niedziela, 15 grudnia 2013

Parlament Europejski w walce z wykluczeniem finansowym

PE przyjął Projekt Dyrektywy w sprawie rachunków płatniczych (PAD), mocą której  każdy rezydent UE będzie uprawniony do podstawowego rachunku płatniczego niezależnie od narodowości ani miejsca zamieszkania (o wymogach dotyczących opłat, regulacji i zmiany banku pisaliśmy poprzednio).

Pomijając dopuszczalność wąsko rozumianych wyłączeń krajowych ze względu na lokalną specyfikę, skorelowany z powyższy prawem obowiązek ma ciążyć na wszystkich podmiotach świadczących usługi płatnicze w UE.

Zob.: 
- European Parliament, Press Release,
- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.

Brak komentarzy: