niedziela, 17 listopada 2013

EBA publikuje obserwacje dot. bankowych stress testów

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował Sprawozdanie z peer review dotyczącego wdrożenia wytycznych EBA w zakresie prowadzenia bankowych stress testów. Celem testu było porównanie efektywności realizowanych samodzielnie w UE działań nadzorczych oraz stopnia implementacji przedmiotowych regulacji przez organy krajowe.

Ogólną konkluzją badania była stosowanie się przez większość krajowych organów do wytycznych EBA. Zarazem podkreślono m.in. konieczność włączenia w stress testy specjalistów (niezależnie od ogólnie zadowalającego poziomu stosowanych modeli), a także kodyfikacji wskazówek dotyczących prowadzenia stress testów często rozproszonych w szeregu aktów różnej rangi.

Zob. również informację prasową EBA.

Brak komentarzy: