czwartek, 11 lipca 2013

Kolejny wyrok ETPCz przeciwko Wielkiej Brytanii dotyczący praw osób pozbawionych wolności

Sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie odpoczywają pomimo okresu wakacyjnego. 9 lipca Wielka Izba wydała wyrok w sprawie Vinter i inni p. Wlk. Brytanii, w którym w szczególności uznała, że aby kara dożywotniego pozbawienia wolności była zgodna z wymogami art. 3 (zakaz tortur i innego nieludzkiego poniżania lub karania) w prawie krajowym musi istnieć mechanizm zapewniający możliwość przedterminowego warunkowego zwolnienia. W opinii Trybunału przepisy prawa brytyjskiego dotyczące uprawnień Ministra Sprawiedliwości w zakresie decydowania o przedterminowym warunkowym zwolnieniu osoby skazanej na karę dożywotniego pozbawienia wolności są niejasne, szczególnie uwzględniając fakt, że do roku 2003 przewidywały mechanizm inicjowania z urzędu procedury przedterminowego zwolnienia takich osób. Trybunał zastrzegł jednak, że stwierdzenie w niniejszej sprawie naruszenia prawa gwarantowanego Konwencją nie jest jednoznaczne z intencją Trybunału stworzenia skarżącym nadziei na szybkie zwolnienie z odbywania kary. To, czy osoby te będą warunkowo zwolnione zależeć musi m.in. od indywidualnej oceny każdej sytuacji. 

W reakcji na wyrok w prasie brytyjskiej pojawiły się już komentarze nawołujące do wystąpienia z systemu Konwencji. Nawet premier Cameron pozwolił sobie na stwierdzenie, iż jest wyrokiem „bardzo, bardzo, bardzo, bardzo” rozczarowany.

Brak komentarzy: