piątek, 12 kwietnia 2013

Raport 2012 z nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń ETPCz


Komitet Ministrów Rady Europy opublikował 6. doroczny Raport z nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń ETPCz w 2012.

Warty odnotowania jest spadek zarówno liczby postępowań toczących się przeciwko Polsce (rok do roku z 924 do 908) jak i nowych spraw (145 spraw przeciwko Polsce w roku 2012 wobec 211 rok wcześniej). Mimo że częstotliwość przypadków niedotrzymania terminu wypłaty odszkodowań przez rząd polski była w 2011 r. niska (3%), terminowe wykonanie wszystkich orzeczeń wydanych w roku kolejnym należy ocenić pozytywnie. Łączna kwota odszkodowań i zadośćuczynień zasądzonych od Polski wyniosła w minionym roku 570 040 euro (spadek o przeszło 40%). Zarazem liczba spraw wiodących przesądziła o zaliczeniu Polski do grupy 12 państw, których sprawy poddane są specjalnemu nadzorowi.

Brak komentarzy: