środa, 21 maja 2014

Upowszechnienie strasburskich standardów ochrony praw człowieka w obszarach bioetyki, internetu i działalności Policji

W ostatnim czasie w Radzie Europy przygotowane zostały trzy interesujące dokumenty/publikacje podsumowujące strasburskie standardy ochrony praw człowieka w trzech obszarach: procesie decyzyjnym w zakresie świadczeń medycznych w sytuacjach „końcowej fazy życia”, prawach człowieka użytkowników Internetu oraz działalności służb policyjnych.

Od maja 2014 r. dostępny jest Przewodnik dot. procesu podejmowania decyzji w odniesieniu do świadczeń medycznych w sytuacjach „końcowej fazy życia”. Przewodnik został przygotowany przez Komitet Bioetyczny RE (DH-BIO) zajmujący się działaniami przypisanymi mu przez Konwencję o prawach człowieka i biomedycynie (Konwencja z Oviedo) oraz współpracą międzyrządową w zakresie ochrony praw człowieka na polu biomedycyny.

Przewodnik zawiera podsumowanie zasad, które powinny znaleźć zastosowanie w procesie podejmowania decyzji o świadczeniach zdrowotnych w stanach terminalnych. Celem przewodnika jest wskazanie, jakie okoliczności muszą być wzięte pod uwagę, aby w procesie decyzyjnym uwzględnione zostały zasady etyczne. Grupą docelową publikacji są lekarze i osoby zajmujące się zawodowo tą tematyką. Jednakże autorzy Przewodnika zachęcają do zapoznania się z nim także pacjentów, rodziny, bliskich i wszystkich tych, którzy towarzyszą chorym. W Przewodniku poruszono takie tematy jak: dialog pomiędzy lekarzem a pacjentem, realizowanie wcześniej wyrażonych przez pacjentów potrzeb, zbędne i nieproporcjonalne świadczenia, sztuczne odżywianie, równość w dostępie do opieki zdrowotnej.

Zważywszy na fakt, że w polskim systemie prawnym nie istnieją pozytywne standardy postępowania w stanach terminalnych, Przewodnik powinien stanowić ważną lekturę dla osób stykających się z sytuacjami „końcowej fazy życia”.

Drugą ważną publikacją jest Przewodnik praw człowieka użytkowników internetu, który koncentruje się na prawach człowieka, które mają największe znaczenie w internecie, w tym wolności wyrażania opinii i wolność informacji, ochronie prywatności i danych osobowych oraz prawie do skutecznego środka odwoławczego w razie naruszenia praw człowieka.

Trzecią wartą polecenia kompilacją wypracowanych standardów jest Podręcznik nt. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i działalności Policji, wydany wspólnie pod koniec 2013 r. przez Radę Europy i Unię Europejską.

W celu szerokiego upowszechnienia wypracowanych standardów, Rada Europy gorąco zachęca państwa członkowskie do przygotowania tłumaczeń Przewodników i Podręcznika na języki krajowe.

Brak komentarzy: