wtorek, 21 października 2014

6 sesja Konferencji Stron Konwencji Ramowej WHO o ograniczeniu użycia tytoniu

W dniach 13 do 18 października 2014 r. w Moskwie odbyła się sesja 6. Konferencji Stron (COP) Konwencji Ramowej WHO o ograniczeniu użycia tytoniu (Framework Convention on Tobacco Control, w skrócie FCTC). Poniżej przedstawiamy najważniejsze decyzje podjęte przez COP6.

a) Przyjęcie wytycznych do Art. 6 FCTC (Środki cenowe i podatkowe ograniczające popyt na tytoń) - nowe wytyczne mają na celu pomóc Stronom w implementacji ich zobowiązań wynikających z Art. 6 FCTC. Wytyczne potwierdzają, że środki cenowe i podatkowe są jednym z najskuteczniejszych mechanizmów ograniczania spożycia wyrobów tytoniowych (szczególnie wśród osób o niższych i średnich dochodach oraz wśród młodych osób). Proponują one wprowadzenie jednopoziomowych (kwotowych) lub mieszanych systemów opodatkowania jako najprostszych rozwiązań (odpowiednio: podatku akcyzowego nakładanego w takiej samej wysokości na wszystkie wyroby tytoniowe lub podatku akcyzowego składającego się z części stałej nakładanej na wszystkie wyroby tytoniowe oraz części ad valorem). Co prawda wytyczne nie określają wysokości podatku akcyzowego ale zawierają one odesłanie do technicznych instrukcji przygotowanych przez WHO (WHO technical manual on tobacco tax administration), które rekomendują akcyzę na poziomie co najmniej 70% ceny detalicznej danego produktu tytoniowego. Wytyczne nie mają charakteru wiążącego.

b) Przyjęcie decyzji wskazującej alternatywne rozwiązania dostępne dla plantatorów tytoniu (inne rodzaje upraw które mogłyby zastąpić tytoń). Niestety dokument ten nie jest jeszcze dostępny na stronie FCTC.

c) Przyjęcie dwóch decyzji dotyczących relacji pomiędzy implementacją postanowień konwencji a kwestiami związanymi z handlem międzynarodowym oraz ochroną inwestycji zagranicznych – pierwotne wersje dwóch decyzji zaproponowanych przez Urugwaj oraz Malezję zawierały klauzule zachęcające Strony do wykluczenia wyrobów tytoniowych z umów handlowych i inwestycyjnych (projekt zgłoszony przez Malezję) oraz objęciem mechanizmem rozstrzygania sporów zawartym w FCTC wszystkich sporów dotyczących środków kontroli rynku tytoniowego, z wyłączeniem innych dostępnych mechanizmów (projekt zgłoszony przez Urugwaj). Rozwiązania te okazały się jednak zbyt kontrowersyjne dla pozostałych Stron i nie uwzględniono ich w dokumentach końcowych. Decyzje przewidują jedynie: (i) zobowiązanie Sekretariatu FCTC do przygotowania raportu, w którym zaproponowana zostanie szczegółowa procedurę rozstrzygania sporów w ramach FCTC oraz relacje takiej procedury i innych mechanizmów oraz (ii) wezwanie Stron do współpracy w kontekście ryzyk związanych z wykorzystaniem przez przemysł tytoniowy zobowiązań wynikających z międzynarodowych umów handlowych i inwestycyjnych.

d) Przyjęcie decyzji dotyczącej urządzeń elektronicznych służących do dostarczania nikotyny (np. e-papieros), w której zachęcono Strony do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ryzyk związanych w używaniem tego typu urządzeń (np. poprzez wprowadzenie ograniczeń w zakresie reklamy).

Z interesujących inicjatyw, które zostały zgłoszone w trakcie obrad warto wspomnieć o propozycji Tajlandii dotyczącej opracowania zasad współpracy organizacji międzynarodowych (w tym tych o charakterze regionalnym) z przemysłem tytoniowym (w kontekście wymogów przewidzianych przez Ar. 5.3 FCTC). Ostatecznie nie doszło do powołania grupy ekspertów, która opracowałaby założenia takich zasada; Strony zobowiązały jedynie Sekretariat FCTC do przeprowadzenia dalszych analiz. 

Dokumenty spotkania COP6 dostępne  tu.

Brak komentarzy: