czwartek, 21 maja 2015

IOSCO identyfikuje dobre praktyki oceny ryzyka kredytowego

Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) rozpoczynając konsultacje w przedmiocie przygotowaej przez nią Raportu o dobrych praktykach dla dużych pośredników: alternatywy dla ratingów kredytowych dla oceny wiarygodności kredytowej uczyniła kolejny krok w stronę reformy tego istotnego wycinka światowej architektury finansowej. 

Wśród szeregu elementów międzynarodowego systemu finansowego, których dysfunkcjonalność uwidocznił światowy kryzys finansowy, na wysokim miejscu znalazły się właśnie agencje ratingowe (CRA), niepodlegające publicznej kontroli, a z opiniami z którymi w sposób automatyczny powiązano decyzje inwestycyjne największych instytucji finansowych oraz organów nadzoru. Szczególnie niepokojący był sposób finansowania ich działalności - ze składek podmiotów, których wiarygodność kredytową miały oceniać, co sprawia, że CRA znajduje się w sytuacji permanentnego konfliktu interesów.

W ostatnich latach wiele już zrobiono dla reformy agencji ratingowych. Na forum PPM pisaliśmy choćby o powołaniu pod egidą IOSCO międzynarodowych kolegiów nadzorczych nad CRA, o pracach FSB nad ograniczeniem roli agencji ratingowych, czy wreszcie o reformie odnośnych regulacji prawa unijnego.

Nowy Raport zawiera 13 praktyk adresowanych do dużych pośredników rynkowych, które proponowane są im na potrzeby wewnętrznych polityk i procedur oceny wiarygodności finansowej. IOSCO żywi nadzieję, że dobre praktyki będą stanowić alternatywę dla nadmiernego polegania na ocenach CRA, co z kolei powinno przełożyć się na wyższe bezpieczeństwo inwestorów oraz poprawę stabilności finansowej. O ile niektóre z publicznych konsultacji finansowych, o których wspominaliśmy w PPM, stanowiły wyraz accountability instytucji, o tyle w przypadku dobrych praktyk IOSCO, stanowiących instrument governance, poparcie ze strony przyszłych adresatów będzie miało decydujące znaczenie dla losów reformy.

Brak komentarzy: