środa, 21 maja 2014

Wzmocnienie wykonywania kompetencji w dziedzinie handlu przez Unię Europejską

Rada UE przyjęła 15 maja rozporządzenie dotyczące wykonywania praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego, które zmienia i uzupełnia dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiające procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu

Dotychczasowe rozporządzenie dotyczyło przede wszystkim uczestnictwa UE w sporach przed panelami i Organem Apelacyjnym WTO, jak również wykonywania orzeczeń czy nakładania sankcji w ramach systemu prawnego WTO. Nowe rozporządzenie obejmuje także możliwość nakładania sankcji przewidzianych w regionalnych porozumieniach handlowych. Przyznaje bowiem organom UE prawo do "zawieszenia lub wycofania koncesji lub innych zobowiązań w ramach międzynarodowych umów handlowych", nie precyzując o jakie umowy handlowe chodzi.

Brak komentarzy: