wtorek, 28 kwietnia 2015

Raport EBA ws. konwergencji nadzoru nad sektorem bankowym

Wczoraj wskazywaliśmy na działania Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) mające podnieść poziom konwergencji nadzoru bankowego między państwami UE oraz państwami trzecimi. Nie oznacza to jednak, że EBA nie podejmuje podobnych wysiłków wewnątrz Unii.

W skierowanym do Parlament Europejskiego i Rady Raporcie o konwergencji nadzorczej Urząd przedstawił rezultaty pierwszego, a docelowo dorocznego, badania praktyk nadzorczych na sektorem bankowym w państwach UE. Badaniem objęto okres 3 lat, a szczególną uwagę poświęcono Procesowi Badania i Oceny Nadzorczej (SREP), stress testom i mandatom nadzorczym.Podstawową obserwacją poczynioną przez EBA są znaczne postępy poczynione od 2011 roku przez państwa UE celem rewizji systemów nadzoru. Wyzwaniem pozostają różnice w zakresie metodologii ocen ryzyka, praktyk i środków nadzorczych. Poprawa sytuacji w tym zakresie jest konieczna dla ograniczenia ryzyka dla jednolitego rynku.

Docelowo Urząd ma wydać jednolite przepisy - Single Rulebook, jednak już teraz podkreśla doniosłość spójności ocen ryzyka dla efektywnego nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność transgraniczną i dla równych warunków konkurencji.

***
Działania EBA na rzecz konwergencji nadzorczej mają kompleksowy charakter i obejmują m.in. panele przeglądowe (review panels), wspomniane wczoraj kolegia nadzorcze, transparentność nadzorów, a także szkolenia i wymianę kadr. 
Szerzej: EBA, Supervisory convergence.

Notatka prasowa EBA nt. Raportu tutaj.
Informacja KNF nt. Pakietu CRD IV/CRR, w tym Single Rule Book tutaj.

Brak komentarzy: