sobota, 11 października 2014

Publiczne konsultacje ws. bankowego corporate governance

Komitet bazylejski rozpoczął publiczne konsultacje propozycji rewizji zasad bankowego corporate governance. Postulowane zmiany do, przyjętych w 2010 roku, Principles for enhancing corporate governance obejmują:

  • precyzyjniejsze wskazówki w zakresie governance ryzyka i funkcji poszczególnych jednostek organizacyjnych, grup zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, a wreszcie podkreślenie doniosłości kultury organizacyjnej banku;
  • doprecyzowanie wytycznych dla i zadań board of directors - podkreślenie kompetencji zarówno całego ciała kolegialnego jak i jego poszczególnych członków;
  • wytyczne dla nadzoru bankowego na potrzeby oceny procedur stosowanych do powoływania rady i pracowników wyższych szczebli;
  • wyraźnie stwierdzenie, że struktura wynagrodzeń stanowi istotny element governance i systemu zachęt, promujących postulowany w danym banku poziom akceptacji ryzyka, oraz wzmacnia bankową politykę w odniesieniu ryzyka.
BCBS stwierdza wprost, że niemożliwa jest uniwersalna standaryzacji dobrych praktyk w zakresie corporate governance. Znowelizowane Zasady powinny jednak stanowić ramy, w ramach których banki i nadzorcy będą mogli działać na rzecz podnoszenia poziomu zaufania publicznego i stabilności systemu bankowego. 

Komitet zachęca zainteresowanych do przesyłania komentarzy do dokumentu konsultacyjnego za pośrednictwem strony internetowej w terminie do 9 stycznia 2015 r. 

Zob. także: Press release.

Brak komentarzy: