wtorek, 17 września 2013

Sąd UE na temat dostępu do informacji o środowisku

Sąd wydał 13 września orzeczenie w sprawie T‑111/11, ClientEarth przeciwko Komisji Europejskiej. Sprawa dotyczyła dostępu do dokumentów Komisji Europejskiej wymienionych w dokumencie DG ds. Środowiska zatytułowanym „Plan gospodarowania 2010”, opublikowanym na stronie internetowej tej DG. ClientEarth domagała się dostępu na podstawie ogólnych przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej, a także na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnot, czyli aktu implementującego Konwencję z Aarhus na poziomie Unii Europejskiej. Komisja odmówiła ClientEarth dostępu do części danych, w tym do informacji kto był autorem przygotowanych dla Komisji raportów. Odmawiając dostępu do kilkunastu dokumentów Komisja powołała się na to, że stanowią one część postępowania przeciwko państwom członkowskim lub podstawę do decyzji o jego wszczęciu. Sąd podzielił w tej sprawie argumenty Komisji i ograniczył dostęp do informacji.

Brak komentarzy: