wtorek, 20 sierpnia 2013

Spór o oznaczenia kraju pochodzenia (COOL) będzie miał ciąg dalszy

Kanada zwróciła się wczoraj do WTO z oficjalnym wnioskiem o powołanie specjalnego panelu (tzw. compliance panel), który zbada w jakim zakresie Stany Zjednoczone wykonały zalecenia raportu WTO w sporze United States — Certain Country of Origin Labelling (COOL) Requirements (raport Appellate Bodu jest dostępny tu, zaś panelu tu). Zdaniem Kanady wprowadzone przez Stany Zjednoczone zmiany są pozorne, zaś sam system oznaczeń kraju pochodzenia jest dyskryminacyjny. Wniosek zostanie rozpatrzony na następnym posiedzeniu Ciała Rozstrzygającego Spory, które będzie miało miejsce 30 sierpnia 2013 r.

Spór dotyczy wprowadzone w 2008 r. obowiązku umieszczanie informacji o kraju pochodzenia na wszystkich opakowaniach z mięsem. Jednocześnie oznaczenie produktu jako pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych jest możliwe jedynie gdy wszystkie etapy produkcji, w tym i cały proces hodowli, miały miejsce w tym kraju. System ten nakłada również bardzo rozbudowane wymogi w zakresie sprawozdawczości i weryfikacji różnego typu informacji, które zasadniczo mają zastosowanie jedynie do importowanych towarów (samych zwierząt jak i gotowych produktów). Zarówno panel jak i Appellate Body stwierdziły, że Stany Zjednoczone naruszyły zobowiązania wynikające z Porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu (TBT Agreement), uznając wymogi w zakresie sprawozdawczości oraz weryfikacji za dyskryminujące. Kanada ocenia straty swoich producentów na ok. 1 mld USD rocznie.

Interesujące omówienia obydwu raportów można znaleźć tu i tu

Brak komentarzy: