czwartek, 6 lutego 2014

Założenia bankowego stress testu 2014

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) ogłosił ogólne założenia tegorocznego stress testu, który zostanie przeprowadzony wśród 124 unijnych banków reprezentujących co najmniej 50% krajowego rynku bankowego i charakteryzujących się wysokim stopniem koncentracji (EBA, List of sample banks).  W poprzedniej edycji zakresem testu objęto 91 instytucji (Reuters, EU watchdog sets out initial terms of bank health check). Celem trzeciego już testu jest uzyskanie informacji na temat stabilności banków w razie wystąpienia negatywnych warunków rynkowych (EBA, Main features of the 2014 EU-wide stress test). Sprawdzian zostanie przeprowadzony w perspektywie czasowej 2014-2016, co ma o tyle istotne znaczenie że w tym okresie stopniowo zaczną obowiązywać coraz bardziej restrykcyjne wymogi kapitałowe Bazylei III.

Przygotowująca test EBA współpracuje z EBC, pracującym obecnie nad ustanowieniem Jednolitego mechanizmu nadzoru (SSM, zobacz nasze posty tutaj). Obok warunków testu zadanych przez EBA dla wszystkich banków objętych badaniem, poszczególni nadzorcy realizujący test na poziomie krajowym będą mogli dodać "zagrożenia kryzysowe" specyficzne dla danego rynku.

Metodologia badania ma zostać opublikowana w kwietniu, a wyniki testu w październiku b.r. (EBA, EBA announces key features of the 2014 EU-wide Stress Test).

Zob. także: 

Brak komentarzy: