niedziela, 30 czerwca 2013

MICT- Mechanism for international criminal tribunals w Hadze


Jutro, czyli 1 lipca, rozpoczyna swoje działanie MICT- czyli mechanizm międzynarodowych trybunałów karnych, gałąź haska (gałąź rwandyjska działa już od zeszłego roku w Arushy, w Tanzanii). Mechanizm ma przejąć funkcje trybunałów karnych ad hoc, w związku ze strategią ich zamknięcia.
Strona mechanizmu: www.unmict.org

sobota, 29 czerwca 2013

Zarządzanie ryzykiem AML/CFT - dokument konsultacyjny Komitetu Bazylejskiego

Zarządzanie ryzykiem AML/CFT ma zasadnicze znaczenie zarówno z perspektywy stabilności i wiarygodności całego systemu finansowego, jak i dla reputacji poszczególnych instytucji, ryzyka operacyjnego i compliance.

Celem ograniczenia tych ryzyk, w 2012 r. FATF opublikowało zaktualizowaną wersję Międzynarodowych Standardów dot. Zwalczania Prania Pieniędzy, Finansowania Terroryzmu i Proliferacji, w przygotowaniu których uczestniczył również Komitet Bazylejski. 

Celem wsparcia procesu implementacji Standardów - wykorzystania zebranych doświadczeń banków oraz grup bankowych, oraz przeniesienia ich na oba pola - BCBS opublikował właśnie Dokument konsultacyjny w przedmiotowym zakresie. Zawarto w nim odwołania krzyżowe do standardów wypracowanych przez obie instytucje dla ułatwienia wdrażania odnośnych regulacji.

BCBS oczekuje na komentarze do 27 września b.r.

Opinia Rzecznika Generalnego w sporze Google p. Hiszpanii o prawo do bycia zapomnianym

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Niilo Jaaskinen wydał opinię do pytania prejudycjalnego dotyczącego zakresu ochrony danych osobowych w UE. Pytania o zakres stosowania Dyrektywy 95/46/WE, funkcjonowania wyszukiwarek internetowych oraz prawa do bycia zapomnianym sformułował hiszpański Sąd Najwyższy Audiencia Nacional w związku ze sporem Google przeciwko Agencia de Protección de Datos (AEPD). 

Spór wywiązał się na tle wystosowanego wobec Google żądania usunięcia z wyszukiwarki wyników umożliwiających skojarzenie imię i nazwisko osoby z przeprowadzoną przeszło 10 lat wcześniej aukcją komorniczą. Jako że zarówno wydawca gazety, która udostępniła w sieci dawny artykuł na ten temat, jak i Google odmówiły jego realizacji, pokrzywdzony zwrócił się o ochronę do AEPD. Dyrektor AEPD uznał zasadność wniosku i nakazał usunięcie określonych treści oraz uniemożliwienie dostępu do nich z wyszukiwarki. Pozwana spółka odwołała się od decyzji do Sądu Najwyższego.

W odpowiedzi na szereg pytań przedstawionych Trybunałowi, Rzecznik generalny stwierdził:

piątek, 28 czerwca 2013

ETPC odrzuca skargę krewnych ofiar masakry w Srebrenicy dotyczącą immunitetu jurysdykcyjnego ONZ w krajowym postępowaniu cywilnym

W decyzji w sprawie Stichting Mothers of Srebrenica i Inni p. Niderlandom ETPC jednogłośnie uznał za niedopuszczalną skargę złożoną przez krewnych ofiar masakry dokonanej w 1995 r. w Srebrenicy oraz przez NGO reprezentującą krewnych ofiar na decyzję sądu niderlandzkiego oddalającą roszczenia cywilne przeciwko ONZ z uwagi na immunitet jurysdykcyjny organizacji. W postępowaniu przed Trybunałem skarżący zarzucali w szczególności, iż decyzja ta spowodowała naruszenie ich prawa do dostępu do sądu.
Odrzucając skargę Trybunał orzekł, że organizacja pozarządowa nie była bezpośrednio dotknięta przez wspomnianą decyzję, dlatego też nie posiada statusu ofiary w rozumieniu Konwencji. Odnosząc się do indywidualnych skarg, Trybunał odrzucił je jako oczywiście nieuzasadnione, ponieważ przyznanie ONZ immunitetu jurysdykcyjnego służyło uzasadnionemu celowi. W szczególności uznał, że objęcie operacji zbrojnych przeprowadzanych na podstawie rozdziału VII Karty ONZ jurysdykcją sądów krajowych oznaczałoby zezwolenie państwom na ingerowanie w kluczowe misje ONZ mające na celu zapewnienie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Ponadto Trybunał stwierdził, że roszczenia cywilne, nawet jeżeli oparte są na zarzucie szczególnie ciężkiego naruszenia prawa międzynarodowego, w tym ludobójstwa, nie podważają immunitetu jurysdykcyjnego.
Komunikat prasowy Trybunału nt. decyzji dostępny jest tu.

Kodeks Postępowania w sprawie walki z piratami w Afryce Zachodniej i Centralnej

25 czerwca 22 państwa Afryki Zachodniej i Centralnej podpisały Kodeks Postępowania dotyczący zapobiegania piractwu, zbrojnym atakom na statki i nielegalnej aktywności morskiej. Kodeks został opracowany przez Wspólnotę Gospodarczą Państwa Afryki Zachodniej, Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Centralnej oraz Komisję Zatoki Gwinejskiej, w odpowiedzi na rezolucję Rady Bezpieczeństwa NZ nr 2018 (2011) i 2039 (2012).

Podstawowe zagadnienia ujęte w Kodeksie to:
a) raportowanie i wymiana informacji,
b) zatrzymywanie statków i samolotów podejrzanych o prowadzenie nielegalnej aktywności na wodach morskich,
c)zapewnienie zatrzymywania, oskarżania i karania osób podejrzewanych o nielegalną aktywność na wodach morskich,
d) zapewnianie odpowiedniej opieki dla rybaków, osób utrzymujących się z działalności morskiej, załóg oraz pasażerów, którzy ucierpieli w wyniku nielegalnej aktywności na wodach morskich. 

Więcej informacji tutaj. 

Pierwszy krok do wejścia w życie Konwencji z Hong Kongu o bezpiecznym i ekologicznym recyclingu statków

26 czerwca Królestwo Norwegii jako pierwsze państwo przystąpiło do Konwencji IMO z Hong Kongu o bezpiecznym i ekologicznym recyclingu statków. Decyzja ta przybliża moment wejścia w życie Konwencji. Wymogami wejścia w życie Konwencji, wymienionymi w art. 17 jest
a)  Ratyfikacja przez minimum 15 krajów
b) Ratyfikacja przez państwa reprezentujące minimum 40% tonażu światowej floty handlowej
c)  Ratyfikacja przez państwa, których roczna maksymalna liczba tonażu podlegającego recyclingowi wyniesie nie mniej niż 3% łącznego tonażu.
Konwencja wejdzie w życie 24 miesiące po łącznym spełnieniu tych wymogów. 

Warto nadmienić, że decyzją Rady UE (COM/2012/0120 final - 2012/0056 (NLE)), Państwa Członkowskie mogą przystępować lub ratyfikować niniejszą Konwencję. Niestety istnieje obawa że Konwencja nie wejdzie w życie przed zaplanowaną na 2015 rok datą całkowitego wycofania z eksploatacji zbiornikowców jednokadłubowych. Więcej informacji tutaj.
.

Polska podpisała Międzynarodową konwencję ONZ w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem


W dniu 25 czerwca 2013 r. Polska podpisała Międzynarodową konwencję ONZ w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem. Konwencja (International Convention For The Protection Of All Persons From Enforced Disappearance) weszła w życie 23 grudnia 2010 roku. Do dziś podpisały ją 92 państwa, a 39 ratyfikowało.

Najważniejsze postanowienia dotyczą m.in. definicji wymuszonych zaginięć oraz utworzenia Komitetu do spraw wymuszonych zaginięć, do którego jednostki mogą składać skargi – communications (art. 26-36).

W myśl art. 1, par. 1. Konwencji nikt nie powinien podlegać wymuszonemu zaginięciu; par. 2 stanowi, że żadne okoliczności jak wojna, zagrożenie wojną czy inna wewnętrzna niestabilność nie mogą być przywoływane żeby usprawiedliwić wymuszone zaginięcia.
Artykuł 2 Konwencji zawiera definicję wymuszonych zaginięć stanowiąc:  „Wymuszone zaginięcie” to zatrzymanie, areszt, porwanie lub inna forma pozbawienia wolności przez funkcjonariuszy państwa, czemu towarzyszy odmowa przyznania przez władze tego faktu i ukrywanie przed bliskimi prawdy o losie i miejscu pobytu osoby zaginionej. Zaprzeczając jakoby ofiara znajdowała się pod ich kontrolą, władze odmawiają jej wszelkich praw, w tym dostępu do sądu i uczciwego procesu, co sytuuje tę osobę poza ochroną prawa. (tłumaczenie definicji w wersji prezentowanej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, ms.gov.pl).

Artykuł 5 stanowi, że systematyczne i rozległe wymuszone zaginięcia stanowią zbrodnię przeciwko ludzkości (...).
Konwencja na stronie ONZ: treaties.un.org

Prezydent Obama zapowiada walkę USA z globalnym ociepleniem

25 czerwca Prezydent Barack Obama podczas przemówienia na Uniwersytecie Georgetown zapowiedział podjęcie zdecydowanych działań w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Podstawowym narzędziem ma być wprowadzenie, obowiązujących dotychczas jedynie w niektórych stanach, ograniczeń w emisji gazów cieplarnianych przez elektrownie. Inne instrumenty to przejście na czystsze technologie, przede wszystkim promowanie energii ze źródeł odnawialnych (energia słoneczna i wiatrowa) oraz zwiększenie efektywności energetycznej w domach, fabrykach i budynkach użyteczności publicznej. 

Rosjanie pozostają w bazie morskiej w Tartous (Syria)

Armia Rosyjska zdementowała informację jakoby ewakuowała personel swojej bazy morskiej w Syrii w porcie Tartous. "Personel pracuje według stałego harmonogramu. Nie ma rozmów na temat ewakuacji". 
Więcej informacji na stronie RIA NOVOSTI

Komitet Bazylejski: FAQ dotyczący dużych ekspozycji

Komitet Bazylejski (BCBC) opublikował zestaw najczęściej zadawanych przez nadzorców i banki pytań i odpowiedzi dotyczących ilościowego badania skutków dużych ekspozycji (LE QIS) .

Dokument obejmuje kwestie:
- zakresu LE QIS,
- kapitału, oraz
- wartości ekspozycji.


Razem z FAQiem opublikowana została Instrukcja ilościowego badania skutków dużych ekspozycji, która stanowi element prowadzonej przez BCBS oceny skutków dokumentu konsultacyjnego z marca bieżącego roku, Supervisory framework for measuring and controlling large exposures.

czwartek, 27 czerwca 2013

Kompromis w sprawie reżimu działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków UE. Nowa koncepcja w USA

Rada ECOFIN przyjęła dziś stanowisko w sprawie projektu Dyrektywy ustanawiającej reżim działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD), wzywając zarazem Parlament Europejski do jej przyjęcia do końca roku w pierwszym czytaniu. Tym samym w dniu rozpoczęcia ostatniego przed wakacjami szczytu Rady Europejskiej wypracowano porozumienie - które miało zostać przyjęte równocześnie z zeszłotygodniową decyzją w sprawie zakresu pomocy sektorowi bankowemu UGW przez EMS (pisaliśmy o tym tutaj) - między państwami chcącymi zachować większą swobodę ochrony sektora finansowego (m.in. Francja i Wielka Brytania) oraz obawiającymi się pokusy nadużycia zwolennikami bardziej zdyscyplinowanego podejścia (przede wszystkim Niemcy, Finlandia i Holandia). Reuters, EU ministers seek resolution on who pays if banks fail.

Zgodnie z przyjętą filozofią recovery and resolution regime - trzeciego filara przyszłej Unii Bankowej – Dyrektywa będzie obejmować instrumenty zapobiegawcze, wczesnej interwencji, oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Jest to tym ważniejsze, że najprawdopodobniej dojdzie do opóźnień we wdrażaniu relatywnie najprostszego elementu, jakim jest przekazania nadzoru nad bankami strefy euro na rzecz EBC (Bloomberg, ECB Bank Oversight Start Said to Be Delayed to Late 2014).

U.S. Supreme Court: dwa małe kroki w stronę rozszerzenia praw par homoseksualnych

Po raz kolejny w ostatnich miesiącach, po Francji (zob. post tu) oraz Nowej Zelandii (zob. wcześniejszy post), w centrum uwagi opinii publicznej znalazła się walka par homoseksualnych o równouprawnienie. Okazją po temu stały się wywołujące znaczenie emocje orzeczenia - oba przyjęte stosunkiem głosów 5:4 - amerykańskiego Sądu Najwyższego.


Sąd Najwyższy wprawdzie każdorazowo uchylił się od stwierdzenia explicite, czy osobom homoseksualnym przysługuje prawo do zawarcia małżeństwa, jednak wczorajsze decyzje mogą odnieść dalekosiężne skutki.
W sprawie Hollingsworth v. Perry Sąd odmówił zbadania legalności Propozycji 8, tj. poddanej pod głosowanie w referendum poprawki do Konstytucji Stanu Kalifornia definiującej małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Poprawka weszła w życie po minimalnym zwycięstwie referendalnym jej zwolenników (sama inicjatywa ustawodawcza była z kolei reakcją na wcześniejsze orzeczenie stanowego Sądu Najwyższego, w myśl którego tożsame regulacje niższego rzędu naruszały stanową Konstytucję). Obrony prawa stanowego odmówił Gubernator i inne władze lokalne, a ich rolę przejęli wnioskodawcy Propozycji 8. 

środa, 26 czerwca 2013

UE: Sąd przyjął skargę EPAW przeciwko Komisji

Jak donosi Europolitcs, 19 czerwca Sąd uznał za dopuszczalną skargę European Platform Against Windfarms (EPAW), która domaga się uznania Komunikatu Komisji "Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii" (COM(2012)271) za niezgodny z konwencją z Aarhus, której stroną jest UE i w związku z tym nieważny. EPAW twierdzi, że komunikat jest w istocie przygotowanym przez Komisję Europejską programem rozwoju energetyki wiatrowej. Twierdzi też, że przygotowując go Komisja Europejska naruszyła szereg postanowień Konwencji z Aarhus, w szczególności jej art. 9 zapewniający udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach środowiskowych. (Informacje o skardze można znaleźć tu, skardze nadano numer T-168/13)

ETPCz: niemożność powołania się na immunitet nierównoznaczna obowiązkowi prowadzenia postępowania

W sprawie Wallishauser przeciwko Austrii (app. no. 14497/06) Europejski Trybunał Praw Człowieka  orzekł, że niemożność powołania się przez Stany Zjednoczone na immunitet jurysdykcyjny w sporze dotyczącym ubezpieczeń społecznych, nie jest równoznaczna z uznaniem ciążącego na Austrii obowiązku kontynuowania postępowania w sprawie.


Ponadto Trybunał nie zgodził się z zarzutem, jakoby nałożenie na skarżącą, p. Roswitha Wallishauser, obowiązków z tytułu ubezpieczeń społecznych w pełnym zakresie, a zatem również w części przypadającej na pracodawcę – ambasadę Stanów Zjednoczonych, wiązało się z ponoszeniem przez nią nieproporcjonalnych ciężarów, co w rezultacie miało stanowić naruszenie prawa własności.


Spór wyniknął na tle zatrudnienia p. Wallishauser jako fotograf w ambasadzie USA w latach 1978-1987. Do końca okresu zatrudnienia (marzec 1987) skarżąca samodzielnie opłacała składki ubezpieczenia społecznego w pełnej wysokości, tj. w części przypadającej na pracownika oraz na pracodawcę, a ambasada zwracała jej 53 do  55% ponoszonych kosztów. We wrześniu 1987 r. skarżąca została zwolniona z pracy, a ambasada przestała przestała wypłacać pensję oraz zwracać wydatki na ubezpieczenie społeczne. 

Decyzja o zwolnieniu skarżącej - podjęta z naruszeniem praw osób z kategorią inwalidzką - została uchylona przez austriacki sąd pracy i ubezpieczeń społecznych. W postępowaniu sąd nie uznał immunitetu Stanów Zjednoczonych, na które usiłowały się one powołać, uznając relacje z zakresu prawa pracy jako przynależne do obszaru de iure gestionis. Orzeczenie podtrzymał Sąd Najwyższy (Oberster Gerichtho). Skoro zatem stosunek zatrudnienia nie ustał, Wallishauser z powodzeniem pozwała pracodawcę o zapłatę zaległych wynagrodzeń (w przybliżeniu 269'000 euro niewypłaconych pensji wraz z odsetkami za okres wrzesień '88-czerwiec '95). 

Sprawa Smith and others v Ministry of Defence przykładem dialogu sądowego pomiędzy Sądem Najwyższym Wlk. Brytanii i ETPC

W ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy Wlk. Brytanii wydał interesujące orzeczenie w sprawach Smith and others v Ministry of Defence, Ellis and another v Ministry of Defence oraz Allbutt and others v Ministry of Defence. To, co wydaje się w orzeczeniu najistotniejsze to fakt, że najwyższa instancja sądowa Wlk. Brytanii zdecydowała się na odejście od swojego wcześniejszego orzecznictwa na rzecz uwzględnienia zasad wypracowanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku Al-Skeini p. Wlk. Brytanii.
Postępowanie dotyczy roszczeń dwóch żołnierzy brytyjskich rannych oraz krewnych trzech żołnierzy poległych w czasie działań zbrojnych w Iraku. Wytoczyli oni powództwa odszkodowawcze przeciwko rządowi podnosząc, że żołnierze nie byli dostatecznie wyposażeni, ani przeszkoleni na wypadek sytuacji, w których się znaleźli (dwóch żołnierzy poniosło śmierć w wyniku eksplozji materiałów wybuchowych w czasie, gdy znajdowali się w samochodzie patrolującym, natomiast jeden żołnierz zmarł, a dwóch odniosło ciężkie obrażenia w sytuacji przypadkowego własnego ostrzału czołgów). Przedmiotem ubiegłotygodniowego rozstrzygnięcia była kwestia, czy członkowie brytyjskich sił zbrojnych służący w Iraku znajdowali się w jurysdykcji Wlk. Brytanii w rozumieniu art. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Sędziowie jednomyślnie odpowiedzieli na to pytanie twierdząco. Rozstrzygnięcie nie przesądza jednak odpowiedzialności władz brytyjskich na gruncie art. 2 Konwencji (podstawa złożonych roszczeń), będzie to przedmiotem dalszej oceny i postępowania dowodowego.  

wtorek, 25 czerwca 2013

Raport WTO o środkach handlowych w krajach G-20

WTO opublikowała 17 czerwca 2013 r. raport, w którym podsumowało zmian jakie nastąpiły na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy w stosowanych przez kraje G-20 środkach handlowych. Najważniejsze ustalenia raportu to:

- w badanym okresie przyjęto ponad 100 nowych środków handlowych, które miały negatywny wpływ na import; najczęściej stosowanymi środkami okazały się być karne cła antydumpingowe;

- niektóre z krajów G-20 przyjęły również w badanym okresie środki ułatwiające handel międzynarodowy – było ich jednak zdecydowanie mniej niż środków należących do pierwszej kategorii (40% v. 60%);

- większość środków negatywnie wpływających na import, które zostały wprowadzone w krajach G-20 w odpowiedzi na globalny kryzys finansowy, ciągle jest stosowanych zaś ich usuwanie następuje bardzo wolno (do chwili obecnej udało się to jedynie w stosunku do 19% środków); jednocześnie WTO wskazała, że wielkość handlu dotknięta działaniem tych środków jest stosunkowo niewielka  (0,2%); oznacza to że kraje nie zdecydowały się na masowe wprowadzanie barier o charakterze protekcjonistycznym 

Równocześnie z publikacją raportu WTO ukazał się również drugi raport przygotowany przez UNCTAD oraz OECD dotyczący stosowanych przez państwa należące do G-20 środków inwestycyjnych.

poniedziałek, 24 czerwca 2013

Uroczystość wyłożenia do podpisu Protokołu nr 15 do EKPC


Dziś odbyło się uroczyste wyłożenie do podpisu Protokołu nr 15 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Umowa została podpisana przez 19 krajów: Armenię, Andorę, Cypr, Danię, Finlandię, Francję, Hiszpanię, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegię, Niemcy, Portugalię, Rumunię, San Marino, Słowację, Słowenię, Wielką Brytanię oraz Włochy. Na jutro planowane jest złożenie podpisów przez przedstawicieli kolejnych dwóch państw Austrii i Szwecji.
Protokół wejdzie w życie po ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie RE. O zmianach, które do Konwencji wprowadzi Protokół pisaliśmy tu.

niedziela, 23 czerwca 2013

Kłopoty europejskich instytucji finansujących budowy statków zażegnane.


HSH Nordbank uzyskał zgodę Komisji Europejskiej na otrzymanie pomocy publicznej w formie gwarancji bankowych na sumę 10 miliardów euro. Bank ten, będący największą na świecie instytucją finansową działającą w branży stoczniowej, odczuwa skutki zapaści na rynku produkcji statków. Zgoda Komisji ma charakter tymczasowy i możliwe jest wystąpienie przez Komisję żądaniami ograniczania niektórych rodzajów aktywności Banku.

Dym i smog zagraża żegludze u wybrzeży Singapuru


Stowarzyszenie Żeglugowe w Singapurze wyraziło swoje zaniepokojenie pogarszającymi się warunkami nawigacji w cieśninach Malacca i Singapurskiej. Utrudnienia spowodowane są poprzez pożary lasów na Sumatrze. Duży ruch na akwenie, obejmujący ponad 140 dużych jednostek dziennie, staje się niebezpieczny w związku z dymem z pożarów lasów. Ewentualny wypadek mógłby jeszcze bardziej pogorszyć i tak już trudne warunki żeglugi na jednym z najbardziej wąskich i najruchliwszych akwenów. więcej informacji tutaj

ESMA: raport z implementacji Wytycznych do Rozporządzenia o krótkiej sprzedaży i CDSach

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował tabelę zgodności legislacji państw członkowskich z Wytycznymi dotyczącym wyłączeń w przypadku działalności animatora rynku oraz działalności na rynku pierwotnym (art. 17 Rozporządzenia nr 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego.

Spośród państw, których ustawodawstwo nie jest w pełni zgodne z regulacjami unijnymi
- nadzorcy rynku kapitałowego w Danii, Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii zadeklarowali wolę dostosowania prawa krajowego do części dyspozycji Rozporządzenia, wskazując zarazem obszary w których zastosują odmienne rozwiązania,
- francuski Autorité des marchés financiers wprawdzie zapowiada pełną implementację przepisów, jednak celem zapobieżenia zakłóceniom w funkcjonowaniu rynku wszystkie przepisy zaczną obowiązywać równocześnie po pełnym wdrożeniu rozwiązań unijnych.

Pierwszy raport USTR o Rosji w WTO

Office of the United States Trade Representative (USTR) opublikował 19 czerwca 2013 r. swój pierwszy raport na temat wypełniania przez Federację Rosyjską zobowiązań wynikających z członkostwa w WTO. Raport ten ma być publikowany każdego roku.

Wśród środków regulacyjnych, które kwestionuje USTR znalazły się między innymi: zakaz importu mięsa zawierającego pozostałości rektopaminy (powszechnie stosowanej w Stanach Zjednoczonych substancja podawana w hodowli zwierząt w celu zwiększenia ich masy); specjalna opłata recyklingowa nakładana na importowane samochody czy też program leasingowy za zakup maszyn rolniczych dostępny tylko w stosunku do wyrobów krajowych. Pomimo że głównym celem raportu jest identyfikacja barier jakie napotykają amerykańskie firmy eksportujące to Federacji Rosyjskiej, większość zidentyfikowanych środków dotyczy także pozostałych Członków WTO.

Federacja Rosyjska przystąpiła do WTO w sierpniu zeszłego roku po przeszło 18 latach negocjacji. Ciekawe opracowanie dotyczące warunków na jakich ten kraj został przyjęty do WTO można znaleźć tu.

sobota, 22 czerwca 2013

Nowe wymogi kapitałowe w UE: CRR i CRD IV przyjęte

20 czerwca, mimo sprzeciwu Wielkiej Brytanii, Rada UE kwalifikowaną większością głosów znowelizowała wymogi kapitałowe w odniesieniu do banków i firm inwestycyjnych.

Tym samym na mocy Rozporządzenie CRR i Dyrektywy CRD IV zostaną w porządku unijnym implementowane postanowienia Bazylei III z listopada 2010 r., w szczególności:

 • podniesienie wymogów kapitałowych,
 • wprowadzenie dodatkowych buforów kapitałowych (capital conservation buffer) oraz buforów antycyklicznych.
Regulacje nabiorą mocy prawnej 1 stycznia 2014.

Kompromis w sprawie nowelizacji MiFID/MiFIR

Po przeszło 30 miesiącach negocjacji irlandzka Prezydencja doprowadziła do końca negocjacje o nowelizacji Dyrektywy oraz Rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID, MiFIR). 17 czerwca kompromis ogłosił COREPER (formalnie zatwierdzony 21 czerwca przez Radę UE), dzięki czemu tekst może teraz zostać skierowany do Parlamentu Europejskiego.

Zob. tekst

Najistotniejszymi elementami porozumienia są:
 • zwiększona transparentność - w tym ograniczenie obrotu na anonimowych platformach "dark pool trading",
 • rozbudowa infrastruktury rynkowej, w tym ustanowienie zorganizowanych platform obrotu (Organised Trading Facility, OTF) - podstawowego instrumentu włączenia całości dotychczasowego obrotu pozagiełdowego OTC do regulowanych systemów obrotu,
 • regulacja algorytmicznego obrotu instrumentami finansowymi (algorithmic trading) oraz handlu wysokich częstotliwości (high-frequency trading, HFT)
 • pomoc MŚP w dostępie do rynku kapitałowego,
 • wzmocnienie zasad odpowiedzialności managerów i corporate governance, a przede wszystkim
 • wzmocnienie ochrony konsumentów.

piątek, 21 czerwca 2013

Europejskie organy ochrony danych osobowych wszczynają postępowania przeciwko Google

W związku ze zignorowaniem przez Google rekomendacji sformułowanych przez Zespół roboczy ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych (Article 29 Working Party) dotyczących dostosowania polityki prywatności spółki do wymogów prawa unijnego, postępowania w sprawie wszczęło kilka europejskich organów ochrony danych osobowych (z Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch).

Wczoraj francuska Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) wyznaczyła Google trzymiesięczny termin na ustosunkowanie się do szeregu kwestii związanych z dostępem użytkowników do własnych danych osobowych (tekst decyzji w wersji francuskiej i angielskiej). W przypadku niezastosowania się spółki do decyzji, Komisja Specjalna CNIL rozpocznie postępowanie o naruszenie francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych, w którym możliwe jest nałożenie kar na spółkę.

Szerzej nt. sprawy - i stanu postępowania w innych państwa UE - Conflict of Law.net.

Decyzja CNIL zbiega się w czasie z publikacją Raportu NZ, w którym Specjalny Sprawozdawca  Frank La Rue alarmuje przed niepokojącą tendencją państw do nadużywania środków kontroli komunkacji, w stopniu godzącym w prawo do prywatności i prawo do wyrażania poglądów (Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression) oraz wydaniem przez Stany Zjednoczone nakazu aresztowania Edwards Snowdena, oskarżonego w zw. z ujawnieniem informacji dotyczących programu Prism o szpiegostwo (The Washington Post).

EMS bezpośrednio dokapitalizuje banki komercyjne

20 czerwca członkowie Europgrupy zadecydowali, że powołany do doraźnej pomocy państwom członkowskim UGW Europejski Mechanizm Stabilizacyjny, gdy będzie tego wymagać stabilność finansowa całej strefy Euro, będzie mógł bezpośrednio dokapitalizować banki komercyjne zagrożone niewypłacalnością. Przeznaczy na ten cel nie więcej niż 60 z 500 mld Euro zdolności pożyczkowej EMS.

Warunkami uzyskania pomocy będą:
 • niezdolność lub nadmierny koszt udzielenia takiego wsparcia samodzielnie przez zainteresowane państwo członkowskie,
 • udzielenie pomocy finansowej danemu państwu jest potrzebne dla ochrony stabilności finansowej całej strefy Euro lub jej państw członkowskich,
 • instytucja wymagająca pomocy nie spełnia wymogów kapitałowych EBC i nie jest w stanie samodzielnie zgromadzić dodatkowego kapitału,
 • instytucja wymagająca pomocy ma znaczenie systemowe dla całej strefy Euro lub dla państwa wnioskującego o pomoc EMS.

czwartek, 20 czerwca 2013

Komisja Europejska pozywa Polskę za brak wdrożenia przepisów o GMO

20 czerwca Komisja Europejska zdecydowała o pozwaniu Polski do Trybunału Sprawiedliwości za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących monitorowania upraw organizmów modyfikowanych genetycznie.Obowiązek taki wynika z dyrektywy 2001/18/WE. Polska tłumaczy się jednak tym, że prowadzenie upraw GMO, nawet roślin dopuszczonych przez prawodawstwo unijne, jest zakazane. Argumenty te najwyraźniej jednak nie przekonały Komisji, która konsekwentnie stoi na stanowisku, że nawet w takim przypadku odpowiednie przepisy powinny zostać przyjęte.

Coraz mniej skarg przeciwko Polsce przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Z najnowszych statystyk opublikowanych na stronie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, iż Polska opuściła niechlubne grona państw, przeciwko którym zawisłych jest w ETPC najwięcej skarg. Na koniec roku 2012 r. Polska plasowała się na 10 miejscu pod względem liczby zawisłych skarg, choć wtedy i tak odnotowana została znaczna poprawa pozycji – spadek z 6 na 10 miejsce (w porównaniu z rokiem 2011). Natomiast zgodnie z najnowszymi danymi Polska nie plasuje się już w pierwszej dziesiątce "naruszycieli" i znalazła się w grupie 37 państw, które łącznie generują 18,9 % spraw zawisłych przed Trybunałem. Niewątpliwie znaczący wpływ na statystki miała ostatnia „globalna” decyzja  Trybunału w sprawie Cichopek i 1627 innych p. Polsce (o decyzji Trybunału pisaliśmy na blogu tutaj).

środa, 19 czerwca 2013

Serbia bliska przystąpienia do WTO

Serbia finalizuje właśnie rozmowy negocjacyjne w sprawie przystąpienia do WTO. Jak zasygnalizowano na ostatnim spotkaniu Working Party, które miało miejsce w zeszłym tygodniu, można oczekiwać, że formalne przyjęcie Serbii do WTO nastąpi pod koniec 2013 r. Obecnie jest to jeden z ostatnich krajów w Europie, który nie jest jeszcze członkiem organizacji (pozostałe to Bośnia  i Hercegowina oraz Białoruś, przy czym ta pierwsza ma również szanse dołączyć do WTO w tym roku).

Serbia złożyła formalny wniosek o przyjęcie do organizacji pod koniec 2004 r. W 2005 r. powołano specjalną grupę roboczą (tzw. Working Party) odpowiedzialną za monitorowanie procesu akcesji. Równocześnie Serbia rozpoczęła dwustronne rozmowy ze swoimi partnerami handlowymi celem określenia warunków swojego przystąpienia do WTO zaś 11 stycznia 2011 r. podpisała porozumienie ze swoim najważniejszym partnerem handlowym - Unią Europejską (ponad 50% wymiany handlowej). Obecnie Serbia finalizuje rozmowy z kilkoma innymi kluczowymi krajami i wprowadza ostatnie zmiany w swoim prawie.

Tabela przedstawiająca progres rozmów akcesyjnych jest dostępna tu.

Szczyt G8 w Lough Erne

Zakończył się dwudniowy szczyt G8 w Lough Erne w Irlandii Północnej (o przygotowaniach do szczytu pisaliśmy tu, a tu o stanie realizacji przyjętych dotychczas zobowiązań).

Pierwszego dnia odbyła się sesja robocza poświęcona sytuacji gospodarki światowej, która merytorycznie nie przyczyni się do rozwoju międzynarodowych relacji gospodarczych (zob. Komunikat z sesji).

Najważniejsze dokumenty opublikowane na koniec szczytu to Komunikat oraz Deklaracja.

33 stronicowy Komunikat zawiera oświadczenie przywódców o osiągniętym porozumieniu w sprawie podjęcia działań w trzech obszarach: handlu, podatków i transparentności. W kwestiach podatkowych przywódcy zapowiedzieli publikację krajowych Planów działania na rzecz wyposażenia organów podatkowych w informacje o rzeczywistej strukturze właścicielskiej i beneficjentach spółek i trustów. Przywódcy poparli też, podpisaną 18 czerwca b.r., Kartę Otwartych Danych (Open Data Charter), mającą ułatwić dostęp do danych rządowych w 14 newralgicznych obszarach polityk. 

wtorek, 18 czerwca 2013

Rewizja Traktatu lizbońskiego: po jednym członku Komisji Europejskiej na każde państwo UE

Mocą opublikowanej dzisiaj (Dz.Urz. UE L 165/98) Decyzji 2013/272/UE Rada Europejska zadecydowała o nowelizacji artykułu 17, ust. 5 ToUE. Odpowiednio Komisja Europejska, która rozpocznie urzędowanie 1 listopada 2014 r. będzie liczyć tyle samo członków, w tym jej przewodniczącego i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, co państw członkowskich w UE. Właśnie od tej kadencji, w myśl postanowień Traktatu lizbońskiego, skład miał być ograniczony do 2/3 liczby państw.

poniedziałek, 17 czerwca 2013

U.S. Supreme Court: segmenty DNA nie podlegają ochronie patentowej, ale syntetyczne cDNA już tak

W sprawie Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., No. 12-398 Sąd Najwyższy USA, tylko częściowo zgadzając się z orzeczeniem sądu apelacyjnego, stwierdził, że o ile naturalnie występujące segmenty kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) nie podlegają ochronie patentowej nawet po ich wyizolowaniu, o tyle dopuszczalne jest przyznanie takiej ochrony na syntetyczne, a niewystępujące naturalnie, fragmenty DNA obejmujące sekwencje kodujące (eksony) ale pozbawione sekwencji niekodujących (intronów) czyli tzw. komplementarne cDNA (complementary DNA).

W latach 90. pozwana w sprawie spółka Myriad Genetics Inc uzyskała kilka patentów po odkryciu dokładnej lokalizacji i sekwencji genów BRCA1 i BRCA2, których mutacje zwiększają ryzyko zachorowania na raka piersi i jajników. Przeciętne zagrożenie zachorowaniem na raka piersi dla kobiet w USA, które są nosicielkami zmutowanego genu zwiększa się z 12-13% do 50-80% (do 20-50% w przypadku raka jajników). Myriad odnalazło na chromosomach 17 (długości 80 mln nukleotydów) i 13 (długości 114 mln nukleotydów) fragmenty długości ok. 80’000 nukleotydów, w których znajdują się geny BRCA1 i BRCA2, które po redukcji do sekwencji kodujących (eksonów) liczą „zaledwie” 5’500 oraz 10’200 nukleotydów.
37. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

Wczoraj w Phnom Penh (Kambodża) rozpoczęła się 37. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która potrwa do 27 czerwca. Komitet jest organem UNESCO, w którego skład wchodzą przedstawiciele 21 państw, wybrani na Zgromadzeniu Ogólnym. Komitet zbiera się raz w roku i podejmuje kluczowe dla UNESCO decyzje, takie jak wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz ocena działalności czy zagrożeń miejsc już wpisanych. 

niedziela, 16 czerwca 2013

Zamknięcie 23. sesji plenarnej Rady Praw Człowieka

W piątek (14 czerwca) Rada Praw Człowieka zakończyła 23. sesję plenarną (o otwarciu sesji pisaliśmy na blogu tutaj). Rada przyjęła szereg rezolucji, w których m.in. rozszerzyła mandat Grupy Roboczej do spraw dyskryminacji kobiet w prawie i praktyce, mandat Specjalnego Sprawozdawcy do spraw praw człowieka wewnętrznych uchodźców, a także – co ważne z punktu widzenia interesów europejskich mandat Specjalnego Sprawozdawcy na temat sytuacji praw człowieka na Białorusi (26 - za 3 – przeciw: Indie, Kazachstan i Wenezuela, 18 – wstrzymujących się). Rada zwróciła się także do Komitetu Doradczego o przedstawienie raportu na temat negatywnego wpływu korupcji na możliwości korzystania z praw człowieka oraz poprosiła Biuro Wysokiej Komisarz Praw Człowieka o przedstawienie wstępnego raportu na temat zagrożeń i dyskryminacji osób dotkniętych albinizmem.
Jeszcze w maju Rada przeprowadziła debatę dotyczącą pogarszającej się sytuacji praw człowieka w Syrii oraz przyjęła rezolucję, w której zdecydowanie potępiła systemowe naruszenia praw człowieka dokonywane przez władze oraz związane z nimi organizacje militarne. Rada zwróciła się do funkcjonującej już Komisji śledczej o natychmiastowe przeprowadzenie całościowego badania wydarzeń, które miały miejsce w szczególności w trakcie ofensywy wokół miasta Al Quasyr.

sobota, 15 czerwca 2013

23 spotkanie państw stron Konwencji NZ o prawie morza

Podczas 23 spotkania państw stron Konwencji o prawie morza, które rozpoczęło się 10 czerwca w Nowym Jorku prezes Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza Shunji Yanai podkreślił rosnącą rolę Trybunału w rozwoju międzynarodowego prawa morza. W oświadczeniu Przewodniczący wskazał złożoność spraw, którymi w ubiegłym roku zajmował się Trybunał. Zdaniem prezesa na szczególną uwagę zasługuje sprawa Bangladesh v. Myanmar dotycząca rozgraniczenia obszarów morskich Zatoki Bengalskiej. Sprawa miała charakter precedensowy, gdyż stanowiła pierwszą sprawę dotyczącą rozgraniczania obszarów morskich jaką zajmował się Trybunał, a orzeczenie, dokonujące rozdziału szelfu kontynentalnego w obszarze przekraczającym 200 mil morskich było pierwszym tego typu orzeczeniem w całej historii międzynarodowego sądownictwa morskiego. Po dalsze informacje kliknij tutaj. 

Niepokoje w Egipcie zagrażają funkcjonowaniu Kanału Sueskiego.

Borykający się z problemami ekonomicznymi prezydent Egiptu oraz rządzące tam Bractwo Muzułmańskie przedstawili projekt ustawy umożliwiający większe zaangażowanie Państwa na terenach bezpośrednio przyległych do Kanału Sueskiego. Projekt ten przewiduje inwestycje w rozwój gospodarczy terenów przyległych do Kanału. Jednym z instrumentów ma być możliwość wywłaszczania nieruchomości położonych nad Kanałem na potrzeby projektowanych inwestycji. Miejscowa ludność popierana przez część emerytowanych generałów protestuje przeciwko planowanym zmianom. Protestujący zastrzegają sobie prawo do podjęcia akcji w ramach samego Kanału, których efektem mogą być utrudnienia w korzystaniu z tej drogi wodnej. Więcej informacji na stronach agencji Reuters

Dokumenty do szczytu G8 w Lough Erne

Publikowane są ostatnie dokumenty poprzedzające tegoroczny szczyt G8 w Lough Erne w Irlandii Pónocnej (17-18 czerwca). Po niedawnym dokumencie informacyjnym dotyczącym społecznego oddziaływania inwestycji (pisaliśmy o tym tutaj) oraz Raporcie z realizacji celów G8 w zakresie działań na rzecz rozwoju (zob. post) ukazały się trzy kolejne dokumenty.

- Informacja dot. rozmów w obszarze podatków, a przede wszystkim uchylania i unikania opodatkowania. Tu brytyjska Prezydencja poświęciła szczególną uwagę walce z procederem AML/CFT (zob. dokumenty Prezydencji), o którym w związku z wielkim międzynarodowym zainteresowaniem tematem w ostatnich miesiącach pisaliśmy wielokrotnie.

- Informacja na temat handlu ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w ramach partnerstwa z Deauville na rzecz walki z barierami handlowymi i inwestycyjnymi.

piątek, 14 czerwca 2013

Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration

Zacieśnia się współpraca pomiędzy Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Agencją Praw Podstawowych UE. We wtorek (11 czerwca) odbyła się oficjalna prezentacja  wspólnego opracowania tych instytucji pt. Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration.
Jak napisano w komunikacie prasowym Trybunału, jest to pierwszy całościowy przewodnik po prawie europejskim w dziedzinie problematyki azylowej, granicznej i imigracyjnej, który uwzględnia zarówno orzecznictwo ETPC jak i Trybunału Sprawiedliwości UE. Zawiera też właściwe rozporządzenia i dyrektywy UE, a także odniesienia do Europejskiej Karty Społecznej i innych umów z dorobku prawnego Rady Europy.
Publikacja przewodnika jest z pewnością ważnym krokiem w procesie przygotowania przystąpienia UE do Konwencji, co miejmy nadzieję nastąpi w nieodległej perspektywie (o stanie prac międzyrządowych w zakresie przystąpienia UE do Konwencji pisaliśmy na blogu tutaj).

Wydłużenie okresu implementacji Porozumienia TRIPs

Członkowie WTO uzgodnili na ostatnim posiedzeniu Rady TRIPs wydłużenie o 8 lat (do 2021 r.) okresu implementacji zobowiązań wynikających z Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Porozumienie TRIPs). Możliwość taka jest jedynie dostępną dla krajów najmniej rozwiniętych.

Jest to już druga taka decyzja Rady TRIPs (poprzednia została podjęta w 2005 r.). Zgodnie z nią, kraje najmniej rozwinięte mogą swobodnie decydować czy chcą chronić na własnym terytorium prawa gwarantowane przez Porozumienie TRIPs (np. prawo do znaku towarowego). Warto przy tym dodać, że jeżeli dany kraj zdecyduje się jednak na wprowadzenie takiej ochrony to jest zobowiązany do stosowania zasady najwyższego uprzywilejowania oraz traktowania narodowego.

Obecnie wśród Członków WTO znajdują się 34 kraje sklasyfikowane są jako kraje najmniej rozwinięte.

czwartek, 13 czerwca 2013

5. Światowy Kongres Przeciwko Karze Śmierci

W dniach 12-15 czerwca br. odbywa się w Madrycie 5. Światowy Kongres Przeciwko Karze Śmierci. Celem kongresu jest aktywizacja społeczności międzynarodowej na rzecz całkowitego zniesienia tej kary. Program kongresu obejmuje liczne dyskusje, w tym na temat obowiązujących standardów międzynarodowych w zakresie zniesienia kary śmierci, pomocy prawnej dla osób skazanych na taką karę, a także wsparcia dla rodzin. Odbędą się też debaty poświęcone poszczególnym rejonom i krajom, w których nadal stosowana jest kara śmierci (m.in. Chinach, Stanach Zjednoczonych, Iranie). W związku z planowaną debatą sejmową nad rządowymi projektami ustaw o ratyfikacji II Protokołu Fakultatywnego do MPPOiP oraz Protokołu nr 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (o czy pisaliśmy na blogu tutaj) warto śledzić przebieg kongresu oraz innych podobnych wydarzeń.

Skandal w Międzynarodowym Trybunale Karnym dla byłej Jugosławii!

Duński sędzia Frederik Harhoff rozesłał list, w którym krytykuje prezesa Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii Teodora Merona, zarzucając mu, iż naciskał na składy sędziowskie, aby wydały wyroki uniewinniające m.in. w sprawie Gotoviny. Harhoff zarzuca Meronowi, iż chce chronić wojskowy establishment m.in. USA i Izraela przed zbytnim rozszerzaniem odpowiedzialności przez międzynarodowe trybunały karne (faktem jest, iż rozciągają one granice odpowiedzialności dowódców  - superior responsibility i w ramach kryminalnego przestępnego związku - joint criminal enterprise do granic wytrzymałości)
Komentatorzy m.in. EJIL Talk są zgodni, że jest to jeden z największych skandali, jaki wstrząsnął międzynarodowymi sądami karnymi.

MTK: Sprzeciw obrońców w sprawie Gbagbo odrzucony.


MTK wydał właśnie decyzję (tu) odnośnie do złożonego 15 lutego 2013 r., przez obrońców byłego prezydenta Wybrzeża Kości Słoniowej Laurenta Gbagbo, sprzeciwu wobec dopuszczalności sprawy przed trybunałem (o postępowaniu przed MTK pisaliśmy tu). Obrona powołując się na same conduct/same person test (pisaliśmy o tym tu) wskazywała, że na Wybrzeżu toczy się sprawa przeciwko Gbagbo. Jednak prokurator MTK potwierdziła, że jedyna sprawa, odnosząca się do Gbagbo w jego kraju dotyczy jedynie przestępstw gospodarczych (par. 26 decyzji), a nie zbrodni przeciwko ludzkości, w sprawie których toczy się dochodzenie przed MTK. Trybunał odrzucił sprzeciw obrony wobec dopuszczalności sprawy przed MTK ponieważ niedostatecznie wykazano, że na Wybrzeżu Kości Słoniowej trwa  dochodzenie w sprawie Gbagbo. Tym samym, w opinii trybunału, nie musi rozstrzygać kwestii czy procedury przed MTK i na Wybrzeżu dotyczą tej samej sprawy.