wtorek, 30 czerwca 2015

Wspólne zasady etyczne pracowników medycznych (Health Care in Danger) - kolejny krok w stronę lepszego przestrzegania MPHKZ

30 czerwca 2015 r. w siedzibie Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie odbyło się jedno z serii spotkań promujących tzw. Zasady etyczne pomocy medycznej w czasie konfliktu zbrojnego i innych sytuacjach kryzysowych (Ethical Principles of Health Care in Times of Armed Conflict and Other Emergencies).

Autorami zasad są Światowe Stowarzyszenie Lekarskie (World Medical Association), Międzynarodowy Komitet Medycyny Wojskowej (International Committee of Military Medicine), Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (International Council of Nurses) oraz Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna (International Pharmaceutical Federation), a zatem organizacje grupujące ponad 30 milionów pracowników medycznych.

Ile trzeba posiedzieć żeby wyjść - decyzja sędziego MICT Theodora Merona

Niezwykle ciekawą decyzję wydał ostatnio Theodor Meron sędzia - przewodniczący MICT (czyli Mechanism for international criminal tribunals). O mechanizmie pisaliśmy już wcześniej (zobacz tu, strona MICT: unmict.org), ma on przejąć i zastąpić trybunały jugosłowiański (MTKJ) i rwandyjski (MTKR) po tym, jak zakończą one swoją działalność. MICT wykonuje już część kompetencji trybunałów karnych ad hoc. Decyzja Merona dotyczyła tego, czy skazany przez MTKJ na karę dożywotniego pozbawienia wolności (za zbrodnie przeciwko ludzkości, w szczególność kampanię snajperską w Sarajewie) Stanislav Galić może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie. Taką możliwość przewiduje bowiem prawo niemieckie, a Galić odsiaduje swoją karę w Niemczech. Galić mógłby stosownie do przepisów niemieckich opuścić wiezienie po odsiedzeniu 15 lat pozbawienia wolności (zob. par. 13 decyzji: tu).

poniedziałek, 29 czerwca 2015

Podpisano statut Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

Dziś w Pekinie podpisano statut Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (ABII) (ang. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)). O tej budzącej wielkie emocje inicjatywie Chin pisaliśmy już w marcu i w kwietniu. Dziś poznaliśmy trochę więcej szczegółów.

Statut podpisało 50 państw-założycieli. Obecni byli także przedstawiciele siedmiu innych państw, którzy czekają jeszcze na upoważnienie do podpisania statutu (np. Holandia) bądź są na razie sceptycznymi obserwatorami (np. Filipiny). 

Zgodnie z przewidywaniami nowym sędzią MTK Filipińczyk Pangalangan

Chcieliśmy odnotować, że nowym sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego został filipiński kandydat - Dr Raul Pangalangan, zgodnie zresztą z przewidywaniami (zobacz nasz post tutaj). Zdobył odpowiednią liczbę głosów w drugiej rundzie głosowań. Kadencja Pangalangana będzie trwała do 2021 r. Przypomnijmy, że Dr. Pangalangan został wybrany z tzw. listy B, co oznacza, że odznacza się w szczególności wiedzą z zakresu prawa międzynarodowego.

Nie umniejszając kwalifikacjom nowego sędziego, chcielibyśmy zwrócić uwagę na praktykę "dziedziczenia" miejsca, które niekiedy występuje w przypadku międzynarodowych sądów. W przypadku Pangalangana z pewnością nie bez znaczenia był fakt, że miał zastąpić sędziego Defensor Santiago również z Filipin. Miejmy nadzieję, że podobnie się stanie w przypadku polskiego przyczółka w MTK, który polska dyplomacja wraz z prof. Hofmańskim wywalczyła w grudniu zeszłego roku. 

niedziela, 28 czerwca 2015

Komisja wzywa Polskę i Estonię do wyjaśnień ws. interpretacji podatkowych

W ostatnich miesiącach państwem budzącym szczególnie zainteresowanie w kontekście walki z uchylaniem się od opodatkowania stał się, w kontekście afery Luxleaks, Luksemburg, co jednak nie oznacza, że tylko tam stosowano szczególne "zachęty podatkowe" dla inwestorów. Odpowiednio, już w marcu wspominaliśmy, że Komisja Europejska zapowiadała rozszerzenie działań na rzecz podniesienia transparentności interpretacji podatkowych wydawanych przez organy krajowe w odniesieniu do zdarzeń prawnych o skutkach transgranicznych. W tę filozofię wpisują się działania podjęte przez Brukselę wobec Polski i Estonii.

sobota, 27 czerwca 2015

Piłkarska państwowość Palestyny

12 czerwca FIFA wyznaczała byłego ministra z RPA, Tokyo Sexwale, na przewodniczącego komitetu ds. monitorowania organizacji rozgrywek piłkarskich w Palestynie w związku z rzekomymi przeszkodami tworzonymi w tym zakresie przez Izrael (FIFA, Tokyo Sexwale to lead FIFA Monitoring Committee for Israel and Palestine). Komitet powołano w maju b.r. z inicjatywy Izraela, po tym jak Palestyna wycofała wniosek o zawieszenie stowarzyszenia izraelskiego w prawach członka FIFA (Full text of Palestinian FA motion to FIFA Congress on suspension of the Israeli FA). Palestyna w szczególności kontestuje dopuszczenie do rozgrywek pięciu drużyn sąsiada grających na jej terytorium oraz ograniczenia swobody przemieszczania się palestyńskich graczy między Strefą Gazy a Zachodnim Brzegiem (RT, Palestine drops motion to suspend Israel from FIFA).

W tym kontekście prof. Andreas Zimmermann z Uniwersytetu Poczdamskiego opublikował na EJIL:Talk! interesujący post poświęcony podejściu do zagadnienia państwowości w praktyce FIFA (Palestine v. Israel: 1:0? Palestine, Israel and FIFA: What Are the Laws of the Game?część pierwsza i druga ).

piątek, 26 czerwca 2015

Kodeks G7 postępowania w ramach pomocy państwom rozwijającym się w skomplikowanych negocjacjach kontraktowychW oczekiwaniu na grudniową konferencję klimatyczną w Paryżu COP21/CMP11 (zob. oficjalną stronę konferencji) światowa uwaga skoncentrowała się na opublikowanej przed kilkoma tygodniami papieskiej Encyklice Laudato si', w której m.in. połączono kwestie sprawiedliwości społecznej i ochrony środowiskaTekst wzbudził zresztą wiele emocji jeszcze przed publikacją (zob. np. debatę na Uniwersytecie Yale, Pope Francis and the Environment: Why His New Climate Encyclical Matters; także: "Polityka" nr 26(2015), Komunizm Franciszka), zaś Papież, kontynuując działania na rzecz środowiska, na wrzesień planuje  wystąpienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. 

W tym kontekście warto także odnotować jeden z owoców spotkania G7 w Elmau, który odbył się na początku miesiąca (komplet dokumentów ze szczytu tutaj). Mimo że zgromadzeni przywódcy do tematu ochrony środowiska i nadchodzącego COP21 odnieśli się bezpośrednio m.in. w Deklaracji, potencjalnie bardziej wymiernych rezultatów można oczekiwać po pracach nad, zgłoszoną podczas ubiegłorocznego szczytu G7 w Brukseli, inicjatywą Wzmacniania pomocy w skomplikowanych negocjacjach kontraktowych (CONNEX).

czwartek, 25 czerwca 2015

Australijsko-chińska umowa o wolnym handlu (1): kwestie handlowe

17 czerwca br., po dziesięciu latach negocjacji, Australia i Chiny podpisały umowę o wolnym handlu (ChAFTA). Ten post przedstawia pokrótce handlowe aspekty ChAFTA, w dwóch kolejnych znajdzie się omówienie kwestii inwestycyjnych oraz szerszych implikacji regionalnych.

wtorek, 23 czerwca 2015

Przewodnik o Międzynarodowym Trybunale Karnym dla mediów

Kilka razy na blogu dawaliśmy wyraz naszemu zniechęcaniu wobec nieudolności relacji polskich mediów dotyczących funkcjonowania trybunałów międzynarodowych. Każdy z nas co najmniej kilka razy w życiu widział notatkę prasową o sądzie w Hadze, sądzie praw człowieka w Hadze, Europejskim Trybunale w Hadze, itd.... 
Międzynarodowy Trybunał Karny wychodzi tej głębokiej niewiedzy naprzeciw.

poniedziałek, 22 czerwca 2015

ETS: Polska nie wykonała zobowiązań z unijnych dyrektyw dotyczących jakości i bezpieczeństwa tkanek i komórek ludzkich

Europejski Trybunał Sprawiedliwości 11 czerwca br. wydał wyrok w sprawie C-29/14 Komisja Europejska przeciwko Polsce, w którym stwierdził, że poprzez nieobjęcie komórek rozrodczych, tkanek płodowych i tkanek zarodkowych zakresem stosowania krajowych przepisów stanowiących transpozycję dyrektywy 2004/23/WE w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich oraz wykonawczych dyrektyw Komisji 2006/17/WE i 2006/86/WE Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy tych dyrektyw. Polskie media zgodnie informowały o nim przede wszystkim jako o "wyroku w sprawie in vitro" (zob. np. tu, tu i tu), co jest mylące, gdyż prawo UE  w ogóle, a wspomniane dyrektywy w szczególności regulacją stosowania  metody zapłodnienia pozaustrojowego jako takiej się nie zajmuje. Unijne prawo ustanawia wymogi, jakie powinny spełniać krajowe procedury i warunki "techniczne" dla zapewnienia wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa w odniesieniu do działań na ludzkich tkankach i komórkach. Istota naruszenia zobowiązań unijnych przez Polskę leży nie w braku przepisów regulujących stosowanie metody zapłodnienia in vitro, ale w wyłączeniu komórek rozrodczych i tkanek płodowych i zarodkowych z zakresu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (z 1 lipca 2005 r., z późn. zmianami), która stanowi główny akt transponujący wspomniane dyrektywy do prawa polskiego, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek szczególnych przepisów o bezwzględnie wiążącym charakterze odnośnie do tych rodzajów komórek i tkanek. O tych problemach pisaliśmy w naszym wcześniejszym poście, w 2013 r., komentując decyzję Komisji o wniesieniu sprawy do ETS. Już wówczas wyrok Trybunału był łatwy do przewidzenia.

niedziela, 21 czerwca 2015

Unia afrykańskia stawia pierwszy krok ku Kontynentalnej strefie wolnego handlu

W dniach 7-15 czerwca w Johannesburgu odbył się 25. szczyt głów państw i rządów Unii Afrykańskiej (strona szczytu tutaj). Wśród wielu podjętych tematów szczególnie interesująca wydaje się decyzja Zgromadzenia UA o podjęciu negocjacji ws. utworzenia Kontynentalnej strefy wolnego handlu (Continental Free Trade Area, CFTA). 

sobota, 20 czerwca 2015

Komisja Europejska wzywa do rozwiązania wewnątrzunijnych BITów

Komisja Europejska wszczęła postępowania o naruszenie prawa unijnego przeciwko pięciu państwom członkowskim w pozostającym stronami wewnątrzunijnych umów o ochronie i popieraniu inwestycji (BITów). Zdaniem Brukseli obowiązywanie BITów między państwami UE narusza m.in. zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową (Komisja Europejska - Komunikat prasowy).

Konflikt ormiańsko-azerski przed ETPCZ 1:1

Zbliżające się wakacje zawsze motywują Trybunał strasburski do wytężonej pracy i kończenia ważnych spraw. Tak też stało się i w tym roku. W mijającym tygodniu Trybunał rozstrzygnął dwie spośród ponad tysiąca zawisłych przed nim skarg złożonych przez osoby, które musiały opuścić po roku 1992 tereny sąsiadujące z Górnym Karabachem w wyniku konfliktu ormiańsko-azerskiego.

piątek, 19 czerwca 2015

Inwestorzy poszukują możliwości wykonania wyroku arbitrażowego ws. Jukosu

Od wczoraj pojawiają się kolejne niespójne informacje nt. komorniczego zajęcia w Belgii i we Francji pewnych aktywów rosyjskich na poczet wykonania ubiegłorocznego wyroku Stałego Trybunału Arbitrażowego (o rozstrzygnięciu 3 sporów w sprawach o wywłaszczenie inwestorów Jukosu pisaliśmy tutaj). 

Czy świat kocha dzieci?

Wczoraj Rada Bezpieczeństwa wydała rezolucję 2225(2015) (zobacz tu), dotyczącą dzieci i konfliktów zbrojnych. W rezolucji potępiono wszelkie akty przemocy wobec dzieci takie jak ich werbowanie do sił zbrojnych, zabijanie, zgwałcenia, ataki na szkoły, porwania dzieci, itd. We wstępnej części rezolucji przypomniano o obowiązkach wszystkich państw członków NZ dotyczących walki z bezkarnością sprawców tych zbrodni; na państwach ciąży obowiązek osądzenia osób odpowiedzialnych za popełnienie zbrodni ludobójstwa, zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, jak i innych ciężkich naruszeń wobec dzieci. Przypomniano także o konieczności przestrzegania przez strony konfliktu prawa humanitarnego i praw człowieka (co ciekawe mowa o stronach konfliktu a nie państwach, przez co obowiązek przestrzegania prawa humanitarnego może być rozumiany bardzo szeroko i dotyczy wszystkich podmiotów).

