poniedziałek, 3 lutego 2014

Zalecenia Komitetu Przeciwko Torturom dla Polski

Ministerstwo Sprawiedliwości zamieściło na swojej stronie internetowej tłumaczenie przyjętych w listopadzie 2013 r. zaleceń Komitetu Przeciwko Torturom skierowanych w stosunku do Polski. Zalecenia zostały sformułowane po rozpatrzeniu V i VI sprawozdania władz polskich z wykonania Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Wśród zaleceń znalazły się m.in. wskazania dot. konieczności wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa nowych przepisów m.in. definiujących odrębne przestępstwa: tortur, przemocy w rodzinie i zgwałcenia małżeńskiego oraz przepisów zapewniających odpowiednią ochronę przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, niepełnosprawność lub wiek. Komitet wystosował też zalecenia dotyczące prawnego zagwarantowania dostępu do adwokata bezpośrednio w momencie zatrzymania, zagwarantowania prawa do szybkiego, skutecznego i bezstronnego zbadania skarg osadzonych czy ograniczenia nadużywania stosowania i przedłużania ponad miarę tymczasowego aresztowania. 

Komitet zobowiązał Polskę do przekazania w ciągu roku, tj. do dnia 22 listopada 2014 r. informacji uzupełniających, natomiast kolejne siódme sprawozdanie Polska ma obowiązek złożyć do dnia 22 listopada 2017 r.

Brak komentarzy: