piątek, 6 czerwca 2014

Odpowiedzialność prawna uczestników kartelu względem osób trzecich

W wyroku Kone AG i inni/ÖBB Infrastruktur AG (sprawa C-557/12) Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że w sytuacji gdy porozumienie między przedsiębiorcami o charakterze antykonkurencyjnym (w tym przypadku chodzi o zawyżanie przez kartel cen montażu oraz serwisowania wind i schodów ruchomych w Niemczech i Beneluksie) prowadzi do powstania szkód dla osób trzecich, członkowie kartelu są z tego tytułu odpowiedzialni nawet w braku stosunków umownych. Według Trybunału ochrona effet utile prawa unijnego wymaga uznania, że austriacka spółka może dochodzić od członków austriackiego kartelu naprawienia szkody, powstałej w wyniku zakupu dóbr po zawyżonej cenie od przedsiębiorcy nieuczestniczącego w kartelu, ponieważ między działaniami kartelu a ceną zakupu zachodził związek przyczynowo-skutkowy.

Trybunał Sprawiedliwości, Informacja prasowa.

Niezależnie od wagi samego sporu - w 2007 r. Komisja nałożyła na członków kartelu grzywnę w wysokości 992 mln Euro, natomiast poszkodowana austriacka spółka żąda zwrotu 1,8 mln Euro - w komentarzach zwraca się uwagę na potencjalną doniosłość wyroku dla podmiotów uczestniczących m.in. w skandalu manipulacji stawkami LIBOR i EURIBOR, w którym już nałożono miliardowe grzywny (FT, Door opened for new EU cartel damage claims, EU Observer,  EU ruling could open floodgates on cartel lawsuits).


Brak komentarzy: