czwartek, 28 marca 2013

Konwencja z Aarhus: posiedzenie Komitetu Zgodności

W dniach 25-28 marca odbyło się czterdzieste posiedzenie Komitetu Zgodności Konwencji z Aarhus. Podczas posiedzenia przyjął on odpowiedzi na dwa tzw. powiadomienia, czyli informacje ze strony podmiotów prywatnych o możliwym łamaniu Konwencji przez państwo - stronę.

Jedno powiadomienie zostało złożone przez Moray’s Feuars Committee (stowarzyszenie mieszkańców jednej z dzielnic w Edynburgu) przeciwko Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie zarzuciło miastu Edynburg złamanie wszystkich trzech filarów Konwencji. Komitet Zgodności w swoim raporcie jedynie częściowo podzielił te zarzuty. Stwierdził, że przez pewien czas łamane były postanowienia Konwencji dotyczące dostępu do informacji, głównie nieprzetworzonej. Stwierdził jednak, że obecnie ten dostęp jest zapewniany Przy okazji Komitet przesądził, iż Konwencja z Aarhus ma zastosowanie zarówno do danych przetworzonych jak i nieprzetworzonych.

Drugie z powiadomień złożyła organizacja ekologiczna z Bułgarii - Balkani
Wildlife Societ. Zarzucała ona Bułgarii łamanie Konwencji poprzez niewystarczający dostęp do procedury podejmowania decyzji przy ocenach oddziaływania na środowisko i przyjmowania dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Jedynie w odniesieniu do tego drugiego zagadnienia Komitet, w swoim raporcie, podzielił wątpliwości. Stwierdził, że Bułgaria złamała art. 9 Konwencji, ponieważ nie zapewniła dostępu do sprawiedliwości dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym organizacji ekologicznych,  w procedurze przyjmowania ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz dla prawie wszystkich w procedurze przyjmowania szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego. Bułgaria nie zapewniła także wystarczającego dostępu dla podmiotów zainteresowanych udziałem w procedurze rewizyjnej.

Ostateczne zatwierdzenie tych raportów kończy procedurę w Komitecie Zgodności.
Podczas posiedzenia Komitet zajmował się szeregiem innych powiadomień, między innymi przeciwko Unii Europejskiej, jednak procedura w tych sprawach nie została jeszcze ostatecznie zakończona.

Brak komentarzy: