czwartek, 30 października 2014

Komisja zwróci się o opinię do Trybunału w sprawie umowy handlowej z Singapurem

Karl de Gucht, kończący za kilka dni kadencje komisarz UE ds. handlu poinformował, że Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu od TS wniosku o opinie doradczą w sprawie kompetencji do podpisania umowy handlowej i inwestycyjnej z Singapurem. 

Umowa o strefie wolnego handlu pomiędzy UE a Singapurem została parafowana już we wrześniu 2013 r. (tekst dostępny tu), natomiast dwa tygodnie temu (17 października) Komisja poinformowała o zakończeniu negocjacji części dotyczącej ochrony inwestycji (tekst projektu). Części te nie były negocjowane razem, gdyż mandat negocjacyjny, przyjęty przed wejście w życie Traktatu z Lizbony, nie obejmował ochrony inwestycji i został rozszerzony na ten obszar dopiero po uzyskaniu przez UE wyłącznej kompetencji w tym obszarze.


To właśnie zakres wyłącznej kompetencji UE ma być przedmiotem pytania do TS. Komisja jest zdania, że umowa z Singapurem, jako czysto handlowa powinna być zawarta wyłącznie przez UE. Byłoby to zgodne z art 207 TFUE w jego nowym brzmieniu, zgodnie z którym cała polityka handlowa, obejmująca zarówno handel towarami, usługami, handlowe aspekty własności intelektualnej jak i ochronę inwestycji należy do wyłącznej kompetencji UE, co wykluczałoby możliwość zawarcia umowy międzynarodowej także przez państwa członkowskie. Rada, a w zasadzie państwa członkowskie, są jednak zdania, że niektóre aspekty umów handlowych wykraczają poza kompetencję UE i z tego względu umowa z Singapurem powinna zostać zawarta jako umowa mieszana. 

Orzeczenie TS w tej sprawie może mieć fundamentalne znaczenie także dla innych umów handlowych negocjowanych obecnie przez UE - przede wszystkim niezwykle kontrowersyjnych CETA i TTIP, chociaż każda umowa jest trochę inna i powinny być one oceniane oddzielnie. Mimo tego, że CETA czy TTIP to w zasadzie umowy czysto handlowe nie wykraczające poza zakres kompetencji UE (wyłącznych, a częściowo dzielonych), wydaje się, że państwa członkowskie są zdeterminowane, aby zostały one zawarte jako umowy mieszane.   

Brak komentarzy: