sobota, 30 maja 2015

Afrykańskie więzienia lepsze niźli europejskie - przynajmniej w opinii Charlesa Taylora

Zazwyczaj w mediach podkreśla się, w jak luksusowych warunkach odbywają karę pozbawienia wolności skazani przez sądy międzynarodowe. Kontrowersje wzbudzał przykładowo fakt, że skazani przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy (a więc ci ponoszący największą odpowiedzialność za ludobójstwo w Rwandzie) odsiadywali karę w o wiele lepszych warunkach niż skazani przez rwandyjski wymiar sprawiedliwości (pomijając fakt, że w początkowej fazie prac trybunału, Rwanda nadal skazywała i wykonywała karę śmierci, której MTKR nie mógł orzec).

Zdziwienie może więc budzić, dlaczego skazany przez Specjalny Sąd dla Sierra Leone były prezydent Liberii Charles Taylor prosił, aby pozwolić mu odbywać karę więzienia nie w brytyjskim, lecz w rwandyjskim więzieniu. Czyżby afrykańskie więzienia przewyższały standardem nasze europejskie? Powód jednak prośby jest dość prozaiczny. Rodzina Taylora miałaby bliżej do Rwandy, co oczywiście wpłynęłoby na koszty tychże wizyt. Żona Taylora podkreślała również, że w brytyjskim więzieniu Taylor jest poniżany i musi siedzieć z jakimiś terrorystami i innymi zwykłymi brytyjskimi kryminalistami. Argumenty te nie przekonały sądu (The Residual Special Court for Sierra Leone) i wszystko wskazuje na to, że wyrok 50 lat pozbawienia wolności Taylor odsiedzi w Wielkiej Brytanii, no chyba że przykładowo Polska zdecyduje się ratować go przed "brytyjskimi zbirami", jak i poratowała Krsticia :) Choć nie polecalibyśmy prowokowania kogokolwiek do choćby symulowania chęci poderżnięcia gardła...choć póki co m.in. tego typu powody skutkowały przeniesieniem osadzonego do innego państwa.

piątek, 29 maja 2015

Republika Środkowej Afryki - Specjalne Trybunały osądzą "nie-ludobójstwo"

W Republice Środkowej Afryki od wielu lat dochodzi do najpoważniejszych zbrodni prawa międzynarodowego (nie bez powodu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym prowadzone są dwa dochodzenia co do sytuacji w tym państwie), jednak w 2013 r. sytuacja o tyle się pogorszyła, że szereg organów ONZ w tym specjalny przedstawiciel SG ds. ludobójstwa ostrzegał, że w państwie tym może dojść do do ludobójstwa (pisaliśmy o tym choćby tutaj). Stąd też interwencja Unii Afrykańskiej i Francji, a następnie utworzenie operacji pokojowej MINUSCA we wrześniu 2014 (a w zasadzie przekształcenie w operację ONZ wcześniejszej operacji UA- MISCA). Kwestię oceny, czy i do jakich zbrodni doszło na terenie RŚA, ONZ powierzyła specjalnej komisji badawczej, która w swym raporcie doszła do wniosku, iż owszem do zbrodni na szeroką skalę doszło, ale nie można ich nazwać ludobójstwem. Wniosek ten spotkał się z krytyką, gdyż podkreślano, iż na tym etapie (a więc jeszcze przed postawieniem kogokolwiek w stan oskarżenia) trudno zrozumieć dlaczego komisja ma wątpliwości co do stwierdzenia ludobójstwa, skoro przykładowo na niektórych terenach wymordowano 99% ludności muzułmańskiej. Jasno więc wynika, że można mówić o wypełnieniu elementu actus reus, a biorąc pod uwagę skalę zbrodni, rodzaj atakowanej społeczności można wnioskować i o wymaganym dla ludobójstwa mens rea. Nie chodzi oczywiście o to, że zbrodnie przeciwko ludzkości (do których komisja zaliczyła czystki etniczne, do jakich doszło w RŚA) to kategoria zbrodni lżejsza niż ludobójstwo, ale dziwić może fakt tak daleko posuniętej ostrożności  komisji, która organem sądowym nie jest i nie musi udowadniać indywidualnej osobie jej intencji ludobójczej (dolus specialis).

czwartek, 28 maja 2015

Komitet Praw Społecznych potwierdza całkowity zakaz kar cielesnych wobec dzieci

W dwóch opublikowanych 27 maja br. decyzjach przeciwko Irlandii oraz Słowenii, Europejski Komitet Praw Społecznych uznał, że przepisy obowiązujące w tych krajach w zakresie zakazu wymierzania kar cielesnych dzieciom nie są wystarczająco jasne i precyzyjne. Komitet przypomniał, że już wcześniej wskazywał, iż sytuacja w tych dwóch krajach pozostaje w sprzeczności z art. 17 Europejskiej Karty Społecznej, który stanowi:
„W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa matek i dzieci do ochrony społecznej i ekonomicznej, Umawiające się Strony zobowiązują się podejmować wszelkie konieczne i odpowiednie środki w tym celu, włączając w to ustanowienie lub utrzymywanie odpowiednich instytucji lub służb.”

środa, 27 maja 2015

Wyrok Izby odwoławczej odnośnie dopuszczalności sprawy Simone Gbagbo przed MTK

O sprawie Simone Gbagbo, żonie byłego prezydenta Wybrzeża Kości Słoniowej (WKS), pisaliśmy już kilkakrotnie, ostatnio tu. Sprawa Simone została uznana za dopuszczalną przez Izbę przygotowawczą Trybunału w grudniu zeszłego roku. Zdaniem MTK, WKS nie udowodniło dostatecznie, że prowadzi postępowanie w sprawie Simone Gbagbo dostarczając namacalne dowody potwierdzające, że postępowanie się toczy. Izba Przygotowawcza w ogóle nie była przekonana, że trwa jakiekolwiek postępowanie, przyjęła koncepcję braku działania po stronie WKS i w związku z tym nie odniosła się do przesłanek niechęci czy niezdolności władz krajowych do przeprowadzenia postępowania, w końcu uznała, że sprawa jest dopuszczalna przed Trybunałem. WKS złożyło sprzeciw wobec dopuszczalności sprawy przed MTK.

wtorek, 26 maja 2015

Uchylenie stosowania niektórych postanowień MPPOiP oraz EKPCz na części terytorium Ukrainy

Ukraińska Rada Najwyższa przegłosowała 21 maja br. uchylenie stosowania niektórych zobowiązań wynikających z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Za głosowało 245 na 450 deputowanych. Uzasadnieniem dla podjęcia decyzji było to, że prowadzeniu antyterrorystycznych operacji w niektórych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego spowodowanych agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej oraz akcjami wspieranych przez Rosję grup terrorystycznych, towarzyszyło przyjęcie przez radę przepisów prawnych, które pozostają w sprzeczności ze zobowiązaniami wynikającymi ze wskazanych umów oraz Europejskiej Karty Społecznej.

poniedziałek, 25 maja 2015

Czy klauzula arbitrażowa obejmuje spór wynikający z naruszenia zakazu kartelowego?

Pytanie to zostało skierowane w trybie prejducyjalnym do Trybunału Sprawiedliwości UE przez niemiecki sąd (Landgericht Dortmund) w połowie 2013 r. W zeszłym tygodniu pojawiło się rozstrzygnięcie w tej sprawie. W ocenie Trybunału decydujące jest brzmienie klauzuli. 

niedziela, 24 maja 2015

Komisja wszczyna postępowanie przeciwko RFN w związku z niemieckimi regulacjami dotyczącymi płacy minimalnej

A jednak - Komisja Europejska zdecydowała się działać w sprawie mocno dyskutowanych, zwłaszcza w Polsce, niemieckich regulacji dotyczących płacy minimalnej. Na początku mijającego tygodnia KE ogłosiła, że po konsultacjach i wszechstronnej prawnej analizie niemieckich przepisów podjęła decyzję o przesłaniu rządowy RFN uzasadnionej opinii, co zgodnie z art.258 TFUE, rozpoczyna pierwszy formalny (choć jeszcze nie sądowy) etap procedury skargi na naruszenie przez państwo członkowskie unijnych zobowiązań.

piątek, 22 maja 2015

Kolejny norweski BIT modelowy: w poszukiwaniu inwestycyjnego Graala?

Usiłując sklasyfikować filozofię regulacyjną państw w odniesieniu do negocjowania traktatów o ochronie i popieraniu inwestycji zagranicznych można wyróżnić państwa, które posiadają BITy modelowe, te które ich nie mają, oraz Norwegię, która opublikowała kolejny już wzorzec traktatowy (dostępny tutaj).

Do pierwszej grupy zaliczają się najwięksi a zarazem najbardziej wpływowi eksporterzy inwestycji zagranicznych tacy jak Stany Zjednoczone, Niemcy i Francja, ale również Kolumbia. Ostatnio pisaliśmy też o Indiach, które w marcu b.r. znowelizowały swój BIT modelowy.

czwartek, 21 maja 2015

środa, 20 maja 2015

Guest post: Spór o przyszłość polityki migracyjnej w UE

13 maja Komisja Europejska przedstawiła nowy program w zakresie polityki migracyjnej. Zaprezentowane propozycje działań bezpośrednich mają zostać zrealizowane w odpowiedzi na nadzwyczajną sytuację w regionie Morza Śródziemnego, a w dalszej kolejności – w celu lepszego zarządzania migracją.

Prezentując powyższy program Komisja podkreśliła, że „żadne państwo członkowskie nie może, a także nie powinno zostać pozostawione samemu sobie w obliczu ogromnej presji migracyjnej”. Sformułowanie takie jest oczywistym ukłonem w stronę Włoch, które są najbardziej obciążone napływem imigrantów. 

wtorek, 19 maja 2015

Spór o cenę gazu: PGNiG v. Gazprom

Sąd Arbitrażowy w Sztokholmie będzie rozstrzygał spór pomiędzy Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA a spółkami OAO Gazprom i OOO Gazprom Export. Przedmiotem sporu jest zmiana warunków cenowych kontraktu długoterminowego na zakup gazu ziemnego z dnia 25 września 1996 r. PGNiG płaci obecnie za gaz więcej niż inni europejscy odbiorcy. 

Przez ostatnich 6 miesięcy prowadzone były negocjacje celem dostosowania cen gazu do realiów rynku. W ocenie zarządu PGNiG wyniki negocjacji nie są jednak w pełni satysfakcjonujące. Uważa się, że skierowanie sporu na drogę sądową wzmocni pozycję negocjacyjną strony polskiej. Działania podjęte przez PGNiG nie wykluczają zawarcia porozumienia przez strony, które niezależnie od toczącego się postępowania arbitrażowego mogą cały czas prowadzić negocjacje. PGNiG wydał oświadczenie w tej sprawie oświadczenie. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj i tutaj.

Reformy w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Na otwarciu 68 sesji Światowej Organizacji Zdrowia (zobacz tu) w Genewie szefująca Organizacji  Pani Margaret Chan ogłosiła, że w ramach WHO utworzony zostanie fundusz "awaryjny" w wysokości 100 mln dolarów. W kontekście epidemii wirusa Ebola (o czym pisaliśmy tu a także tu), nad którym WHO nie mogła zapanować, Chan powiedziała: "nie chcę już nigdy widzieć tej organizacji jak mierzy się z sytuacją tak nieprzygotowana, niewyposażona, niedofinansowana czy administracyjnie niegotowa by działać".

niedziela, 17 maja 2015

Porozumienie między Stolicą Apostolską a Państwem Palestyńskim

Komisja dwustronna Stolicy Apostolskiej i Państwa Palestyńskiego ogłosiły przyjęcie tekstu bilateralnego Porozumienia ogólnego, którego podpisanie ma nastąpić w najbliższych dniach (Bolletino, Joint Statement of the Bilateral Commission of the Holy See and the State of Palestine at the end of the Plenary Meeting; Radio Vaticana, Intesa globale Santa Sede-Palestina: la soluzione "due popoli, due Stati"). Mocą traktatu mają zostać uregulowane takie kwestie jak swoboda działania Kościoła Katolickiego, jurysdykcja, status prawny KK, miejsca kultu, kwestie podatkowe, czy również sprawy związane z kościelną działalnością społeczną i charytatywną. 

sobota, 16 maja 2015

Homofobiczna retoryka przeciwników manifestacji LGBTI naruszeniem art. 3 EKPCz

W mijającym tygodniu na uwagę wśród orzeczeń ETPCz zasługuje przede wszystkim sprawa Identoba i inni p. Gruzji (skarga nr 73235/12). Dotyczyła on wydarzeń związanych z organizacją w maju 2012 r. pokojowej manifestacji z okazji Międzynarodowego Dnia przeciwko Homofobii. Uczestnicy manifestacji zorganizowanej przez skarżących zostali brutalnie zaatakowani - choć głównie w formie słownej - przez przeciwników organizowania tego typu zgromadzeń, zaś władze zrobiły niewiele, czy wręcz nic, żeby aktom przemocy zapobiec.

piątek, 15 maja 2015

TS: Rozporządzenie Bruksela I nie reguluje kwestii uznawania ani wykonywania orzeczeń arbitrażowych

W wyroku z 13 maja ws. C‑536/13 Gazprom, Trybunał przychylił się do argumentu Rzecznika Generalnego Melchior Wathelet (nasz post tutaj), że zgodnie z art. 1(2)(d) Brukseli I, Rozporządzenie to nie obejmuje sądownictwa polubowne (par.28), a zatem to do sądu krajowego należy ewentualne uwzględnienie anti-suit injunction.

W kontekście obaw podnoszonych przez sąd odsyłający - litewski SN, wedle którego 

anti-suit injunction wydany przez trybunał arbitrażowy zagraża skuteczności (effet utile) rozporządzenia nr 44/2001, ponieważ "może ograniczyć korzystanie przez ten sąd z kompetencji do samodzielnego stanowienia w przedmiocie własnej właściwości do rozpatrywania sprawy objętej zakresem stosowania omawianego rozporządzenia" (par.31), 

Trybunał przypomniał, 

Ciężki żywot uniewinnionego przez MTK - bezpieczniej w areszcie Scheveningen niż w ojczystym kraju

W poniedziałek (11.05.2015) Mathieu Ngudjolo, pierwsza osoba uznana przez Międzynarodowy Trybunał Karny za niewinną zarzucanych jej czynów (był oskarżany o zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne), została odesłana wbrew swej woli do Demokratycznej Republiki Konga.

Zarówno Belgia, jak i Holandia oraz Kenia odmówiły udzielenia mu azylu, mimo że Ngudjolo argumentował, iż po powrocie do DRK grożą mu prześladowania choćby z tego względu, że w czasie procesu twierdził, że to obecny prezydent DRK  - Joseph Kabila zaplanował atak na Bogoro (w czasie którego doszło do zbrodni), aby odzyskać bogate w minerały tereny znajdujące się wówczas pod ugandyjską kontrolą. Jego adwokat argumentował, że bez względu na wyrok MTK, Ngudjolo jest postrzegany w DRK jako zbrodniarz wojenny, a ponadto jest dezerterem i ujawnił tajemnice państwowe, za co może być skazany w swej ojczyźnie na karę śmierci.

czwartek, 14 maja 2015

Szczyt ministerialny rolniczego G20 w Stambule

8 maja na szczycie w Stambule spotkali się Ministrowie rolnictwa G20; był to pierwszy szczyt ministerialny od czasu zorganizowanego przez francuską Prezydencję spotkania w Cannes w 2011 roku (w kolejnych latach Meksyk i Australia zorganizowały spotkania niższego szczebla).

Guest Post: Komisja przedstawia zarzuty Gazpromowi

22 kwietnia 2015 r. Komisja przedstawiła zarzuty Gazpromowi wskazując, że niektóre praktyki przedsiębiorcy w Europie Środkowo-Wschodniej mogą stanowić nadużycie pozycji dominującej (EC, Case 39816 Upstream gas supplies in Central and Eastern Europe).

Tło
Postępowanie w sprawie praktyk Gazpromu formalnie wszczęto we wrześniu 2012 r. w związku z podejrzeniem, że dominat ogranicza dostawy gazu na rynki Europy Środkowo-Wschodniej (EU Observer, Signs of tension after EU move on Gazprom). Badanie objęło 8 państw członkowskich tj. Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Estonię, Litwę, Łotwę, a także Bułgarię. 

Wszczęcie postępowania było poprzedzone przeszukaniami w biurach Gazpromu w Niemczech i Czechach jeszcze w we wrześniu 2011 r. (w tym samym czasie przeszukania objęły szereg innych przedsiębiorców z sektora w tym m.in. E.ON., bułgarski Overgaz oraz PGNiG).

W odpowiedzi na wszczęcie postępowania przez Komisję, Gazprom podkreślił swoje "szczególne funkcje społeczne" oraz status "strategicznej organizacji zarządzanej przez rząd", wskazując jednocześnie, że ściśle przestrzega prawa międzynarodowego oraz krajowego w państwach, w których prowadzi działalność (Gazprom, Statement of OAO “Gazprom” with respect to the adoption of “statement of objections” by the European Commission under the antitrust investigation).

Wszczęcie postępowania w sprawie działań Gazpromu spotkało się też z szybką reakcją Rosji. 

środa, 13 maja 2015

Shell wraca do Arktyki

Amerykańskie Biuro ds Oceanicznych Zasobów Energetycznych (agencja federalna działająca w ramach United States Department of Interior) wydała w poniedziałek 11.05.2015 roku warunkową pozytywną opinię w sprawie poszukiwania węglowodorów na Morzu Czukockim (więcej informacji tutaj). Otwiera to drogę dla firmy Shell do wznowienia zawieszonych trzy lata temu prac poszukiwawczych, co było efektem incydentów środowiskowych do jakich dochodziło w wyniku poszukiwań (między innymi niesprawnego wyposażenia mającego ograniczać negatywne skutki ewentualnego wycieku).

Przyszłość TTIP zależna od... akceptacji palestyńskiej polityki Izraela?

W amerykańskim Senacie głosowany jest właśnie projekt ustawy United States-Israel Trade Enhancement Act of 2015, na mocy której lista handlowych priorytetów negocjacyjnych Stanów Zjednoczonych w zakresie partnerstw handlowych miałaby objąć:
  • zniechęcanie państw trzecich i organizacji międzynarodowych do stosowania, motywowanych politycznie, sankcji handlowych przeciwko Izraelowi, partnerom handlowym Izraela lub prowadzącym działalność biznesową na terytoriach kontrolowanych przez to państwo,
  • działanie na rzecz zniesienia motywowanych politycznie barier pozataryfowych w handlu towarami, usługami lub innym obrocie handlowym z Izraela, jak również na rzecz zakończenia wszelkich akcji bojkotu Izraela,
  • zniechęcanie do stosowania się do bojkotu Izraela zainicjowanego przez Ligę Państwa Arabskich.
Kalendarz prac ustawodawczych nie jest przypadkowy.

wtorek, 12 maja 2015

Raport Komisji Europejskiej ze stosowania przez UE Karty Praw Podstawowych

Pierwsze półrocze to tradycyjnie okres publikowania raportów rozmaitych instytucji z działalności za poprzedni rok. I tak Komisja Europejska opublikowała właśnie Raport za 2014 r. ze stosowania Karty Praw Podstawowych UE, która, co podkreślił Raport, skierowana jest głównie do instytucji unijnych. Komisja podkreśliła w raporcie swoje zaangażowanie w zapewnienie pełnego poszanowania i promocji praw człowieka. Wskazała też, że prowadzone przez UE polityki uzupełniane są stale w obliczu nowych wydarzeń i wyzwań, m.in. takich jak postępującej digitalizacji, czy migracji.

poniedziałek, 11 maja 2015

Kryzys humanitarny w Burundi

Światowe media informują (zobacz np. Reuters) o tysiącach uchodźców z Burundi, którzy przed zbliżającymi się wyborami i narastającą w związku z tym przemocą, starają się znaleźć bezpieczne schronienie w sąsiednich państwach. Jak informowała ONZ w zeszłym tygodniu, zobacz tu, już ponad 50000 osób uciekło z Burundi do Tanzanii (która zresztą podczas jednego z takich kryzysów, w 1972 roku, przyjęła aż 200 000 obywateli Burundi oferując im obywatelstwo), Rwandy i Demokratycznej Republiki Konga. 

niedziela, 10 maja 2015

Chiny śpieszą z gospodarczą odsieczą Rosji w 70 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej

Zbojkotowane przez większość światowych przywódców obchody Dnia Zwycięstwa w Rosji stały się dla przedstawicieli dwóch największych mocarstw azjatyckich Rosji i Chin okazją do zawarcia ponad trzydziestu umów handlowych i inwestycyjnych. Oprócz umów zasilających finansowo borykający się z dużymi problemami Rosyjski sektor bankowy (pomoc dla Sperbanku i VTB Banku) w sumie ocenia się że Rosyjska gospodarka może w ich wyniku liczyć na dostęp do funduszy rzędu 25 miliardów dolarów. 

Z punktu widzenia rozwoju współpracy surowcowej istotne znaczenia ma podpisane 8.05.2015 roku memorandum of understanding pomiędzy Gazpromem a Chińskim CNPC. Dotyczy ono budowy nowego rurociągu do Chin oraz sprzedaży do 30 miliardów metrów sześciennych gazu. Obydwie strony zaznaczyły jednak, że przyszłe ostateczne porozumienie wymaga jeszcze dalszych negocjacji.
 Xi Jinping visits Vladimir Putin in Moscow

Więcej informacji tutaj

sobota, 9 maja 2015

Plan KE na arbitraż inwestycyjny XXI wieku

W Brukseli trwają konsultacje – w mijającym tygodniu w Komitecie handlu międzynarodowego INTA Parlamentu Europejskiego oraz w Radzie – poświęcone planom Komisji Europejskiej rewizji międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego (ISDS). Jak podkreśliła na swoim blogu Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström (Investments in TTIP and beyond - towards an International Investment Court) "gruntowna reforma tradycyjnych form ISDS stanowi jeden z priorytetów [jej kadencji]". 

Założenia zmian mających dostosować arbitraż do potrzeb XXI wieku przedstawiono właśnie w Concept Paper, przy okazji potwierdzając powtarzające się oceny, że regulacje ISDS w unijno-kanadyjskim CETA (oraz FTA z Singapurem), a stanowiące podstawę konsultacji publicznych odnośnego rozdziału w unijno-amerykańskich negocjacjach TTIP, stanowią element "niewidzialnego modelowego BITu" Unii Europejskiej. 

piątek, 8 maja 2015

Kontrowersje wokół spraw z Wybrzeża Kości Słoniowej

Wczoraj Międzynarodowy Trybunał Karny wyznaczył datę rozpoczęcia procesu Laurenta Gbagbo, byłego prezydenta Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Charlesa Blé Goudé, na 10 listopada br. Dnia 11 marca tego roku Trybunał połączył obie sprawy (zobacz decyzję tu), zarówno Laurent Gbagbo jak i Charles Blé Goudé są oskarżeni o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości: tj. zabójstw, zgwałceń, innych nieludzkich czynów o podobnym charakterze lub alternatywnie usiłowanie popełnienia zabójstw, prześladowań celowo popełnionych w ramach walk powyborczych na Wybrzeżu Kości Słoniowej pomiędzy 16 grudnia 2010 a 12 kwietnia 2011. 

Szczegółowiej o sprawie Gbagbo pisaliśmy: tu oraz tu oraz o Blé Goudé m.in.: tu.

czwartek, 7 maja 2015

Wybór pierwszych członków GREVIO

Komitet Stron Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wybrał pierwszych dziesięciu członków Grupy ekspertów do spraw przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej („GREVIO”). Zadaniem Grupy jest, zgodnie z art. 66 Konwencji, czuwanie nad wdrażaniem jej przez Strony. O Konwencji pisaliśmy na blogu tu i tu.

środa, 6 maja 2015

Rekordziści w liczbie ratyfikacji - Konwencja praw dziecka oraz konwencje genewskie o ochronie ofiar wojny. Najnowsze ratyfikacje.

Kilka dni temu Południowy Sudan (państwo przyjęte do ONZ 14 lipca 2011 r. i tym samym powiększające liczbę państw członkowskich do 193) ratyfikował konwencję o ochronie praw dziecka z 20.11.1989 r. (zobacz tutaj) tym samym zwiększając liczbę państw stron tejże konwencji do 195 (stronami konwencji są także Stolica Apostolska oraz Państwo Palestyna, które z kolei nie są członkami ONZ). Narody Zjednoczone przyjęły z zadowoleniem fakt ratyfikacji przez Południowy Sudan tego podstawowego dla ochrony praw dziecka traktatu. 

Oczywiście sama ratyfikacja nie poprawi sytuacji dzieci w Południowym Sudanie, a jest ona niezwykle trudna ze względu na liczne ataki na ludność cywilną (w tym dzieci), rekrutację dzieci do sił zbrojnych (Południowy Sudan nie ratyfikował jednego protokołu dodatkowego do konwencji, który obniża pułap wieku do 15 lat, jeśli chodzi o zakaz rekrutacji dzieci do sił zbrojnych i wykorzystywania ich w działaniach zbrojnych) oraz ogromne ilości dzieci wśród uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych (zobacz raport Human Rights Watch nt. sytuacji w Południowym Sudanie, zobacz tutaj). Teraz jednak przynajmniej Komitet Praw Dziecka będzie mógł się przyjrzeć sytuacji w Południowym Sudanie, a przedstawiciele tego państwa będą przepytywani, w jakim stopniu zadbali o przestrzeganie praw dzieci na swoim terytorium.

poniedziałek, 4 maja 2015

Guest post: Opory przed planowanymi zmianami w sądownictwie unijnym

Poniżej jeszcze jeden post dotyczący reformy Trybunału Sprawiedliwości UE. Tym razem od naszego gościnnego blogera (pierwszy wpis przygotowany przez jednego z redaktorów PPM można znaleźć tu).

***

Od wielu lat planowana jest strukturalna reforma Trybunału Sprawiedliwości UE, mająca na celu usprawnienie jego prac. Obecny projekt zmian unijnego systemu sądowniczego, popierany przez prezesa TS UE Vassiliosa Skourisa, po uzyskaniu przychylności ze strony Rady UE, trafił do Parlamentu Europejskiego. 

niedziela, 3 maja 2015

Komisja pozywa Polskę za niewdrożenie dyrektywy WEEE

W środę, 29 kwietnia, Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Polski i Słowenii za brak wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Termin jej wdrożenia upłynął 14 lutego 2014 r. 

Komisja, zgodnie z art. 260 ust 3 TFUE, zawnioskowała o nałożenie przez Trybunał kary pieniężnej na oba państwa. W przypadku Polski jest to 71 610 EUR dziennie do czasu wdrożenia. 

sobota, 2 maja 2015

Plany reformy unijnego systemu sądownictwa i kontrowersje wokół niej

W miniony wtorek (28 kwietnia) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (obejmujący Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i Sąd ds. Służby Publicznej) wydał komunikat prasowy, w którym przedstawił podstawowe założenia zaproponowanej przez siebie reformy unijnego systemu sądownictwa. Termin publikacji komunikatu zbiegł się (zapewne nieprzypadkowo) z zaplanowanym na wtorkowe popołudnie nieformalnym przesłuchaniem sędziów Trybunału i Sądu w Parlamencie Europejskim, którego przedmiotem miała być właśnie owa reforma. 

Konieczność zmian, jak wskazuje komunikat TSUE, wynika ze stałego wzrostu liczby spraw wpływających do TSUE. Najwięcej z nich trafia do Sądu, który jest najbardziej z pośród trzech unijnych organów sądowych obciążony pracą (to także efekt konstrukcji ich właściwości przedmiotowej), a w konsekwencji narażony na ryzyko przewlekłości postępowań. Celem proponowanej reformy jest zatem poprawa wydajności i efektywności unijnego systemu sądownictwa.

piątek, 1 maja 2015

ETS o odmowie uznania prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie jako sankcji za wykroczenie drogowe

Właśnie zaczął się polski długi majowy weekend. Stąd, dla wszystkich wybierających się na wycieczkę własnym autem do innego państwa członkowskiego UE przestroga płynąca z niedawnego orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: przestrzegajcie przepisów ruchu drogowego, gdziekolwiek jesteście, bo ich naruszenie może przynieść nieprzewidziane (dla zainteresowanego) konsekwencje.

W wydanym 23 kwietnia wyroku w sprawie C-260/13 Aykul TS musiał w istocie rozstrzygnąć, czy państwo członkowskie może - w ramach sankcji za wykroczenie drogowe popełnione na swoim terytorium - odmówić uznania prawa do posługiwania się na swoim terytorium prawem jazdy wydanym przez inne państwo członkowskie i, tym samym, pozbawić sprawcę prawa do kierowania pojazdami na swoim terytorium. Sprawa dotyczyła obywatelki Austrii, S. Aykul, posiadającej austriackie prawo jazdy. Kiedy prowadziła samochód na obszarze Niemiec, niedaleko granicy z Austrią została zatrzymana przez tamtejszą policję. Kontrola wykazała, że prowadziła pod wpływem środka odurzającego (dokładnie - marihuany) i że zażywa go ona przynajmniej okazjonalnie. Władze niemieckie uznały w takiej sytuacji - zgodnie z niemieckimi przepisami - że p. Aykul nie jest w stanie oddzielić kierowania pojazdem od zażywania środków odurzających i, w zwiazku z tym, jest niezdolna do kierowania pojazdami o napędzie silnikowym. W konsekwencji została ona pozbawiona uprawnienia do kierowania pojazdami na terytorium Niemiec, pomimo posiadania ważnego austriackiego prawa jazdy. Prawo austriackie traktuje bowiem kierowców prowadzących pod wpływem środków odurzających łagodniej niż niemieckie, bo utrata uprawnień do kierowania pojazdami może nastąpić dopiero wówczas, gdy niezdolność w związku z zażywaniem takich środków jest medycznie stwierdzona lub jeśli występują objawy pozwalające podejrzewać uzależnienie od takich środków. Jednocześnie, S. Aykul została przez władze niemieckie poinformowana, że może odzyskać uprawnienie do kierowania w Niemczech, kiedy przedstawi opinię medyczno-psychologiczną potwierdzającą jej wstrzemięźliwość od jakiegokolwiek spożycia środków odurzających przez okres co najmniej roku. 

Przywrócenie kary śmierci na Węgrzech?

W nieco ponad dwuletniej działalności PPM mieliśmy już okazję pisać o międzynarodowych kontrowersjach, które wzbudzały kolejne decyzje władz węgierskich jak choćby w kontekście reformy sądownictwa, czy amerykańskich sankcjach zastosowanych w odpowiedzi na podważanie solidarności Zachodu z Ukrainą. Tym razem zamieszanie wywołało wystąpienie Prezydenta Orbana, które mogło sugerować zamiar przywrócenia na Węgrzech, zniesionej w 1990 roku, kary śmierci.