środa, 13 sierpnia 2014

Zakaz głosowania więźniów w Wlk. Brytanii po raz kolejny niezgodny z EKPcz

ETPCz po raz kolejny uznał, tym razem w wyroku Firth i inni p. Wlk. Brytanii, że blankietowy zakaz głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego nałożony ustawowo na osoby odbywające karę pozbawienia wolności narusza art. 3 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Z uwagi na fakt, że ustawodawstwo brytyjskie od dawna pozostaje niezmienne w tym zakresie w najnowszym wyroku Trybunał całkowicie podtrzymał konkluzje z wyroku z 2009 r. w sprawach Greens i M.T. p. Wlk. Brytanii, w którym dogłębnie ocenił sytuację prawną więźniów w zakresie realizowania przez nich biernego prawa wyborczego.
Warto zauważyć, że wyrok nie zapadł jednomyślnie, a przeciwko konkluzji o naruszeniu głosował m.in. sędzia Wojtyczek. W swoim zdaniu odrębnym zwrócił uwagę na brak spójności orzecznictwa Trybunału co do tego, jakiego rodzaju ograniczenia prawa do głosowania są dopuszczalne, a jakie nie. Uznał, że w omawianym zakresie istnieje duży poziom przewidywalności wymagań Trybunału, co nie ułatwia państwom zadania dostosowania rozwiązań krajowych w celu uniknięcia stwierdzenia naruszenia. Dlatego też, w opinii sędziego, kwestie te powinny być rozstrzygnięte przez Wielką Izbę Trybunału.

Brak komentarzy: