poniedziałek, 27 stycznia 2014

Wokanda strasburska (20-25 stycznia)

Przygotowując się do ogłoszenia wyroku w sprawie O’Keeffe p. Irlandii (co nastąpi 28 stycznia) Trybunał strasburski opublikował w ubiegłym tygodniu łącznie 9 wyroków. Znalazły się wśród nich m.in. wyrok stwierdzający naruszenie art. 3 - Placì p. Włochom, dotyczący powołania do wojska pomimo złego stanu zdrowia psychicznego skarżącego i znacznego pogorszenia się tego stanu po odbyciu służby, wyrok stwierdzający naruszenia art. 8 w sprawie Zhou p. Włochom, w związku z przekazaniem dziecka skarżącej do rodziny zastępczej w sytuacji, gdy zdaniem władz nie była ona w stanie sprawować nad dzieckiem odpowiedniej opieki, wyrok w sprawie Gramaxo Rozeira p. Portugalii – stwierdzający naruszenie art. 6 Konwencji w związku z nierzetelnością postępowania przed portugalskim Trybunałem Konstytucyjnym oraz wyrok w sprawie Perihan i Mezopotamya Basın Yayın A.Ş. p. Turcji, w którym Trybunał dopatrzył się naruszenia przez władze tureckie gwarantowanej art. 10 Konwencji swobody wypowiedzi w sytuacji rozwiązania na podstawie sądowego nakazu wydawnictwa ze względu na ogólnikowe przesłanki "porządku publicznego".
W interesującym wyroku wydanym 23 stycznia w sprawie Montoya p. Francji Trybunał nie dopatrzył się natomiast naruszenia prawa do poszanowania mienia w związku z zakazem dyskryminacji w sytuacji, gdy skarżącemu odmówiono przyznania specjalnego świadczenia przyznawanego repatriowanym do Francji byłym członkom cywilnych nieregularnych oddziałów armii francuskiej w Algierii, z uwagi na fakt, iż był on z pochodzenia Europejczykiem, a świadczenia przysługiwały jedynie ochotnikom arabskim i berberyjskim. Orzeczenie takie zapadło, mimo faktu, iż francuski Trybunał Konstytucyjny uchylił w 2011 r. sporne przepisy. Trybunał strasburski uznał jednak, że decyzja sądu francuskiego nie ma wpływu na wyciągnięte przez niego wnioski w odniesieniu do sytuacji pana Montoya (par. 36).

Brak komentarzy: