środa, 8 stycznia 2014

Zmiany Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS) weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014

Z początkiem nowego roku weszły w życie następujące zmiany do konwencji SOLAS - jednego z najistotniejszych aktów międzynarodowego prawa morza:
a)zmiana do SOLAS III-1/8-1 wprowadzająca obowiązek dla wszystkich nowobudowanych statków pasażerskich do wyposażenia ich albo w komputery stabilizujące lub odpowiednie urządzenia umożliwiające w tym zakresie pomoc z lądu,
b)zmiana do SOLAS III/20.11.2 dotycząca testów łodzi ratunkowych na statkach,
c)zmiana do SOLAS V dodająca rozporządzenie V/14 dotyczące obsady statków, upoważniające administracje morskie do określenia minimalnych poziomów obsady statków oraz wystawiania dokumentów określających taką minimalną obsadę,
d)zmiana do dodająca w rozdziale V SOLAS nowe VI/5-2 zakazujące przepompowywania substancji pomiędzy zbiornikami statku w trakcie rejsu (za wyjątkiem okoliczności związanych z ochroną środowiska lub bezpieczeństwem statku). Rozporządzenie to zakazuje także prowadzenia procesów produkcyjnych na pokładzie statku,
e)zmiana do rozdziału VII SOLAS zastępująca prawidło 4 w sprawie dokumentów związanych z transportem niebezpiecznych towarów,
f)zmiana  SOLAS XI-1/2 o rozszerzonych badaniach wprowadzająca jako obligatoryjne stosowanie Intenrational Code on the Enhanced Programme of Inspections during Surveys of Bulk Carriers and Oil Tankers z 2011 roku.

Brak komentarzy: