sobota, 16 marca 2013

Immunitet jurysdykcyjny państwa nie ma charakteru absolutnego

14 marca 2013 r. ETPCz orzekł, że automatyczne uznanie immunitetu jurysdykcyjnego państwa obcego w postępowaniu wszczętym przed sądem krajowym, w państwie które podpisało Konwencję NZ o immunitecie jurysdykcyjnym państw i ich mienia, bez zbadania natury sporu, stanowiło naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 EKPC). Trybunał zwrócił uwagę, że Rosja obowiązana była do uznania ograniczonego charakteru immunitetu jurysdykcyjnego zgodnie z art. 15(4) Konstytucji, w myśl którego normy prawnomiędzynarodowe stanowią element krajowego porządku prawnego. Rosja nie jest natomiast stroną Konwencji bazylejskiej o immunitecie państwa.

Odpowiednio w sprawie OLEYNIKOV v. Russia (App. no. 36703/04) rosyjski sąd powinien był zbadać, czy pożyczka udzielona przez Oleynikova Koreańskiej Ludowej Republice Demokratycznej miała charakter handlowy, a zatem jako czynność de iure gestionis nie była objęta zakresem przedmiotowym immunitetu jurysdykcyjnego. 

Brak komentarzy: