czwartek, 6 marca 2014

Agencja Praw Podstawowych o przemocy wobec kobiet

W Brukseli odbyła się oficjalna prezentacja raportu Agencji Praw Podstawowych na temat przemocy wobec kobiet. 

Raport powstał jako rezultat badania przeprowadzonego w 28 państwach członkowskich; badanie miało formę wywiadów ankietowych, których przeprowadzono ponad 42 tys. Kobiety pytano o ich doświadczenia w zakresie przemocy fizycznej, psychicznej oraz seksualnej. Badanie dotyczyło też przypadków stalkingu, molestowania seksualnego, a także doświadczeń przemocy w dzieciństwie. 

Wyniki raportu są zatrważające: 1/3 badanych kobiet padło ofiarą fizycznej bądź przemocy seksualnej, 1/5 doznała stalkingu, a co druga kobieta była skonfrontowana z jedną z form molestowania seksualnego. 

Dane zebrane w raporcie pokazują, że przemoc wobec kobiet jest bardzo poważnym problemem stanowiącym naruszenie podstawowych praw człowieka we wszystkich państwach członkowskich UE. Podsumowując wnioski płynące z raportu, Agencja zasugerowała konkretne kierunki działań w poszczególnych obszarach wychodzące poza środki karne, najczęściej stosowane w celu zapobiegania i karania przemocy. Autorzy raportu zwracają uwagę, że przyjmowane przez państwa środki powinny w praktyce, a nie jedynie na papierze, zapewnić poszanowanie praw wszystkich ofiar.

Brak komentarzy: