czwartek, 5 grudnia 2013

Relacje między sędziami a adwokatami

15 listopada Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich (CCJE) działająca przy Radzie Europy przyjęła Opinię nr (2013) 16 w sprawie relacji między sędziami a adwokatami (Avis N° 16 sur les relations entre les juges et les avocats). Opinia, przyjęta na podstawie kwestionariusza dotyczącego możliwości poprawy relacji między oboma grupami oraz podniesienia jakości i efektywności postępowań sądowych, zawiera 8 rekomendacji w zakresie dobrej administracji wymiaru sprawiedliwości

CCJE w szczególności zaleciła:
  • w zakresie wyznaczonym normami prawnymi i zasadami etycznymi bliższy dialog (ewentualnie wspólne szkolenia) między sędziami i adwokatami, jak również międzynarodową wymianę doświadczeń celem wypracowania kodeksu dobrych praktyk,
  • stworzenie środków komunikacji elektronicznej między sędziami a adwokatami we wszelkich stadiach postępowania,
  • pełniejsze zrozumienie i akceptację funkcji obu grup w popieraniu ugodowego rozstrzygania sporów i rozwoju alternatywnych metod rozstrzygania sporów.
Informacje na temat przedmiotowych prac, prowadzonych od roku 2010 przez dziewięcioosobową grupę roboczą, dostępne są tutaj.

Brak komentarzy: