poniedziałek, 2 grudnia 2013

Ochrona BIZ i rozstrzyganie sporów inwestycyjnych w polityce UE

W związku z objęciem na mocy Traktatu z Lizbony ochrony Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) zakresem Wspólnej polityki handlowej (szerzej na ten temat Polski Przegląd Dyplomatyczny), w kwietniu 2011 r. Parlament Europejski uchwalił Rezolucję w sprawie przyszłej europejskiej polityki inwestycji międzynarodowych, nawołując do wykorzystania tej okazji do przyjęcia ambitnej polityki ochrony BIZ i rozstrzygania sporów inwestycyjnych.

Realizując między innymi postulaty zawarte w tamtej Rezolucji, Komisja Europejska opublikowała Factsheet z opisem dwóch osi wdrażanych aktualnie zmian w sposobie realizacji przedmiotowych kompetencji. 
Po pierwsze, Komisja ma nadzieję na poprawę a przede wszystkim na doprecyzowanie zasad ochrony inwestycji w zakresie:
- potwierdzenia w porozumieniach o ochronie BIZ kompetencji regulacyjnych państw w odniesieniu do realizacji celów polityki publicznej,
- precyzyjniejszego formułowania, na potrzeby arbitrów, kryteriów oceny działań administracji jako pośredniego wywłaszczenia, w szczególności kwestii niedyskryminującej ochrony interesu publicznego, 
- precyzyjniejszego zdefiniowana standardu sprawiedliwego i równego traktowania inwestorów.

Po drugie, KE realizuje działania na rzecz ulepszenia systemu rozstrzygania sporów poprzez :
- przeciwdziałanie lekkomyślnemu wszczynaniu sporów przez inwestorów, dzięki obciążeniu inwestorów, w razie przegrania sporu, pełnymi kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi przez państwo,
- zwiększenie transparentności postępowań arbitrażowych w sprawach  inwestycyjnych,
- rozwiązanie problemu konfliktów interesów i spójności rozstrzygnięć arbitrażowych (np. poprzez wprowadzenie prawnie wiążących kodeksów postępowań dla arbitrów),
- ustanowienie dodatkowych środków ochrony stron postępowania.

Powyższe rozwiązania już uwzględniono w porozumieniu o wolnym handlu z Kanadą (o którym pisaliśmy m.in. tu i tu); stanowią one również element prowadzonych aktualnie negocjacji.

Brak komentarzy: