sobota, 1 listopada 2014

1 listopada 2014 w UE: zmiany, zmiany, zmiany

1 listopada 2014 r. to dzień szczególny dla Unii Europejskiej. Dziś urzędowanie zaczyna nowa Komisja kadencji 2014-2019, pod przewodnictwem J.-C. Junckera. Wprawdzie przez chwilę terminowe rozpoczęcie kadencji stanęło pod znakiem zapytania przez negatywną ocenę komisji PE wystawioną słoweńskiej kandydatce A. Bratušek. Jednak jej rezygnacja i szybkie zastąpienie tej kandydatury przez V. Bulc pozwoliły na sprawne zorganizowanie dodatkowych przesłuchań w PE pozwoliły na dotrzymanie terminów (zob. komunikaty Komisji tu , tu i tu). Nowej słoweńskiej kandydatce przypadła teka komisarz ds. transportu, a stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji ds. unii energetycznej, Słowakowi M. Šefčovičowi. W konsekwencji PE mógł zatwierdzić skład nowej Komisji 22 października (więcej tu). 

Szczegółowe informacje o składzie, podziale zadań i sposobie pracy nowej Komisji zob. na jej stronie internetowej.

1 listopada to także data graniczna, jeśli chodzi o metodę głosowania większością kwalifikowaną w Radzie. Zasadą staje się system podwójnej większości: do podjęcia decyzji na wniosek Komisji lub wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa potrzeba będzie głosów 55% państw (ale nie mniej niż 15) reprezentujących co najmniej 65% ogółu ludności UE, w innych przypadkach wymagana większość to 72% państw reprezentujących co najmniej 65% ogółu ludności UE (art. 16 ust. 4 TUE i art. 238 ust. 2 TFUE). Mniejszość blokująca (liczba państw głosujących przeciw reprezentujących ponad 35% ogółu ludności UE) musi przy tym obejmować co najmniej 4 państwa członkowskie. Jednak jeszcze do 31 marca 2017 r. dotychczasowy system, tzw. głosów ważonych (zwany też systemem nicejskim) będzie stosowany, jeśli któreś z państw zgłosi taki wniosek w odniesieniu do konkretnego głosowania. Ponadto, głosowanie systemem podwójnej większości modyfikuje decyzja Rady przyjęta na podstawie deklaracji nr 7 do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony. Decyzja ta przewiduje, że jeżeli w okresie między 1 listopada 2014 r. a 31 marca 2017 r. członkowie Rady reprezentujący co najmniej trzy czwarte ludności, co najmniej trzy czwarte liczby Państw Członkowskich, niezbędne do utworzenia mniejszości blokującej, wynikającej z zastosowania art. 16 ust. 4 TUE lub art. 238 ust. 2 TFUE zgłaszają swój sprzeciw wobec przyjęcia aktu prawnego przez Radę większością kwalifikowaną, kwestia ta trafia pod obrady Rady, podczas których Rada ma czynić wszystko, co leży w granicach jej uprawnień aby, w rozsądnym terminie i bez uszczerbku dla wiążących terminów określonych przez prawo Unii, osiągnąć zadowalające rozwiązanie wątpliwości podniesionych przez tych członków Rady. Od 1 kwietnia 2017 r. liczba członków Rady potrzebna do uruchomienia tego mechanizmu wynosić będzie odpowiednio 55% państw i 55% liczby ludności UE niezbędnej do utworzenia traktatowej mniejszości blokującej. 

  

Brak komentarzy: