piątek, 28 lutego 2014

Raport Departamentu Stanu ws. przestrzegania praw człowieka w 2013 r.

Departament Stanu ogłosił raport na temat przestrzegania praw człowieka na świecie w 2013 r. Doroczny raport opisuje sytuację w prawie 200 krajach. W części wstępnej raportu autorzy wskazali na pięć kluczowych obszarów tematycznych, które były przedmiotem szczególnego zainteresowania: konflikt pomiędzy władzą a społeczeństwem obywatelskim na tle swobody stowarzyszeń i zgromadzeń, wzrastające ograniczenia swobody wypowiedzi i wolności prasy, brak pełnej odpowiedzialności za nadużycia służb specjalnych, brak efektywnej kontroli praw pracowniczych oraz marginalizacja grup wrażliwych, w szczególności mniejszości narodowych i etnicznych, kobiet i dzieci, osób i społeczności LGBT, a także osób niepełnosprawnych. 

Kolejne środki odwoławcze ws. pożyczek argentyńskich

18 lutego Argentyna i właściciele zrestrukturyzowanych obligacji argentyńskich wystąpili do Sądu Najwyższego USA z wnioskiem o rozpoznanie nadzwyczajnego środka odwoławczego (writ of certioriari) od wyroku nowojorskiego 2nd Circuit Court of Appeals w sporze dotyczącym interpretacji klauzuli pari passu. O sprawie, i przyczynach dla których w interesie Argentyny leży teraz granie na zwłokę, pisaliśmy w sierpniu 2013 roku tu i tu

Argentyna (Supreme Court Docket No. 13-990utrzymuje, że:

czwartek, 27 lutego 2014

Hiszpański sąd bada zarzuty dopuszczenia się przez Prezydenta Chin aktów ludobójstwa w Tybecie

Sędzia izby karnej hiszpańskiego Sądu Najwyższego, Ismael Moreno, przesłał władzom chińskim listę 48 pytań w związku z zarzutami stawianymi byłemu prezydentowi Chin, Hu Jintao, dotyczących dopuszczenia się aktów ludobójstwa w okresie sprawowania przez tego ostatniego funkcji przewodniczącego Partii Komunistycznej w Tybecie w latach 1988-1992. 

Postępowanie w sprawie wszczęto na wniosek tybetańskiej grupy na wygnaniu oraz posiadającego hiszpańskiego obywatelstwo tybetańskiego mnicha, Thubten Wangchen. Hiszpański system prawny przewiduje możliwość sprawowania jurysdykcji uniwersalnej w stosunku do oskarżonych o ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości, nawet jeżeli pozostają poza granicami Hiszpanii, jeżeli ofiarą takich działań był przynajmniej jeden obywatel Hiszpanii.


Aresztowanie i przeprowadzenie rozprawy 71. letniego Hu Jintao wydaje się mało prawdopodobne.

Więcej na temat tej sprawy można znaleźć tutaj.

środa, 26 lutego 2014

Wet za wet w dyplomatycznej wymianie między Caracas a Waszyngtonem

W obliczu problemów nękających zasobną w ropę Wenezuelę najpierw Prezydent Hugo Chavez, a obecnie Nicolas Maduro czynnikami zewnętrznymi tłumaczą obecną sytuację (Reuters, FACTBOX-Facts about Venezuela's energy crisis). W tym kontekście w październiku ubiegłego roku informowaliśmy o uznaniu przez władze Wenezueli 3 amerykańskich przedstawicieli dyplomatycznych za personae non gratae, w reakcji na co Stany Zjednoczone poprosiły o opuszczenie własnego terytorium przez 3 dyplomatów wenezuelskich.

wtorek, 25 lutego 2014

Wniosek Ukrainy o osądzenie Janukowycza przed MTK

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła uchwałę o zwróceniu się do Międzynarodowego Trybunału Karnego o pociągnięcie do odpowiedzialności za zbrodnie przeciwko ludzkości byłego prezydenta W. Janukowycza oraz prokuratora generalnego W. Pszonki w związku z zabójstwami dokonanymi przez siły reżimu podczas demonstracji Euro Majdanu między 21 listopada 2013 a 22 lutego br.

Ponieważ Ukraina nie jest stroną MTK, o czym pisaliśmy tutaj, powinna złożyć deklarację Sekretarzowi trybunału o uznaniu jurysdykcji MTK (w myśl postanowień art. 12 ust. 3 Statutu Rzymskiego). W rezultacie MTK mógłby objąć swoją jurysdykcją Ukrainę. Pytanie tylko, czy zbrodnie na Ukrainie były wystarczająco poważne i dadzą się zakwalifikować jako zbrodnie objęte jurysdykcją MTK (o wątpliwościach dotyczących np. kwalifikacji zbrodni pisaliśmy tu), a ponadto czy sprawa taka byłaby dopuszczalna do rozpatrzenia przez MTK.

Uganda zaostrza kary za homoseksualizm

W ostatnich miesiącach informowaliśmy o kolejnych państwach zachodnich ustanawiających prawne gwarancje równouprawnienia osób o orientacji homoseksualnej. Wyjątkiem od powszechnej gorliwości w tym zakresie (zob. np. Washington Post, Gay marriages to begin in Chicago after judge’s ruling) była nowelizacja chorwackiej konstytucji (post tutaj), choć implementacja nowych przepisów nie zawsze przebiega bezproblemowo. Przykładowo merowie z 14 francuskich miast, niezadowoleni z decyzji Conseil constitutionnel zgodnie z którą obowiązek udzielania ślubów parom homoseksualnym nie godzi w klauzulę sumienia (październikowy post), zapowiedzieli, że zwrócą się o zbadanie sprawy przez ETPCz, uznając że pogwałcono ich prawo do rzetelnego procesu sądowego i zasadę kontradyktoryjności (Le Monde, 14 maires contre le mariage gay vont saisir la Cour européenne des droits de l'homme). Zob. także tekst dotyczący utrudnień w adopcji dzieci przez pary homoseksualne: Le Monde, Couples gays: la justice bloque des adoptions d’enfants nés par PMA.

Zbieżność działań regulacyjnych, która być może stanowi przyczynek do wykształcenia się wspólnych standardów traktowania w tym zakresie w krajach zachodnich, może również prowadzić do zaostrzenia przeciwnych stanowisk, o czym świadczy przypadek Ugandy.

poniedziałek, 24 lutego 2014

Mocno spóźniona "humanitarna" rezolucja w sprawie Syrii

W rezolucji 2118 z września 2013 r. Rada Bezpieczeństwa w zasadzie skupiła się wyłącznie na problemie broni masowego rażenia (pisaliśmy o tym wielokrotnie, zobacz przykładowo tutaj, czy tutaj). 
Dopiero 22 lutego 2014 r. udało się w końcu przyjąć rezolucję, która dotknęła humanitarnego wymiaru konfliktu zbrojnego. Rada Bezpieczeństwa w rezolucji 2139 potępiła nadużycia, wezwała wszystkie strony do zaprzestania przemocy, zakończenia oblężenia poszczególnych miejscowości, umożliwienia (w szczególności przez reżim Assada) dostarczenia pomocy humanitarnej, poszanowania personelu medycznego, zaprzestania ataków na osoby cywilne, zdemilitaryzowania szkół, szpitali itp. Przypomnijmy, że w trakcie dostarczania - zgodnie z ustaleniami stron konfliktu - pomocy humanitarnej wielokrotnie zatrzymywane, czy wręcz atakowane były pojazdy Czerwonego Krzyża (zobacz tutaj)

Z jednej strony przyjęcie rezolucji 2139 to duże osiągnięcie, biorąc pod uwagę sprzeciw Rosji wobec rezolucji wskazujących na nadużycia obu stron konfliktu, z drugiej jednak strony trudno zrozumieć, jak RB, która wielokrotnie naruszenia praw człowieka traktowała jako zagrożenie dla pokoju, mogła tak długo zwlekać z wypracowaniem odpowiedniej rezolucji. W Syrii dochodzi do zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, a właśnie tego typu zbrodnie miały być impulsem do zgodnego działania stałych członków RB, interesy gospodarcze i polityczne ponownie przysłoniły jednak problem dziesiątek tysięcy śmiertelnych ofiar (jak się ocenia ok. 130 tysięcy) i milionów ludzi potrzebujących pomocy humanitarnej. Można mieć nadzieję, że ta rezolucja znów zwróci uwagę na ludzkie straty konfliktu syryjskiego, a w sumie marginalny problem masowego rażenia zejdzie na dalszy plan.

Największe organizacje przy wsparciu RB wystąpiły do społeczności międzynarodowej o wsparcie dla Syrii m.in. o ratunek dla milionów syryjskich dzieci (zobacz apel UNICEF).niedziela, 23 lutego 2014

G20 w poszukiwaniu dodatkowych źródeł wzrostu gospodarczego

Ministrowie finansów państw G20 zadeklarowali na szczycie w Sydney podjęcie działań na rzecz zwiększenia ich wspólnego PKB o dodatkowe 2% w ciągu najbliższych 5 lat (G20, Communiqué). Owo "ambitne acz realistyczne" założenie stanowiłoby równowartość 2'000 mld USD. Jest to kolejny przejaw dostrzegalnego w minionych miesiącach przeniesienia akcentów strategii antykryzysowej z konsolidacji fiskalnej na stymulowanie wzrostu (FT, G20 aims to add $2tn to global economy).

Korzystając z poprawy warunków dla walki z uchylaniem się od opodatkowania (zobacz nasze posty na ten temat), Ministrowie poparli opracowane przez OECD Common Reporting Standards w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych. 

Postępów nie poczyniono natomiast w kwestiach polityk monetarnych i kursów wymiany walutowej (Les Echos, Le G20 se fixe un objectif de 2% de croissance supplémentaire).

Zob. także:

sobota, 22 lutego 2014

Trybunał Sprawiedliwości UE o wdrażaniu przez Wielką Brytanią Konwencji z Aarhus

13 lutego Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie C-530/11, Komisja przeciwko Wielkiej Brytanii, w której Komisja zarzuciła Wielkiej Brytanii niewłaściwą implementację art. 3 pkt 7 (skreślonego z dyrektywy w 2012 r.) i art. 4 pkt 4 dyrektywy 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE. Podstawowych celem dyrektywy 2003/35/WE jest dostosowanie prawa UE do wymogów Konwencji z Aarhus, której stronami są zarówno państwa członkowskie jak i Unia Europejska. 

piątek, 21 lutego 2014

FED przyjął regulacje dot. zagranicznych organizacji bankowych

W ostatnich miesiącach kilkukrotnie pisaliśmy o eksterytorialnym egzekwowaniu amerykańskich przepisów w kontekście norm podatkowych (zobacz posty nt. FATCA). Adresatem ostatnich regulacji ostrożnościowych są zagraniczne instytucje bankowe. 

We wtorek Rada Rezerwy Federalnej ostatecznie przyjęła Regulation YY (12 CFR part 252 wzmacniającą nadzór nad dużymi amerykańskim holdingami bankowymi oraz zagranicznymi organizacjami bankowymi. Mocą aktu ustanowiono szereg standardów ostrożnościowych – w szczególności w zakresie płynności, zarządzania ryzykiem i kapitału – mających na celu podniesienie odporności adresatów regulacji. 

Zagraniczne organizacje bankowe szeroko obecne na terytorium Stanów Zjednoczonych (tj. dysponujące kwalifikowanymi aktywami w wysokości co najmniej 50 mld $) zostały zobowiązane do ustanowienia spółek holdingowych, które będą realizować funkcje pośredników w relacjach z amerykańskimi spółkami zależnymi, co ma przyczynić się do podniesienia spójności amerykańskich działań nadzorczych. Według FED wymogiem takim zostanie objętych 15-20 instytucji (NY Times, FED Closes a Loophole for Banks Overseas). Mimo lobbingu tych ostatnich przeciwko nowym regulacjom - co nie dziwi, jako że konieczność usunięcia luk prawnych powstała właśnie w związku z adaptacją praktyk biznesowych podmiotów zagranicznych do interwencji regulacyjnych w 2010 roku - jedyne ustępstwa poczynione przez FED dotyczą tempa wejścia w życie regulacji, w większości odroczonego o rok w stosunku do początkowych założeń (do 2016), a w przypadku limitów lewarowania do roku 2018.

UE przyjmuje sankcje przeciwko członkom władz Ukrainy

Na wczorajszym (20 lutego) nadzwyczajnym posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych została podjęta decyzja o zastosowaniu sankcji indywidualnych (targeted sanctions) przeciwko członkom władz ukraińskich odpowiedzialnym za użycie siły przeciwko demonstrantom i naruszenia praw człowieka (zob. konkluzje Rady). Sankcje te mają obejmować przede wszystkim ograniczenia wizowe (w praktyce zakaz wjazdu na terytorium państw UE) oraz zamrożenie kont, które mają w unijnych bankach, a także zakaz eksportu z państw UE towarów, które mogą zostać użyte w tłumieniu demonstracji. Ten ostatni środek ma raczej wymiar symboliczny. Nie zdecydowano się wprowadzić zakazu eksportu broni na Ukrainę - państwo to samo jest jednym z największych eksporterów broni na świecie.

 Lista osób dotkniętych sankcjami nie została jeszcze ustalona (zob. EUobserver tu). Jak donosi EUobserver (tu), UE i USA koordynują między sobą środki, które będą stosować, w tym także listy adresatów sankcji. Mało prawdopodobne, by na liście znalazł się prezydent Janukowycz, ponieważ to mogłoby zamknąć jakiekolwiek możliwości dialogu UE z władzami Ukrainy.

Jednocześnie Rada zachęciła państwa członkowskie do wspierania osobistych kontaktów "zwykłych obywateli" UE i Ukrainy poprzez zastosowanie dla nich ułatwień wizowych i optymalnego wykorzystania róznych możliwości przewidzianych przez prawo UE.    

Prezydent Janukowycz przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym?

W kontekście konfliktu na Ukrainie warto rozważyć ewentualną kwestię odpowiedzialności karnej osób sprawujących najwyższe stanowiska państwowe, choćby prezydenta Janukowycza. Oczywiście w grę wchodzi odpowiedzialność przed sądem krajowym. I na razie to chyba jedyna ewentualność, o ile oczywiście zostaną zmienione władze, bo w obecnym momencie należy pamiętać o immunitecie Janukowycza jako głowy państwa. Biorąc za przykład sprawę byłej premier Julii Tymoszenko istnieje jednak pewność, że jeśli prezydent trafiłby przed sąd zostanie potraktowany bardzo surowo.

Jeśli chodzi jednak o sprawę odpowiedzialności przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym sytuacja jest bardziej skomplikowana. 

czwartek, 20 lutego 2014

Czy na Ukrainie mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym/wojną domową?

Doniesienia o kolejnych ofiarach na ulicach Kijowa (zobacz tutaj) prowokują pytanie, z jaką sytuacją w świetle prawa międzynarodowego mamy do czynienia na Ukrainie. Wydaje się, że nadal są to "tylko" zamieszki, a nie konflikt zbrojny, na co wskazuje skala, obszar działań, strony uczestniczące w "walkach" oraz użyty sprzęt (fakt użycia ostrej amunicji nie jest przesądzający dla kwalifikacji prawnej). Oznacza to, że do sytuacji na Ukrainie nie stosujemy jeszcze międzynarodowego prawa humanitarnego, lecz jedynie reżim praw człowieka (zob. art.1 ust. 2 II Protokół Dodatkowy do Konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny z 1949 r.). Wbrew pozorom jest to sytuacja korzystniejsza dla protestujących, gdyż prawa człowieka dają mniejsze możliwości pozbawiania życia niż MPH, a więc ocena działań strony rządowej byłaby ostrzejsza.

Skoro nie ma konfliktu zbrojnego, to nie ma też zbrodni wojennych, ale jeśli liczba ofiar będzie rosła w takim jak dotychczas tempie, to można rozważać, czy władze nie dopuszczają się zbrodni przeciwko ludzkości, co jednak wymaga udowodnienia, że strona rządowa świadomie chce dokonywać ataków na cywilów w sposób systematyczny lub na szeroką skalę.

Nowe (stare) spory w WTO

W ostatnich dniach złożono w WTO kilka wniosków o powołanie paneli mających rozstrzygnąć szereg sporów handlowych między członkami organizacji. Najistotniejszy wydaje się być wniosek USA przeciwko Chinom dotyczący powołania panelu, który zbadałby prawidłowość implementacji raportu Appellate Body w sprawie China – Countervailing and Anti-dumping Duties on Grain Oriented Flat-Rolled Electrical Steel from the United States, dotyczącej ceł antydumpingowych oraz środków wyrównawczych nałożonych przez Chiny na pewne rodzaje amerykańskiej stali (o sprawie informowaliśmy tu).

W odpowiedzi Chiny zdecydowały się kontynuować spór dotyczący pewnych metodologii stosowanych przez Stany Zjednoczone w postępowaniach antydumpingowych skierowanych przeciwko chińskim firmom (United States – Certain Methodologies and Their Application to Anti-dumping Proceedings Involving China), zarzucając im niezgodność z wymaganiami Porozumienia w sprawie Środków Antydumpingowych (sam wniosek jest dostępny tu).

Wreszcie Japonia złożyła wniosek przeciwko Ukrainie w sprawie środków ochronnych stosowanych przez ten kraj wobec importu samochodów (Ukraine – Definitive Safeguard Measures on Certain Passanger Cars). Zdaniem Japonii środki stosowane przez Ukrainę wykraczają poza zakres konieczny dla ochrony krajowego przemysłu motoryzacyjnego (o sprawie wcześniej informowaliśmy tu).

środa, 19 lutego 2014

Stanowisko UE wobec sytuacji na Ukrainie

W dzisiejszym oświadczeniu Przewodniczący Rady Europejskiej Herman van Rompuy wyraził stanowisko Unii Europejskiej wobec ostatnich wydarzeń na Ukrainie. Stwierdził m.in., że przywódcy europejscy są zaniepokojeni kierunkiem, w którym rozwija się polityczny kryzys w tym państwie. Potępił działania władz ukraińskich nastawione na eskalację przemocy i brutalne działania wobec demonstrantów, naruszające podstawowe prawa człowieka. Wezwał wszystkie strony konfliktu do odstąpienia od użycia siły i powrotu do rozmów.

Przewodniczący zapowiedział ponadto konkretne kroki, jakie UE podejmuje niezwłocznie w odpowiedzi na działania władz Ukrainy. Jutro, tj. 20 lutego, na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych zostaną podjęte decyzje o zastosowaniu ewentualnych indywidualnych sankcji (targeted measures) w stosunku do osób odpowiedzialnych za użycie siły i naruszenia praw jednostek. Środki te mogą obejmować ograniczenia wizowe czy w dostępie do zagranicznych kont.

Van Rompuy podkreślił, że Unia nadal podtrzymuje swoje poparcie dla dążeń Ukrainy do modernizacji kraju, umacniania demokracji i wzrostu gospodarczego dobrobytu i gotowość do podpisania i implementacji układu stowarzyszeniowego, który wynegocjowano w zeszłym roku, a z którego parafowania w listopadzie 2013 r. zrezygnował Prezydent Janukowycz (o czym pisaliśmy tu).

Z misją na Ukrainę, na prośbę Catherine Ashton - Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, udał się Polski Minister Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski. Dołączyć do niego mają ministrowie SZ Niemiec i Francji. Zob. szerzej serwis tvn24.pl.

Ochrona zabytków archeologicznych z Cypru Północnego

Źródło: http://hellenicleaders.com/blog/the-loss-of-a-civilization-destruction-of-cultural-heritage-in-occupied-cyprus/#.UwTNV4VpGHY

15 lutego weszło w życie porozumienie zawarte w styczniu 2014 r. pomiędzy Cyprem i Szwajcarią dotyczące importu oraz restytucji zabytków (w szczególności zabytków archeologicznych), powstałych od epoki prehistorycznej do XV w. n.e. Porozumienie dotyczy zakazu wwozu tego rodzaju zabytków na terytorium państwa-strony, jeśli nie posiadają one właściwych zezwoleń eksportowych wydanych przez organy drugiej strony. Ponadto, zawiera ono postanowienia dotyczące współpracy na rzecz zwrotu do kraju pochodzenia przedmiotów nielegalnie wywiezionych oraz wymiany w zakresie badań i wystaw archeologicznych. Podstawowym celem porozumienia jest zapobieżenie nielegalnemu wywozowi oraz dewastacji dziedzictwa kulturalnego położonego na terytorium Tureckiej Republiki Cypru Północnego. 

Czy Sudan/Sudan Południowy utrzyma pozycję lidera rezolucji RB w 2014 r.?

13 lutego 2014 r. Rada Bezpieczeństwa przyjęła rezolucję w sprawie Sudanu (dopiero teraz jest dostępna na stronie ONZ, zobacz tutaj), która dotyczyła głównie sankcji nałożonych wobec Sudanu i określonych osób, a także konieczności przedsięwzięcia przez Sudan środków w celu ochrony cywilów i współpracy z organami ONZ. Rada wyraziła zaniepokojenie przypadkami łamania m.in. embarga na broń i zwróciła uwagę państwom, aby wykazywały szczególną ostrożność przy przekazywaniu choćby części do sprzętu wojskowego czy innych elementów, które mogą być przerobione na sprzęt wojskowy i użyte przez walczących w Sudanie.

Z pewnością nie jest to ostatnia sudańska rezolucja. Na terenie obu państw sudańskich stacjonują w sumie trzy misje pokojowe: UNAMID, UNMISS, UNISFA, które jednak - co należy podkreślić - nie działają w warunkach pokoju, o czym świadczy wysoka liczba ataków na członków tychże misji w roku ubiegłym, ale również już w 2014 r. Walki wciąż toczą się zarówno na terenie Sudanu Południowego, Sudanu (w tym Darfuru) jak i na granicy między oboma państwami - oczywiście w rejonach roponośnych. Niemal każdego dnia można przeczytać o kolejnych starciach i ofiarach (zobacz doniesienia tutaj czy na temat grudniowych walk tutaj). Dodatkowo w ostatnim czasie drastycznie pogorszyła się sytuacja humanitarna w Sudanie Południowym. NZ ogłosiły najwyższy poziom zagrożenia w Sudanie Południowym, oceniając liczbę potrzebujących na ok. 3,7 miliona (zobacz tutaj oraz informacje MKCK na temat kryzysu tutaj). Można więc być pewnym, że państwa sudańskie koszulki lidera - jeśli chodzi o liczbę rezolucji RB ich dotyczących - łatwo nie oddadzą.

Zbrodnie Korei Północnej przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym - czyli o marzeniach pewnej Komisji NZ

Komisja Narodów Zjednoczonych w sprawie zbadania naruszeń praw człowieka w Korei Północnej ogłosiła swój raport, potwierdzając to, co i tak świat wie od dawna (zobacz tutaj). W Korei Północnej dochodzi do wielu zbrodni, które powinny być osądzone (pisaliśmy na ten temat tutaj). Komisja sugeruje, że sytuacją powinien się zająć Międzynarodowy Trybunał Karny. Korea Północna nie jest jednak stroną statutu MTK i nie należy się spodziewać, że sama złoży deklarację o objęciu jurysdykcją Trybunału zbrodni popełnionych na swoim terenie. Pozostaje więc przekazanie sytuacji do rozpatrzenia MTK przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Teoretycznie możliwe, w praktyce niewykonalne.

Od lat w RB dochodzi do sporów, jaki kurs obrać wobec Korei Północnej. Chiny i Rosja uważają, że zaostrzanie sankcji nie wpływa pozytywnie na rozmowy z DRK, natomiast USA, czy GB i Francja są zwolennikami ostrzejszej reakcji na kolejne wojenne mowy DRK. Stali członkowie są zgodni, jedynie co do potępienia kolejnych prób z bronią jądrową, czy z środkami jej przenoszenia (zob. S/RES/2094 z 2013 r.). Trudno zatem oczekiwać, że RB zdecyduje się na przekazanie sytuacji w DRK Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu, a nawet, gdyby marzenia Komisji się ziściły, to trudno liczyć na jakąkolwiek współpracę MTK z Koreą Północną (tak jak to jest w przypadku Sudanu) i tym samym na skuteczne postępowania w sprawie zbrodni tego reżimu, który jak komisja określiła "przejawia atrybuty państwa totalitarnego".

Na marginesie, uwaga językowa, widać, że choroba w postaci nienazywania rzeczy wprost, lecz okraszania atrybutami i innymi znamionami dotarła do organów organizacji międzynarodowych.


wtorek, 18 lutego 2014

Kerry wzywa do stworzenia Code of Conduct celem rozwiązania sporów na morzu Wschodnio i Południowochińskim

W poniedziałek 17 lutego 2014 roku, Sekretarz Stanu USA John Kerry wezwał w Dżakarcie do stworzenia Code of Conduct celem zażegnania konfliktu narastającego w rejonie morskich granic Chin (o którym pisaliśmy tutaj), które jednocześnie są jednym z istotniejszych rejonów żeglugowych. Wypowiedź Kerrego jest istotnym politycznym wsparciem dla wysiłków podejmowanych przez ASEAN na rzecz przyjęcia Code of Conduct dla kompleksowego i multilateralnego rozstrzygnięcia roszczeń Chin, Malezji, Brunei, Wietnamu, Tajwanu i Japonii do wód akwenu. Jak opisywaliśmy wcześniej tutaj państwa regionu oraz USA podejmowały już inne działania w tym zakresie

Zainteresowanie wodami w głównej mierze wynika z faktu, że pod dnem morza przypuszczalnie ulokowane są złoża gazu i ropy.

ETS o skutku Karty Praw Podstawowych UE

W wydanym niedawno (15 stycznia br.) wyroku C-176/12 Association de médiation sociale Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiedział się na temat skutku art. 27 Karty Praw Podstawowych w kontekście możliwości powoływania się na niego bezpośrednio przez jednostki.

Art. 27 KPP UE reguluje prawo pracowników do informacji i konsultacji. Dyrektywa 2002/14/WE doprecyzowuje to prawo określając minimalne wymagania, m.in. liczbę pracowników, jaką musi zatrudniać przedsiębiorstwo, aby warunki określone  w dyrektywie miały do niego zastosowanie. Francja dokonała transpozycji tej dyrektywy wyłączając niektóre kategorie pracowników (jak choćby praktykanci czy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę służącej reintegracji zawodowej) z liczby personelu przedsiębiorstwa.

poniedziałek, 17 lutego 2014

Soft law w postępowaniu arbitrażowym – czy (s)korzystasz?


Czy tzw. miękkie prawo ma w praktyce zastosowanie? Czy podejmując się trudu interpretowania przepisów prawa handlowego zgodnie z ich międzynarodowym charakterem praktycy korzystają z instrumentów takich jak na przykład UNIDROIT Priniciples?

Właśnie rozpoczęły się badania nad tym zagadnieniem. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie przeprowadzanej przez Fondecyt (National Foundation for Scientific and Technological Development, Chile). Czy uniwersalny charakter soft law wykorzystywany jest przy interpretacji intencji stron? Czy argumenty oparte o soft law spotykane są w postępowaniach przed sądami polubownymi?  Czy praktycy chcą z miękkiego prawa korzystać?

Czekamy na wyniki!

niedziela, 16 lutego 2014

UE już niedługo stanie się stroną Haskiej Konwencji o umowach dotyczących właściwości sądów


30 stycznia 2014 r. Komisja Europejska przyjęła projekt Decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia Konwencji Haskiej o umowach dotyczących właściwości sądu. Konwencja wprowadza zasady dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń zagranicznych w sprawach cywilnych i handlowych. Do tej pory Konwencję podpisał i przyjął Meksyk (2007). W 2009 r. została także podpisana przez UE i USA. Jej wejście w życie stanie się więc możliwe dopiero kiedy UE albo USA do niej przystąpią.

czwartek, 13 lutego 2014

Czy kolejny GMO zostanie dopuszczony do uprawy w UE?

We wtorek Rada UE głosowała w sprawie dopuszczenia uprawy modyfikowanej genetycznie kukurydzy TC1507 w Unii Europejskiej. Przeciwko autoryzacji opowiedziało się aż 19 państw członkowskich, co jednak nie wystarczyło by zgłosić sprzeciw i spowodować niewydanie decyzji autoryzacyjnej. Komisja Europejska może zatem wydać decyzję zezwalającą na uprawę kukurydzy opracowanej przez Pioneer Du Pont.

Spór Stanów Zjednoczonych i Indii o program wspierania energii odnawialnej

Stany Zjednoczone zainicjowały 11 lutego 2014 r. oficjalną procedurę konsultacji z Indiami w sprawie indyjskiego programu wspierania produkcji energii słonecznej (Jawaharlal Nehru National Solar Mission). Jest to już druga skarga Stanów dotycząca tego programu – poprzednia (India — Certain Measures Relating to Solar Cells and Solar Modules) została zgłoszona na początku zeszłego roku, nigdy jednak nie wyszła poza etap konsultacji. 

Jednym z elementów indyjskiego programu jest mechanizm zachęt dla producentów energii do zakupu instalacji słonecznych pochodzenia krajowego (m. in. możliwość uzyskania długoterminowych kontraktów na odbiór energii). Zdaniem Stanów Zjednoczonych rozwiązania te naruszają zasadę traktowania narodowego i są sprzeczne z zobowiązaniami Indii wynikającymi z Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu. Wniosek Stanów Zjednoczonych będzie wkrótce dostępny w bazie danych WTO pod sygnaturą: WT/DS456/1/Add.1.

Rozpoczęcie konsultacji jest pierwszym krokiem procedury rozwiązywania sporów w WTO. W razie niepowodzenia, sprawa jest rozpatrywana przez specjalny panel (z możliwością późniejszego odwołania do Appellate Body).

Warto też dodać, że jest to kolejny spór pomiędzy państwami dotyczący zasad wspierania krajowego przemysłu sektora energii odnawialnej. W zeszłym roku kanadyjski system wspierania energii odnawialnej został uznany za niezgody z regułami WTO. Prawo które zostało przyjęte przez kanadyjską prowincję Ontario przewidywało preferencyjne stawki na zakup energii odnawialnej, ale tylko jeżeli co najmniej 60% wartości komponentów lub świadczonych usług użytych przy jej produkcji pochodzi z Ontario. O sprawie informowaliśmy tu.

środa, 12 lutego 2014

Setne odwiedziny MKCK w amerykańskiej bazie w Guantanamo

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża po raz setny odwiedził osoby przetrzymywane w amerykańskiej bazie w Guantanamo. Wyjątkowo przy tej okazji pracownicy MKCK uzyskali zgodę na zrobienie zdjęć na terenie bazy, które są dostępne na profilu Komitetu na Facebooku (zobacz tutaj). Na stronie MKCK można również obejrzeć wywiad z Patricią Danzi, szefową działu operacyjnego MKCK na region obu Ameryk dotyczący rocznicowej wizyty (zobacz tutaj)

MKCK wizytuje przetrzymywanych w bazie od 2002 r. Raporty nt. warunków w bazie są tajne, udostępniane tylko władzom amerykańskim. Celem raportów jest bowiem poprawa warunków osób tam przebywających, a nie piętnowanie danego państwa w mediach. Jednak jeden z raportów MKCK dot. Guantanamo trafił jednak w ręce New York Times (MKCK zaprzeczał jakoby przeciek nastąpił z ich strony) i jest dostępny w sieci (zobacz tutaj, a także komentarze tutaj i tutaj). Przypadki ujawnienia raportów MKCK dot. warunków przetrzymywania osób są niezwykle rzadkie, lecz tak głośne incydenty oczywiście nadszarpują reputację MKCK jako organizacji, której zależy wyłącznie na dostępie do ofiar. Powyższy incydent na szczęście nie odbił się jednak w długim okresie na relacjach między Stanami Zjednoczonymi a MKCK.

Apel 47 działaczy praw człowieka i byłych dyplomatów do Prezydenta Putina ws. Syrii

W ostatnich dniach w mediach opublikowany został apel 47 wybitnych osobistości, działaczy praw człowieka i byłych dyplomatów do Prezydenta Putina dotyczący projektowanej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ws. Syrii. 

Sygnatariusze apelu zwracają uwagę na to, że w czasie, gdy w Rosji trwają najdroższe Igrzyska Olimpijskie w historii, niespełna 1000 km od Soczi rozgrywa się jeden z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych naszych czasów. Nie bez kozery sygnatariusze zwracają się do Prezydenta Putina, bo to przecież Prezydent i Minister SZ Rosji apelowali z okazji otwarcia igrzysk do społeczności międzynarodowej o zawieszenie toczących się konfliktów. Sygnatariusze listu domagają się, by Rosja podjęła działania zmierzające do uzgodnienia treści humanitarnej rezolucji RB, w której znalazłoby się wezwanie do wszystkich stron konfliktu syryjskiego zapewnienia ułatwień dostarczania pomocy humanitarnej dla wszystkich znajdujących się w potrzebie. Pod apelem podpisali się m.in. Madeleine Albright, Gro Harlem Bruntland, Shirin Ebadi i Peter Gabriel. 

Ostatnie wypowiedzi Prezydenta Putina nie pozostawiają jednak złudzeń co do skuteczności apelu…

Więcej o (nie)skuteczności działań RB w odniesieniu do Syrii pisaliśmy na blogu tu.

Delegacja polska przed Komitetem ds. likwidacji dyskryminacji rasowej

W trakcie swojej 34 sesji Komitet ds. Eliminacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) rozważał XX i XXI sprawozdanie Polski z realizacji postanowień Konwencji ws. eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Komitet dostrzegł postępy jakie Polska poczyniła od ostatniego sprawozdania z 2009 r. Zainteresowanie Komitetu koncentrowało się tym razem na kwestii polaryzacji i nawoływania do nienawiści rasowej w bardzo homogenicznym społeczeństwie jakim jest społeczeństwo polskie. Szczegółowe pytania odnosiły się do funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, rasizmu w sporcie oraz bezpośredniego stosowania Konwencji przez sądy. Komitet dopytywał się też o sytuację Romów, szczególnie ich edukację. 

W uwagach kończących sprawozdawca polskiego raportu Dilip Lahiri pozytywnie ocenił szereg działań podjętych w ostatnich latach przez władze RP w zakresie pełnej realizacji równego traktowania i niedyskryminacji. Podkreślił jednak, że problemem pozostają nadal przestępstwa motywowane nienawiścią rasową, działalność skrajnie prawicowych ugrupowań, mowa nienawiści w Internecie oraz incydenty antysemickie. Z uwagi na fakt, że Polska jest krajem homogenicznym sprawozdawca podkreślił, iż rozważenia wymaga wdrożenie w odniesieniu do wskazanych problemów podejścia systemowego.

Włoscy marynarze cały czas mogą zostać oskarżeni o dopuszczenie się aktu terrorystycznego

Po raz kolejny, tym razem z 10 na 18 lutego, przełożony został termin ogłoszenia przez hinduski Sąd Najwyższy decyzji w sprawie podstaw aktu oskarżenia wobec włoskich marynarzy Massimiliano Lattore i Salvatore Girone (nasze opisy sprawy dostępne są tutaj). 

Na posiedzeniu 10 lutego, po wysłuchaniu obu stron, sędzia stwierdził, że "jak rozumie do niego należy decyzja ws. ewentualnego zastosowania w sprawie SUA Act (ustawy o walce z piractwem)", po czym wyznaczył kolejne posiedzenie za 8 dni. Podczas gdy obrońca marynarzy kategorycznie sprzeciwia się stosowaniu SUA, prokurator generalny żąda możliwości prowadzenia postępowania właśnie na tej podstawie, acz bez domagania się  kary śmierci (Corriere della Sera, Bonino: «I marò terroristi? Inaccettabile» Ma la Corte suprema ancora non decide). Takie stanowisko prokuratury jest ostrzejsze, niż wynikało z wcześniejszych przecieków do Times of India, który sugerował że w sprawie poczynione zostaną ustępstwa celem ochrony napiętych od 2012 relacji dwustronnych.

Minister Spraw Zagranicznych Włoch, Emma Bonino, określiła możliwość skazania marynarzy na karę dziesięciu lat pozbawienia wolności na podstawie zarzutów o dopuszczenie się aktów terroryzmu mianem niedopuszczalnej (Corriere della Sera, Marò rischiano 10 anni, Bonino sbotta «Io indignata, l’Italia si farà valere»).

Zob. także:

wtorek, 11 lutego 2014

Unijne retorsje wobec Szwajcarii

Zaledwie wczoraj informowaliśmy, że rząd Szwajcarski określił możliwe konsekwencje referendum ws. ograniczenia swobody przepływu osób w relacjach z UE mianem "nieprzewidywalnych", obawiając się, że Unia może w tej sytuacji usztywnić stanowisko negocjacyjne w szeregu innych rozmów.

Obawy te sprawdziły się kilka godzin później.

Rzeczniczka prasowa Komisji Europejskiej Pia Ahrenkilde Hansen, zastrzegając że jakiekolwiek kroki zostaną podjęte dopiero w razie przełożenia na język prawny wyników niedzielnego referendum i ich wejścia w życie, a także uchylając się od "spekulacji dotyczących możliwości zastosowania sankcji gospodarczych" (Midday press briefing 11/2/2014), potwierdziła, że "w świetle zaistniałej sytuacji nie są przewidziane dalsze negocjacje techniczne w sprawie porozumienia energetycznego ze Szwajcarią" (Midday press briefing - Q&A). Możliwość dalszej współpracy musi bowiem zostać uprzednio przeanalizowana w "szerszym kontekście relacji bilateralnych", a porozumienie energetyczne rzekomo jest "w logiczny sposób horyzontalnie powiązane z kwestiami instytucjonalnymi".

Zob. także:

EBC rozpoczyna publiczne konsultacje ws. Jednolitego mechanizmu nadzoru

Europejski Bank Centrlany ogłosił konsultacje publiczne dotyczące projektu Roporządzenia ramowego EBC ws. Jednolitego mechanizmu nadzoru (nt. SSM zobacz nasze posty tutaj), mocą którego uregulowane zostaną relacje między Bankiem a właściwymi organami krajowymi (NCAs).

Dokument w szczególności obejmuje:
  • kryteria podlegania banków nadzorowi krajowemu lub bezpośrednio EBC,
  • zasady współpracy EBC z NCAs,
  • sposób wykonywania kompetencji mikro- i makroostronościowych,
  • procedury bliskiej współpracy z państwami spoza strefy EMU.

Końcową wersję Rozporządzenia poznamy 4 maja, natomiast przedmiotowe kompetencje EBC zacznie w pełni wykonywać 4 listopada b.r.

Swój głos w konsultacjach można korespondencyjnie zgłosić do 7 marca, natomiast 19 lutego w siedzibie Banku odbędzie się, transmitowane w Internecie, wysłuchanie publiczne. 

Dokument konsultacyjny dostępny jest tutaj.

poniedziałek, 10 lutego 2014

Szwajcaria za ograniczeniem swobody przepływu osób w relacjach z UE

50,3% Szwajcarów uczestniczących w niedzielnym referendum opowiedziało się za ograniczeniem "masowej imigracji" (Le Monde, Les Suisses votent oui à la limitation de «l'immigration de masse»). Zgodnie z przewidywaniami inicjatywa prawicowej, populistycznej partii UDC objęcia obywateli z UE kontyngentami imigracyjnymi spotkała się z natychmiastową reakcją ze strony Unii Europejskiej. W-ce Przewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding zasugerowała, że odrzucenie swobody przepływu osób może wpłynąć na szanse Szwajcarii na przystąpienie do unijnego rynku towarów i usług, bowiem wszystkie unijne swobody są ze sobą nierozerwalnie związane (FT, Swiss access to EU market under threat after immigration vote).

Résultats du vote "contre l'immigration de masse" en Suisse
Wyniki głosowania w odpowiedzi na pytanie, czy Pani/Pan jest za wprowadzeniem ograniczeń w masowej imigracji.
Żródło: Le Monde, http://bit.ly/LQ7G4v

Precedensowe pytanie prejudycjalne Trybunału w Karlsruhe dot. kompetencji EBC

7 lutego b.r., Trybunał Konstytucyjny Bundesverfassungsgerricht po raz pierwszy zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości (FT, German court refers ECB bond-buying programme to European justice) dotyczącym zgodności z prawem unijnym inicjatywy skupowania przez EBC obligacji skarbowych na rynkach wtórnych  w ramach tzw. Bezwarunkowych transakcji monetarnych (Outright Monetary Transactions, OMT), co zdaniem Banku nie narusza traktatowego zakazu finansowania długu państw w myśl art. 123 TFUE.  

niedziela, 9 lutego 2014

"Polityka Chin i świata wobec Filipin przypomina politykę Niemiec i świata wobec Czechosłowacji w 1938 roku"

Prezydent Filipin Benigno Aquino III we wtorek 4 lutego podczas wywiadu telewizyjnego przyrównał sytuację swojego państwa wobec roszczeń terytorialnych Chin wysuwanych do wysp i wód Morza Wschodniochińskiego do polityki appeasementu stosowanego wobec Niemiec w latach trzydziestych XX wieku (więcej informacji tutaj). 

Aktywna polityka Chin w zakresie powiększania obszaru wód wchodzących w obszar jurysdykcji tego kraju budzi coraz większy niepokój sąsiadów, o czym pisaliśmy już tutaj. W zeszłym tygodniu w Davos Premier Japonii również przywołał historyczne porównanie warunków jakie panują w regionie do sytuacji pomiędzy Wielką Brytanią i Niemcami w 1914 roku. Chiny dążą do rozszerzenia swoich wpływów na wody Morza Wschodniochińskiego i Południowochińskiego w związku z przypuszczeniami, iż ich dno skrywa zasoby naturalne, które mogą być kluczowe dla funkcjonowania gospodarki Chin. Prowadzi to do destabilizacji w regionie i realnego zagrożenia wybuchu konfliktu zbrojnego, o czym pisaliśmy tutaj

W kontekście roszczeń terytorialnych Chin warto zapoznać się z opracowaniem dr Christophera Warda, który podczas zjazdu regionalnego ILA w Atenach w sierpniu 2013 roku prezentował referat South China Sea on the Rocks (tekst referatu dostępny tutaj).

Koniec strajku funkcjonariuszy UNRWA na Zachodnim Brzegu

Jak donosi NYT, West Bank: U.N. Staff Ends Strike po dwóch miesiącach koniec strajku ogłosiło 4'500 pracowników Agencji Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) domagających się podwyżek i lepszych warunków pracy. Skutkiem ubocznym strajku było zamknięcie szkół dla przeszło 50'000 uczniów, darmowych punktów medycznych i wzrost napięcia w centrach dla uchodźców. 

Koniec protestu był możliwy dzięki podpisaniu porozumienia między Dyrektorem UNRWA ds. operacji na Zachodnim Brzegu a przedstawicielem regionalnego związku pracowników w przedmiocie poprawy warunków zatrudnienia i jakości usług świadczonych na rzecz uchodźców.

sobota, 8 lutego 2014

Prawo konkurencji: porozumienie między Komisją Europejską a Google

Po trzech latach sporu między Komisją Europejską a Google na tle unijnego prawa konkurencji (o spółce dotąd pisaliśmy tu czy tu w kontekście ochrony prywatności), najprawdopodobniej sukcesem zakończy się trzecia próba ugodowego zakończenia sprawy, po tym jak Komisja Europejska prowizorycznie zatwierdziła prawne ograniczenia sposobu prezentacji wyników w wyszukiwarce. Odtąd, każdorazowo gdy listę wyników wyszukiwania otwierać będą tzw. linki sponsorowane, obok podobnie wyeksponowane zostaną rezultaty świadczenia usługi wyszukiwania przez trzech, "obiektywnie wybranych" konkurentów Google (którzy za umieszczenie owych linków będą płacić w systemie aukcyjnym - wprawdzie tańszym, ale nadal możliwość konkurowania z linkami sponsorowanymi Google wiązać się będzie z koniecznością płatności na rzecz spółki). 

Google a prawa człowieka

Z okazji otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi wyszukiwarka Google upomniała się o poszanowanie prawa do uprawiania sportu dla wszystkich. Niewątpliwie jest to nawiązanie do ostatnich prób dyskryminacji sportowców homoseksualnych przez władze rosyjskie. Olimpijska wersja Google Doddle opatrzona jest dziś cytatem z Karty Olimpijskiej: „Uprawianie sportu jest prawem człowieka. Każdy musi mieć możliwość uprawiania sportu bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w zgodzie z duchem olimpijskim, czyli w atmosferze wzajemnego zrozumienia, przyjaźni, solidarności i zasad fair play”

Zob. także komentarze tu czy tu.

piątek, 7 lutego 2014

Raport Komitetu Praw Dziecka ONZ ws. Stolicy Apostolskiej

Wielką popularnością medialną cieszy się w ostatnich dniach raport Komitetu Praw Dziecka ONZ zawierający wnioski końcowe z pierwszego od 14 latu (a drugiego w ogóle) sprawozdania Stolicy Apostolskiej z implementacji Konwencji o Prawach Dziecka (Concluding observations on the second periodic report of the Holy See). Dokument stanowi pokłosie niedawnego wysłuchania Stolicy Apostolskiej w sprawie zastrzeżeń sformułowanych przez Komitet (nasz post tutaj).

Powszechną uwagę zwrócił jednoznaczny wydźwięk raportu piętnującego praktyki kościelne, które umożliwiały dopuszczanie się aktów pedofilii przez duchownych a następnie ich skrywanie przez kościelnych hierarchów i uchylanie się sprawców od odpowiedzialności (Il Sole 24 Ore, Onu accusa Vaticano per i preti pedofili: rimuova immediatamente chi ha permesso abusi su bambini. La Santa Sede ribadisce il proprio impegno, ma no a interferenze). Odnotowane zostały także inne kwestie podniesione w raporcie jak choćby podejścia do aborcji w przypadku gwałtu lub ciąży zagrażającej zdrowiu lub życiu kobiety, czy antykoncepcji i homoseksualizmu.

Jak zwraca uwagę EJIL: Talk! kluczowy dla zrozumienia aktualnej sytuacji jest natomiast paragraf 8, w którym Komitet dostrzegł złożoną  naturę aktu ratyfikacji Konwencji przez Stolicę Apostolską działającą zarówno jako suwereny podmiot prawa międzynarodowego jak i jako rząd Państwa Watykańskiego. W tym kontekście autorzy raportu podkreślili, że hierarchowie kościelni wprawdzie nie działają jako przedstawiciele Papieża, jednak zgodnie z wymogami prawa kanonicznego winni mu są posłuszeństwo, a zatem akt ratyfikacji zrodził obowiązek realizacji postanowień Konwencji zarówno na terenie Watykanu jak i w jednostkach mu organizacyjnie podległych. Mimo że taki wniosek można uznać za spójny choćby z niedawnym orzeczeniem ETPCz ws. O'Keeffe p. Irlandii (nasz post tutaj), to zarazem rodzi pytania dotyczące eksterytorialności stosowania Konwencji.

Republika Środkowoafrykańska - rzeź na oczach świata

W ostatnim czasie polskie media relacjonowały dramatyczną sytuację w Republice Środkowoafrykańskiej w kontekście zagrożenia życia polskich misjonarzy (zobacz tutaj czy tutaj). Na naszym blogu relacjonowaliśmy doniesienia o groźbie ludobójstwa (post tutaj), które, jak wszystko wskazuje, niestety się potwierdzają. Rada Bezpieczeństwa jednak nie używa słowa na "L", i próbując zaklinać rzeczywistość mówi jedynie o groźnie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości (zobacz Rezolucję 2134). Rada poprosiła Sekretarza Generalnego o ustanowienie specjalnej komisji, która ma zbadać kwestię naruszeń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego oraz przypisać, jeśli to możliwe, odpowiedzialność odpowiednim osobom (zobacz Rezolucję 2127). Przypomniała również, że Republika Środkowoafrykańska jest stroną MTK (zobacz Rezolucję 2121), który zresztą zajmuje się sytuacją w Republice na mocy zawiadomienia dokonanego przez to państwo w 2005 r. (decyzja o rozpoczęciu dochodzenia zapadła w 2007 r., a obecnie prowadzone są sprawy przeciwko Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo,Fidèle Babala Wandu,  Narcisse Arido, szerzej na ten temat zobacz tutaj).

Sytuacja w Republice nie poprawia się. Wystarczy spojrzeć na prowadzony na bieżąco blog  Human Rights Watch. czy na wstrząsające doniesienia o dokonywanych w odwecie aktach kanibalizmu. O ile pierwsze ataki były organizowane przez muzułmańskie bojówki (Seleka), to obecnie w działania zbrojne zaangażowane są również bojówki chrześcijańskie (anti-balaka). Obie strony rekrutują dzieci. UNICEF ocenia, że obecnie ponad 6 tysięcy dzieci jest zaangażowanych w konflikt, w tym dziewczyny jako seksualne niewolnice (zobacz tutaj). W zeszłym tygodniu Djotodia, organizator zamachu stanu z marca 2013 r., zrezygnował z pełnienia funkcji prezydenta państwa (zobacz tutaj). Chrześcijańska ludność Republiki przyjęła to z zadowoleniem, choć obserwatorzy przewidują, że skutkiem będzie jeszcze więcej ataków na poszczególne grupy religijne.

Koordynacja regulacji finansowych UE-USA

W kontekście koordynacji regulacyjnej między UE a Stanami Zjednoczonymi w ramach niedawnego szczytu Dialogu regulatorów rynków finansowych (post tutaj) pisaliśmy o zainteresowaniu UE włączeniem tej tematyki do zakresu współpracy w ramach TTIP. 

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, na poświęcony temu zagadnieniu Raport Komisji Europejskiej Cooperation on financial services regulation. Zgodnie z założeniami dokumentu obie strony miałyby zadeklarować współpracę na rzecz podnoszenia stabilności finansowej na podstawie wspólnie przyjętych zasad i zgodnie z ustaleniami dwustronnymi dotyczącymi amerykańsko-unijnego governance finansowego,  z wytycznymi uznawalności ocen, a także zobowiązałyby się do wymiany niezbędnych i potrzebnych danych.