piątek, 31 maja 2013

Formalne zwieńczenie unijnej reformy agencji ratingowych

W dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano (anglojęzyczne) wersje tekstów końcowych aktów prawnych reformujących prawo unijne w obszarze agencji ratingowych tj.:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2013 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych ( Dz.U. L 146 z 31.5.2013, str. 1—33), oraz

Eagle Games (sprawa ICSID): Kwestia podwójnego obywatelstwa i zasądzenie kosztów na rzecz pozwanego

W sporze Burimi SRL i Eagle Games SH.A przeciwko Albanii (Nr sprawy ICSID ARB/11/18, wyrok z 28 maja 2013 r.) trybunał arbitrażowy uznał się za niewłaściwy do rozpatrzenia sprawy wniesionej w związku z inwestycją w sektorze gier losowych w Albanii na podstawie umowy o ochronie i wzajemnym popieraniu inwestycji między Albanią i Włochami (BIT).
Inwestycja oparta była na następującej strukturze: Eagle Games była spółką albańską, której założycielami po połowie była dwójka obywateli Albanii. Powodowie powoływali się na dwa fakty, które miały być podstawą stwierdzenia przez trybunał swojej właściwości w sprawie. Po pierwsze, że na podstawie odrębnej umowy działalność Eagle Games była w całości finansowana przez Burimi SRL - spółkę włoską. Umowa ta zabezpieczona była zastawem na 35% udziałów Eagle Games. Na tej postawie Burimi SRL ponosiła także ryzyko działalności Eagle Games. Po drugie, w ramach późniejszych zmian w strukturze własnościowej Eagle Games, 65% udziałów w tej spółce należało do Irila Burimi, osoby o podwójnym, włosko-albańskim obywatelstwie. Powodowie twierdzili, że Iril Burimi nabył udziały w imieniu Burimi SRL, spółki włoskiej.

czwartek, 30 maja 2013

Unia Europejska zgadza się na ograniczenie połowów

Jak donoszą media, dzisiaj nad ranem udało się osiągnąć kompromis pomiędzy Irlandzką Prezydencją reprezentującą państwa członkowskie i Radę, Komisję Europejską oraz Parlament Europejski w sprawie reformy unijnej polityki rybołówstwa. Reforma zakłada, ze do 2015 roku większość, a do 2020 roku wszystkie gatunki będą poławiane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, co oznacza zachowanie maksymalnego zrównoważonego odłowu (maximum sustainable yield). Ponadto dopuszczalne jedynie po spełnieniu restrykcyjnych warunków będzie wyrzucanie z powrotem do morza ryb złowionych "przy okazji", które są z niewłaściwego gatunku lub niewłaściwych rozmiarów.
Więcej na temat reformy i dotychczasowych propozycji Komisji tutaj.

G20/OECD: konsultacje dot. ochrony konsumentów usług finansowych

G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection opublikował nieformalny dokument konsultacyjny dotyczący efektywności wdrażania G20 High-level Principles, koncentrujący się przede wszystkim na trzech obszarach:

- sprawozdawczości i transparentności,

- odpowiedzialnych postaw podmiotów świadczących usługi finansowe i ich przedstawicieli,

- skarg konsumenckich.

Komentarze można nadsyłać do 30 maja. Na tej podstawie Task Force dokona poprawek w Raporcie, który następnie zostanie przedstawiony na szczycie ministrów finansów i prezesów banków centralnych oraz szycie przywódców państw G20 .

Draft report - zasady 4,6, 9.
pełny Draft report z maja 2014.

Światowy pokaz kambodżańskiego filmu dokumentalnego „Rzeka zmienia swój bieg” (A River Changes Course)


Film dokumentalny (‘A River Changes Course’ ang. / ‘Kbang Tik Tonle’ khmer. ) jest kolejnym krokiem w budowaniu kambodżańskiej tożsamości pokonfliktowej.  Sam film, jak i dyskusje które wywołuje, stanowią bardzo ważny krok w budowie przyszłości Kambodży; słowami producenta filmu, Youk Chhang:

„…Nie możemy pozwolić by nasza walka ku pojednaniu z naszą przeszłością przyciemniła nasze zobowiązanie do stawienia czoła wyzwaniom które niesie obecność i przyszłość. Kambodża przetrwała horror który jest odczuwalny po dziś dzień […] Takie fora spełniają bardzo ważną role w zapewnieniu prawdy, pamięci i pojednania ale nie możemy, i nie będziemy, pozostawać ofiarami Czerwonych Khmerów do końca naszego życia. Globalizacja udawadnia że Kambodża nie może zamykać się w swojej przeszłości. Rozmowa musi iść do przodu.”     

Więcej informacji na temat filmu, jak i gdzie i kiedy będzie pokazywany, można znaleźć tutaj.

środa, 29 maja 2013

Statki made in China

Chińskie stocznie zakontraktowały w samych tylko czterech pierwszych miesiącach 2013 roku budowę statków o łącznej wyporności 11,57 milionów ton. Ten sukces ma swoje źródło w kwestiach finansowych. W związku z kryzysem finansowym europejskie banki coraz rzadziej chcą udzielać kredytów na finansowanie budowy statków. Obszar ten przejmują banki z Chin. Udzielają kredytów wysokiego ryzyka przedsiębiorcom zajmującym się transportem morskim. Jednym z warunków finansowania jest zakontraktowanie budowy w chińskich stoczniach. więcej informacji tutaj.

(źródło portal www.maritime-executive.com)

Narasta napięcie na Morzu Południowochińskim

Jak donosi Reuters, Filipiny oskarżają Chiny o naruszenie przez marynarkę wojenną Chin wód pozostających pod jurysdykcją Filipin. Do incydentu doszło w odległości 5 mil morskich od wraku starego statku transportowego, umieszczonego jako baza wojskowa na rafie koralowej w rejonie zwanym mielizną Second Thomas. Obszar ten chroni dostępu do ławicy Reed’a, na której zlokalizowane są złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Manila uznaje ten obszar za pozostający w ramach jej wyłącznej strefy ekonomicznej. Raul Hernandez reprezentujący ministerstwo spraw zagranicznych Filipin zarzucił siłom Chińskim prowokacyjne zachowanie i nielegalne przebywanie na tym obszarze morskim. Ministerstwo spraw zagranicznych Chin stwierdziło, że obszar ten jest częścią wysp Spratly, do których prawa roszczą sobie Chiny. Do podobnych incydentów doszło ostatnio także na wodach do których prawa rości sobie Wietnam. Przedstawiciele ASEAN (Association of South East Asian Nations) prowadzą z Chinami rozmowy w sprawie złagodzenia napięcia w regionie.

Katastrofa Costa Concordia

22 maja 2013 Agencja Reuters podała, że Sąd w Grosseto (Włochy) zadecydował o rozszerzeniu zarzutów wobec kapitana Francesco Schettino o zarzut wielokrotnego zabójstwa w związku z katastrofą statku Costa Concordia. Pozostałe zarzuty obejmują porzucenie statku i spowodowanie katastrofy na morzu. Zdaniem adwokata kapitana statku, przedstawione mu zarzuty mogą skutkować karą pozbawienia wolności do 20 lat. 24 maja Włoskie Ministerstwo Transportu i Infrastruktury opublikowało raport bezpieczeństwa technicznego, który omawia przebieg katastrofy i akcji ratunkowej.

UE, USA i Kanada zawarły porozumienie o współpracy w obszarze badań nad Oceanem Atlantyckim

24 maja 2013 w Irlandzkim Instytucie Morskim w Galaway podpisano porozumienie o współpracy w rejonie Oceanu Atlantyckiego. Stronami porozumienia są UE, USA i Kanada. Podstawowym celem porozumienia są badania Oceanu Atlantyckiego oraz zrównoważone zarządzanie jego zasobami. Współpraca stron porozumienia odbywać się ma w obszarach:

a) Obserwacji oceanu

b) Wymiany danych dotyczących badań oceanu

c) Koordynacji i udostępniania infrastruktury pomiarowej i danych

d) Zrównoważonego gospodarowania zasobami oceanu

Demokratyczna Republika Wysp Św. Tomasza i Książęcej przystąpiła do Konwencji rotterdamskiej

Demokratyczna Republika Wysp Św. Tomasza i Książęcej (Sao Tome and Principe) złożyła 23 maja dokumenty ratyfikacyjne do Sekretarza Generalnego ONZ. Konwencja wejdzie w życie w stosunku do Wysp Św. Tomasza i Książęcej 21 sierpnia br. tym samym Konwencja rotterdamska ma już 153 strony.

Raport końcowy ESMA dot. definicji alternatywnych funduszy inwestycyjnych

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował Raport końcowy sprawie Dyrektywy dotyczącej zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMD). 

Tym samym dobiegają końca prowadzone przez ESMA konsultacje dotyczące kluczowych pojęć AIFMD, w tym definicji alternatywnych funduszy inwestycyjnych na podstawie art. 4(1)(a). 

Raport zawiera wytyczne (Aneks III), które teraz zostaną przetłumaczone na oficjalne języki UE, a następnie opublikowane na stronie ESMA. Wytyczne zaczną obowiązywać dwa miesięca od momentu promulgacji.

wtorek, 28 maja 2013

Brak jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza do rozstrzygnięcia sprawy M/V LUISA

W wydanym 28 maja 2013 wyroku Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza stosunkiem głosów 19 za przy 2 głosach sprzeciwu uznał brak swojej jurysdykcji do rozstrzygnięcia sprawy Saint Vincent and the Grenadines przeciwko Królestwu Hiszpanii

Niejednomyślne stanowisko Trybunału zapadło w sprawie dotyczącej zatrzymania, przeszukania i aresztowania dwóch statków prowadzących wspólne działania na wodach Hiszpańskich. Podstawą do odrzucenia skargi był fakt, że zatrzymanie statków nastąpiło w porcie w związku z postępowaniem karnym przeciwko załodze. Postępowanie karne dotyczyło ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego Hiszpanii oraz posiadania na pokładzie broni.

Szczyt Unii Afrykańskiej a sprawa Kenyatty w MTKW dniach 19 – 27 maja w Addis Abebie w Etiopii odbył się szczyt państw Unii Afrykańskiej, obejmującej  wszystkie państwa afrykańskie z wyjątkiem Maroka. Jest to ważny głos w regionie, z tego też powodu warto zwrócić uwagę na wydawane przez UA akty, choć nie są one wiążące dla MTK (strona AU tu).  
Podczas szczytu przyjęto między innymi petycję skierowaną do MTK o odrzucenie zarzutów przeciwko Kenyatcie i Ruto, oraz „zwrócenie” tych spraw z powrotem do Kenii (jedynie Botswana nie poparła treści petycji).
Sprawa jest o tyle poważna, że wszystkie sprawy przed MTK dotyczą jedynie państw afrykańskich (z wyjątkami w zakresie postępowań wstępnych) i UA uważa, że ma to podłoże rasowe (zobacz tu).
Warto wskazać, że aż 43 państwa afrykańskie podpisały Statut rzymski i 34 ratyfikowały go – stanowiąc tym samym największą reprezentację regionalną w MTK. Te same państwa są teraz przeciwne stawianiu Ruto i Kenyatty przed MTK i to jest bardzo ważny znak. Jest to bowiem kolejne wyzwanie dla trybunału, gdyż w kontekście tak wielkiego wsparcia ze strony państw afrykańskich rzeczywiście nie wiadomo, czy Kenyatta zdecyduje się stanąć przed MTK i czy „sprawa kenijska” znajdzie swój finał w Hadze (szerzej o sprawie Kenyatty pisaliśmy tu).
Sam trybunał stoi na stanowisku, że nie wiążą go polityczne decyzje i sam kieruje się tylko literą prawa. Ten stoicki spokój może jednak nie okazać się dobrą taktyką.

Nowelizacja unijnych regulacji w obszarze agencji ratingowych

Rada zatwierdziła dyrektywę oraz rozporządzenie nowelizujące unijne regulacje dotyczące agencji ratingowych (CRAs). Zasadniczym celem przyjętych aktów jest ograniczenie nadmiernego polegania inwestorów na zewnętrznych ocenach kredytowych, zmniejszenie konfliktu interesów na rynku CRA, a także zwiększenie transparentności i konkurencji. 

Największą innowacją jest jednak wprowadzenie obowiązkowej rotacji CRAs w odniesieniu do produktów strukturyzowanych (oraz możliwość rozszerzenia obowiązku okresowej zmiany agencji również na inne obszary).

Dalsze ograniczenia dotyczą obowiązków sprawozdawczych ciążących na podmiotach dysponujących równocześnie określonymi udziałami w CRA oraz innej jednostce, ocenianej przez daną agencję.

Konsultacje EBA dotyczące wymogów kapitałowych.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) rozpoczął szeroko zakrojone konsultacje w ramach realizacji unijnej reformy w obszarze wymogów kapitałowych (CRR/CRD IV).

Odpowiednio konsultacje dotyczą:

- Regulacyjnych Standardów Technicznych (RTS) w zakresie definicji pojęcia rynku oraz ryzyka opcyjnego.
Udział w konsultacjach w tym obszarze możliwy jest do 31 sierpnia 2013.

Projekty Prezydencji nowelizacji MIFID i EMIR

Irlandzka Prezydencja Rady UE przedstawiła nowe propozycje kompromisu w sprawie nowelizacji Dyrektywy MIFID, Rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz Rozporządzenia (EMIR) w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.

Wizyta Wice-Prezesa MTS w Polsce

12 czerwca w Warszawie odbędzie się wykład otwarty Wice-Prezesa MTS, Bernardo Sepúlveda-Amor'a.

Szczegóły wydarzenia w: 'PPM ogłoszenia'.


poniedziałek, 27 maja 2013

Nowa inicjatywa na rzecz bioróżnorodności

Jutro w Glend (Szwajcaria) ma zostać ogłoszone powstanie nowej inicjatywy, której celem jest poprawa sytuacji ginących gatunków zwierząt - Friends of Target 12 (Przyjaciele celu 12.). Inicjatorem przedsięwzięcia jest Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN), ale zrzesza ona w zasadzie wszystkie konwencje międzynarodowe, których celem ochrona bioróżnorodności czy przyrody - Konwencja o różnorodności biologicznejCITES, Konwencja z Ramsar, Konwencja Bońska oraz Konwencja berneńska. Wezmą w niej udział także rożnego rodzaju grupy robocze IUCN oraz United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre, a także organizacje pozarządowe (między innymi WWF czy Conservation International).

Celem inicjatywy jest realizacja celu 12. spośród celów bioróżnorodności z Aichi (tzw. Aichi Biodiversity Targets). Cele te stanowią nowy, przyjęty podczas konferencji stron w Nagoi w 2010 r., Plan Strategiczny Konwencji o różnorodności biologicznej. Cel 12. zakłada, że do 2020 roku zostanie powstrzymane ginięcie znanych gatunków i poprawi się status ochronny, przede wszystkim tych najbardziej zagrożonych gatunków. Dla Przyjaciół celu 12. oznacza to, że po pierwsze żaden gatunek nie wyginie, czyli nie zmieni kategorii na Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych na "wymarłe", a po drugie, że poprawi się kategoria gatunków obecnie znajdujących się w kategoriach "zagrożone wyginięciem".

23. sesja plenarna Rady Praw Człowieka NZ

Dziś Rada Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych rozpoczęła 23. sesję plenarną, która potrwa do 14 czerwca br. W agendzie przewidziano dyskusję nad sytuacją w ponad 50 krajach oraz ponad 40 debat tematycznych. Z punktu widzenia polityki europejskiej do priorytetowych zadań Rady należą niewątpliwie debaty nad rezolucjami ws. Syrii oraz Białorusi oraz debaty tematyczne ws. osób LGBT oraz przemocy wobec kobiet.

niedziela, 26 maja 2013

FTA między EU i Tajlandią: druga runda negocjacji

27-31 maja br. odbędzie się w Brukseli druga runda negocjacji traktatu o powołaniu strefy wolnego handlu (FTA) miedzy Unią Europejską (UE) a Tajlandią.
Do obszarów sensytywnych podczas negocjacji Tajlandia zalicza: 1) plany UE wygaszenia dostępu Tajlandii do Systemu Powszechnych Preferencji Celnych (General System of Preferences, GSP) w 2014 r., 2) kwestie własności intelektualnej oraz 3) ceł na wyroby alkoholowe i tytoniowe, 4) mechanizmy rozstrzygania sporów oraz 5) zrównoważony rozwój handlu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ochrony środowiska oraz procedur przetargowych.
Zwraca uwagę, że kwestie GSP oraz rozstrzygania sporów powtarzają się również w negocjacjach FTA między UE a Indiami - wydaje się, że UE stara się wykorzystać moment wygaśnięcia preferencji w negocjacjach FTA z oboma tymi krajami. Zarówno Tajlandia jak i Indie są natomiast sceptyczne wobec traktatowego arbitrażu inwestycyjnego. Minister Finansów Indii oświadczył niedawno, że traktaty inwestycyjne (tzw. BITy) zawierane przez Indie nie będą przewidywały jurysdykcji obcych sądow ani trybunałów. Indie zdają się podążać śladami Australii, która w swoim Oświadczeniu o Polityce Handlowej w 2011 r. zadeklarowała, że nie będzie włączać tego typu postanowień do umów o wolnym handlu, stojąc na stanowisku, że w kwestiach inwestycyjnych obowiązywać powinna zasada narodowego traktowania, zaś arbitraż inwestycyjny ogranicza swobodę Australii do wprowadzania niedyskryminujących uregulowań w kwestiach społecznych, ekonomicznych bądź ochrony środowiska.

sobota, 25 maja 2013

Sojusz Pacyficzny (Pacific Alliance) - spotkanie w Cali

W Cali (Kolumbia) odbyło się spotkanie Sojuszu Pacyficznego (Pacific Alliance), zrzeszającego Chile, Kolumbię, Meksyk i Peru. Spotkanie przebiegało pod znakiem planów wzmożenia regionalnej integracji gospodarczej w obliczu spadającego popytu na surowce mineralne.
Sojusz Pacyficzny powołany został do życia w czerwcu 2011 r. Na spotkaniu w Cali państwa zrzeszone zobowiązały się do obniżenia o 90 procent ceł na produkty przemysłowe, dając nadzieję na całkowitą eliminację ceł oraz harmonizację regulacji handlu i usług oraz ochrony inwestycji. Kraje Sojuszu planują dalszą integrację gospodarczą, mającą na celu wsparcie regionalnego rozwoju zintegrowanych systemów produkcji oraz włączenie ich do globalnych systemów produkcji. W sferze planów jest integracja rynkowa podobna do europejskiej.
Niedawne przystąpienie giełdy meksykańskiej do latynoamerykańskiego zrzeszenia giełd papierów wartościowych (Mila - Mercado Integrado Latinoamericano), stworzonego przez pozostałych partnerów Sojuszu, również przyczynia się do integracji regionalnej miedzy czterema zachodnioamerykańskimi sąsiadami.
Sojusz Pacyficzny jest postrzegany jako bardziej dynamiczny i atrakcyjny od Mercosur (który zrzesza Argentynę, Brazylię i Wenezuelę). Ta popularność przekłada się na udział w spotkaniu przedstawicieli wielu innych państw, potencjalnie zainteresowanych udziałem w integracji: Kanady, Kostaryki, Gwatemali, Panamy, Japonii, Australii, Nowej Zelandii, a nawet Urugwaju i Hiszpanii. Portugalia, Francja oraz Ekwador uczestniczyły w spotkaniu w charakterze obserwatorów.
Spotkanie Sojuszu jest przykładem integracji regionalnej niekoniecznie opartej na szerokiej umowie o wolnym handlu. Wskazuje także na atrakcyjność regionów niedotkniętych kryzysem gospodarczym dla innych krajów, nawet tych spoza bliższego i dalszego sąsiedztwa. Ciekawy komentarz na temat spotkania znaleźć można tu.

Umowa o utworzeniu strefy wolnego handlu pomiędzy Chinami a Szwajcarią

24 maja 2013 r. w trakcie oficjalnej wizyty premiera Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) w Szwajcarii ogłoszono zakończenie negocjacji w sprawie utworzenia strefy wolnego handlu pomiędzy oboma krajami. Ostateczne podpisanie umowy zaplanowano na lipiec tego roku. Jej wejście w życie będzie jeszcze wymagało zatwierdzenia w obu izbach Parlamentu Szwajcarskiego oraz ratyfikacji.

Obecna wymiana handlowa pomiędzy oboma państwami wynosi 26 mld USD (z czego większość przypada na eksport z Szwajcarii). Strony oczekują, że podpisanie umowy wpłynie pozytywnie na wielkość wzajemnych obrotów handlowych. Szwajcarzy są głównie zainteresowani zwiększeniem eksportu dóbr luksusowych oraz leków, Chiny oczekują natomiast większej dostępności rynku dla swoich produktów rolnych oraz tekstyliów.

Umowa o utworzeniu strefy wolnego handlu będzie drugim takim porozumieniem zawartym przez ChRL z państwem europejskim. Pierwsza została zwarta w kwietniu tego roku z Islandią. 

Indie nawiązują współpracę z IAIS

Po niedawnej akcesji Turcji (zob. post tu), a następnie Nebraski (press release), Indie są 37. jurysdykcją przystępującą do MMoU IAIS w sprawie współpracy i wymiany informacji między nadzorcami sektora ubezpieczeń. Zakres stosowania Memorandum uległ tym samym rozszerzeniu do 54% światowego rynku składek ubezpieczeniowych.

Zob. informacja prasowa dotycząca przystąpienia Indii.

piątek, 24 maja 2013

Analiza kosztów i korzyści obligatoryjnym elementem pracy SEC

17 maja amerykańska Izba Reprezentantów stosunkiem głosów 235 do 161, w tym głosami  części Demokratów, przyjęła Ustawę o odpowiedzialności regulacyjnej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC Regulatory Accountability Act, H.R. 1062). 
Zgodnie z Ustawą Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) będzie odtąd zobowiązana do przygotowania analizy kosztów i korzyści (cost-benefit analysis, CBA) każdej proponowanej regulacji. SEC będzie również zobligowana m.in. do porównania kosztów alternatywnych rozwiązań i zapewnienia zrozumiałości języka tekstu regulacji. 
Jak wyjaśnia Jim Hamilton, Ustawa, kodyfikująca praktykę na podstawie dwóch dekretów Prezydenta Obamy nr 13563 i 13579, umożliwi ucięcie spekulacji, czy również autonomiczne agencje rządowe takie jak SEC muszą, czy też jedynie powinny stosować CBA w swoich pracach. Mimo że to akty prezydenckie stanowiły podstawę regulacji, a administracja amerykańska co do zasady popiera zasadę efektywności kosztowej działań regulacyjnych, to ponieważ przyjęty zakres obowiązków jest szerszy niż te na podstawie dekretów, Biały Dom jest przeciwny przyjęciu ustawy, uważając że jej realizacja wiązać się będzie z nadmiernymi kosztami oraz ograniczy ochronę rynku i konsumentów sprawowaną przez SEC.

Jak dowodziła członkini Izby Reprezentantów Maxime Waters (D-CA), poprzez sparaliżowanie prac SEC dodatkowymi obowiązkami oraz dzięki zniesieniu ochrony Komisji przed powództwami na podstawie przeprowadzonych przez nią ocen ekonomicznych regulacji, inicjatorzy Ustawy de facto dążą do neutralizacji postanowień o ochronie inwestorów na podstawie Dodd-Frank Wall Street and Consumer Protection Act (zob. film poniżej).czwartek, 23 maja 2013

Precedensowy raport finansowy watykańskiego AIF

Urząd ds. informacji finansowej (AIF) opublikował pierwszy w swojej historii raport roczny za 2012 (o początkach AIF wspominaliśmy tutaj). W ciągu minionego roku do AIF złożono 6 doniesień o podejrzanych transakcjach finansowych wobec 1 doniesienia w roku poprzednim, co zdaniem Rene Brülhart'a, Dyrektora Urzędu, ma świadczyć o systematycznej poprawie funkcjonalności systemu kontroli. Dwie sprawy przekazano do watykańskiego promotora sprawiedliwości (pełniącego funkcję prokuratora) celem wszczęcia postępowania w sprawie możliwości prania pieniędzy.

Mimo że Raport liczy 64 strony, to zdaniem Il Fatto Qutidiano próżno w nim szukać konkretów. Jedynym interesującym detalem ujawnionym przez AIF jest konstatacja, że obecnie więcej pieniędzy odpływa z niż napływa do Watykanu.

Ponadto, jak informuje FT, nowy Prezes Rady Nadzorczej Instytutu Dzieł Religijnych miał zapowiedzieć publikację w tym roku pierwszego w historii instytucji sprawozdania finansowego.


Tekst Raportu dostępny jest tutaj.

UE: ograniczenia bailoutów bankowych

Jak, na podstawie informacji od "dobrze poinformowanych źródeł", donoszą Financial Times oraz Bloomberg, do końca lipca Komisja Europejska ma przedstawić zrewidowane, bardziej restrykcyjne zasady udzielania pomocy publicznej bankom.

Bazując przede wszystkim na doświadczeniach operacji ratunkowej prowadzonej w Hiszpanii (oraz doświadczeniach holenderskich) Komisja chce wzmocnić zasadę finansowej współodpowiedzialności udziałowców i wierzycieli za straty instytucji finansowej korzystającej z pomocy. Zmiany podobno nie mają jednak osłabić pozycji wierzycieli uprzywilejowanych.

Powyższe regulacje mają docelowo stanowić element reżimu działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (zob. posty na temat BRRD), tj. jednego z filarów tworzonej obecnie unii bankowej. Trwają również prace legislacyjne w obszarze konwersji lub umarzania długów (bail in).


Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe zasady mogłyby zacząć obowiązywać późnym latem.

Komisja Unii Afrykańskiej i Centrum Badań Przemocy i Pojednania (CSVR) podpisały akt o porozumieniu


17 maja 2013 Komisja Unii Afrykańskiej (African Union Commission / AUC) i Centrum Badań Przemocy i Pojednania (The Centre for the Study of Violence and Reconciliation / CSVR) podpisały akt o porozumieniu (Memorandum of Understanding / MOU) w Addis Adeba. Akt ten umożliwia CSRV i AUC współpracę nad istotnymi sprawami, zgodnie z wymaganymi procedurami Unii Afrykańskiej, stanowiącymi krok w kierunku promocji i ochrony praw człowieka, praworządności, transitional justice i human security.  Współpraca ta będzie się opierać na wspólnym przeprowadzaniu badań, treningów i innych form capacity building w obrębie wzajemnie określonych przestrzeni zainteresowań. 

Podpisanie tego aktu było zwieńczeniem długotrwałego procesu pomiędzy Departamentem Spaw Politycznych i obywatelskimi organizacjami działającymi na kontynencie afrykańskim. W ramach tego aktu CSVR zobowiązuje się do kontynuacji ścisłej współpracy z organizacjami obywatelskimi promującymi prawa człowieka i demokrację na kontynencie afrykańskim i dążącymi do osiągnięcia trwałego pokoju, społecznej sprawiedliwość i transitional justice.

Wydarzenie spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem i dużym poparciem również wśród innych organizacji obywatelskich i pozarządowych działających na kontynencie afrykańskim. Więcej na stronie CSVR