sobota, 18 stycznia 2014

Wyroki ETPCz dotyczące immunitetu państwa i zakresu zastosowania środków tymczasowych

W wyroku z 14 stycznia br. w sprawie Jones i inni p. Wlk. Brytanii (skargi nr 34356/06 oraz 40528/06) Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz kolejny podtrzymał swoją dotychczasową linię orzeczniczą stwierdzając, iż odmowa rozpatrzenia przez sądy krajowe powództwa cywilnego, w związku z zarzutem tortur, skierowanego przeciwko innemu państwu lub jego funkcjonariuszom, z uwagi na fakt, iż oparta jest na immunitecie jurysdykcyjnym państwa, nie stanowi naruszenia prawa do sądu w rozumieniu art. 6 EKPCz.
Trybunał przypomniał rozważania zawarte m.in. w wyroku Al-Adsani p. Wlk Brytanii i podsumował, iż przyznanie państwu immunitetu w postępowaniu cywilnym odzwierciedlało powszechnie uznawaną zasadę prawa międzynarodowego i dlatego też nie stanowiło nieuzasadnionego ograniczenia w dostępie do sądu. Trybunał zaznaczył jednak, że państwa nie mogą pozostawać obojętne na rozwój prawa międzynarodowego, dlatego też muszą stale mieć na uwadze ewentualne zmiany w zakresie immunitetu państwa.
Wyrok Trybunału jest szeroko komentowany, zwłaszcza w zakresie utrzymania immunitetu funkcjonariuszy państwowych podejrzanych o dokonanie tortur. Komentatorzy podkreślają, iż w tym aspekcie wyrok ETPCz nie uwzględnia współczesnych trendów, m.in. różnych form immunitetu.
Polecamy lekturę:
http://www.ejiltalk.org/jones-v-uk-the-re-integration-of-state-and-official-immunity/
http://www.ejiltalk.org/european-court-of-human-rights-upholds-state-immunity-in-case-involving-allegations-of-torture-jones-v-united-kingdom/
http://www.ejiltalk.org/jones-v-uk-a-disappointing-end/
W mijającym tygodniu warto też zwrócić uwagę na orzeczenie w sprawie F.G. p. Szwecji (skarga nr43611/11) z uwagi na sposób zastosowania w sprawie interim measures. Skarga dotyczyła zarzutu naruszenia art. 2 i 3 Konwencji w związku z groźbą wydalenia skarżącego do Iraku. W trakcie postępowania strasburskiego Trybunał przychylił się do wniosku skarżącego i zobowiązał Szwecję do niewydalania go z kraju.
Co ciekawe, mimo iż Trybunał nie dopatrzył się ostatecznie w sprawie naruszenia ani art. 2 ani art. 3 Konwencji, zobowiązał Szwecję do niewydalania skarżącego do czasu uprawomocnienia się wyroku bądź do czasu wydania przez Trybunał innej decyzji w tym względzie.
Sprawa F.G. p. Szwecji jest kolejną, w której jak się wydaje Trybunał pochopnie zastosował środki tymczasowe. Pozostaje czekać na decyzję ETPCz …

Brak komentarzy: