niedziela, 10 listopada 2013

Francja przegrywa sprawę dotyczącą oczyszczania ścieków

7 listopada Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Francja nie dopełniła swoich obowiązków wynikających z dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 rdotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Trybunał stwierdził, że Francja nie zapewniła sprawnego systemu zbierania ścieków dla Basse-Terre oraz oczyszczalni dla Ajaccio-Sanguinaires,  Basse-Terre,  Bastia-Nord, Cayenne-Leblond oraz Saint-Denis. Wszystkie te miejscowości mają powyżej 15000 mieszkańców, a dyrektywa wymaga, aby dla aglomeracji miejskich powyżej 15000 mieszkańców zapewniony był skuteczny odbiór oraz oczyszczanie ścieków do końca 2000 r., natomiast dla aglomeracji pomiędzy 2000 a 15000 mieszkańców do końca 2005 r.  


Co ciekawe Francja nie negowała, że w ogóle doszło do złamania dyrektywy. Francja przekonywała, że pełne wykonanie dyrektywy nastąpi w 2014 r., a w odniesieniu do Basse-Terre nastąpiło już w 2013 r. Trybunału nie przekonała ta argumentacja. Wskazał on na fakt, że ocenia stan wykonania zobowiązań pantwa na dzień wyznaczony przez Komisję w uzasadnionej opinii (w tej sprawie był to 17 grudnia 2008, a więc wyjątkowo dawno).

Przedmiotowa sprawa jest kolejną przegraną państwa członkowskiego w sprawie o brak wykonania zobowiązań wynikajacych z dyrektywy 91/271/EWG.Trybunał konsekwentnie bierze pod uwagę faktyczne jej wykonanie. W sprawie C-301/10 Komisja przeciwko Wielkiej Brytanii stwierdził, że Wielka Brytania uchybiła swoim zobowiązaniom na podstawie dyrektywy Rady 91/271/EWG. Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii, a konkretnie w Londynie w system zbierania i oczyszczania ścieków funkcjonował był on przejściowo niewydolny z powodu nadmiernej ilości wód opadowych. Trybunał Sprawiedliwości uznał to za złamanie zobowiązań Wielkiej Brytanii, gdyż w dyrektywie nie przewidywano tego typu wyjątku. Podobnie TS orzekł w sprawach C‑530/07 Komisja przeciwko Portugalii oraz C‑343/10 Komisja przeciwko Hiszpanii, gdzie jednak wprost chodziło o brak oczyszczalni lub systemu oczyszczania.

Brak komentarzy: