poniedziałek, 15 kwietnia 2013

UE-USA: obowiązki informacyjne w działalności wydobywczej i pozyskiwania drewna


Jak poinformował Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Michel Barnier, Rada i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie odnośnie obowiązków informacyjnych ciążących na podmiotach prowadzących działalność wydobywczą lub pozyskiwania drewna z lasów pierwotnych (logging) w zakresie płatności na rzecz władz państwowych („system CBCR”).

W myśl nowych rozwiązań – nowelizujących Dyrektywy o rachunkowości (78/660/EWG i 83/349/EWG) oraz Dyrektywę w sprawie przejrzystości (2004/109/WE) – zakresem obowiązku sprawozdawczego płatności powyżej 100 000 euro mają zostać objęte, obok spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), duże spółki notowane na unijnym rynku regulowanym a zarejestrowane poza EOG.


Wdrożenie przedmiotowych rozwiązań ma przede wszystkim zwiększyć transparentność zaangażowania wielkich przedsiębiorstw w państwach rozwijających się. Proponowana Dyrektywa jest zgodna z filozofią Inicjatywy Przejrzystości w Przemyśle Wydobywczym (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI) oraz stanowiskiem UE zaprezentowanym w 2011 roku podczas szczytu G8 (zob. Deklaracja ze szczytu Deauville).

Podobne rozwiązanie przewidziano w 2010 r. w Stanach Zjednoczonych na mocy Dodd-Frank Act, Section 1504 (Cardin-Lugar) i miało zostać wdrożone przez Securities and Exchange Commission 22 sierpnia 2012 r. Amerykański przemysł naftowy, zarzucając SEC popełnienie błędów w analizie kosztów i korzyści, próbuje jednak sądowo uniemożliwić przyjęcie regulacji (omówienie tu i tu). 

Dwie podstawowe różnice w stosunku do ustawy amerykańskiej to objęcie zakresem unijnych obowiązków informacyjnych również: - pozyskiwania drewna z lasów pierwotnych, oraz – dużych spółek nienotowanych na rynku regulowanym.
Brak komentarzy: