sobota, 8 czerwca 2013

Q&A: Implementacja Rozporządzenia EMIR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR) weszło w życie 16 sierpnia 2012. Wdrożenie przyjętych na tej podstawie rozwiązań było możliwe dopiero po ich doprecyzowaniu w drodze regulacyjnych standardów technicznych (Rozporządzenia delegowane Komisji Europejskiej z 19 grudnia 2012, opublikowane w lutym i weszły w życie 15 marca b.r.) oraz wykonawczych standardów technicznych (Rozporządzenia wykonawcze Komisji z grudnia 2012). Jak pisaliśmy tu odrębnie przygotowywane są regulacyjne standardy techniczne dla operacji transgranicznych.

Zwieńczeniem wysiłków na rzecz wypracowania wspólnych standardów nadzorczych i najlepszych praktyk jest opublikowana właśnie przez ESMA zaktualizowana wersja pakietu pytań i odpowiedzi dotyczących spójnego stosowania EMIRu.

Odpowiedzi ESMA dotyczą m.in.: derywatów OTC, odpowiedzialności podmiotów sektora finansowego i niefinansowego (FC, NFC), czy wyłączeń z zakresu obowiązków clearingowych.

Aktualizacja Q&A jest procesem ciągłym; pytania do kolejnych edycji dokumentu można kierować na adres: posttrading[at]esma.europa.eu.

Brak komentarzy: