumienia TBT. Interesujące stanowisko przedstawiło Malawi (G/TBT/W/360), którego zdaniem szczególnie problematyczne są wymogi w zakresie wielkości ostrzeżeń zdrowotnych (75% paczki), zakazu sprzedaży papierosów typu slim oraz wykorzystywania dodatków smakowych i aromatyzujących (w tym i mentolu). W przypadku wniesienia formalnej skargi do WTO będzie to kolejny spór dotyczący krajowych środków kontroli rynku tytoniowego (obok już zakończonego US – Clove Cigarettes oraz aktualnie trwającego Australia – Plain Packaging).

Projekt dyrektywy został opublikowany przez Komisję 19 grudnia 2012 r. Obecnie prace nad nim trwają w Parlamencie Europejskim i Radzie Unii Europejskiej. Zgodnie z planem Komisji nowe przepisy powinny wejść w życie w 2014 r.