środa, 17 czerwca 2015

ETPCz potwierdza odpowiedzialność administratorów portali internetowych za komentarze internautów - Delfi p. Estonii

Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka rozstrzygnęła ostatecznie niezwykle ważną dla środowiska dziennikarskiego i użytkowników Internetu sprawę Delfi p. Estonii. I tym razem, podobnie jak w orzeczeniu Izby, Trybunał uznał, że pociągnięcie do odpowiedzialności właściciela portalu internetowego za obraźliwe anonimowe wpisy, nie stanowi naruszenia art. 10 Konwencji. Przypomnijmy, że sprawa dotyczyła odpowiedzialności Delfi – właściciela jednego z największych informacyjnych portali internetowych w Estonii, za obraźliwe komentarze internautów umieszczone pod jednym z artykułów, naruszające dobre imię firmy i osób, których artykuł dotyczył. W wyniku powództwa cywilnego wytoczonego przez pomówione osoby wydawca został zobowiązany do zapłaty 320 euro tytułem odszkodowania. Powołując się na artykuł 10 Konwencji przedstawiciele Delfi argumentowali przed Trybunałem, iż portal nie może ponosić odpowiedzialności za komentarze wpisywane przez internautów. Trybunał - w orzeczeniu wydanym przez Izbę uznał, iż wyroki sądów estońskich stanowiły uzasadnioną i proporcjonalną ingerencję w prawo do swobody wypowiedzi skarżącej spółki, dlatego też nie doszło do naruszenia artykułu 10 Konwencji (wyrok Izby dostępny jest tu, a na blogu pisaliśmy o nim tu). 

wtorek, 16 czerwca 2015

Jak dotrzeć do świadków zbrodni w Afryce? Oczywiście przez audycje radiowe!

Podczas przygotowań do potwierdzenia zarzutów wobec stającego przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym Dominica Ongwen Outreach Unit MTK rozpoczął serię audycji radiowych: Justice Matters, aby dotrzeć do jak największej liczby osób, które ucierpiały wskutek konfliktu w Północnej Ugandzie. Szacuje się, że audycji może słuchać nawet 11 milionów ludzi.
Audycje prowadzone w różnych lokalnych językach, na różnych falach radiowych, przez prawników, aktywistów prawno-człowieczych i dziennikarzy mają za zadanie zapewnić ofiarom i pokrzywdzonym społecznościom dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

niedziela, 14 czerwca 2015

Szczyt Unii Afrykańskiej a aresztowanie prezydenta Sudanu

1 czerwca rozpoczął się kolejny szczyt Unii Afrykańskiej. Dziś i jutro będzie miało miejsce zwyczajne zgromadzenie Unii. Spotkanie ma dotyczyć roku kobiet, wirusa ebola i kwestii bezpieczeństwa włączając w to terroryzm i radykalne ekstremizmy (szerzej zobacz tu).

W spotkaniu wezmą udział zapewne wszystkie urzędujące głowy państw stron Unii, na czele z prezydentem Republiki Południowej Afryki Jakobem Zumą, który jest gospodarzem szczytu; prezydentem Państwa Palestyńskiego Mahmoudem Abbasem; czy prezydentem Zimbabwe i jednocześnie przewodniczącym Unii Robertem Mugabe.

sobota, 13 czerwca 2015

Notyfikowanie przez Ukrainę derogacji z niektórych zobowiązań w zakresie praw człowieka

Zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Najwyższą Ukrainy (pisaliśmy o tym na blogu tu) władze ukraińskie złożyły 9 czerwca 2015 r. Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy notę werbalną informującą o derogacji niektórych praw wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

W nocie władze ukraińskie podkreśliły, że w wyniku aneksji i przejściowej okupacji przez Federację Rosyjską części terytorium Ukrainy, władze FR są całkowicie odpowiedzialne za poszanowanie praw człowieka i implementację właściwych traktatów prawnoczłowieczych na wspomnianych terytoriach. W celu zapewniania poszanowania życiowych interesów społeczeństwa i państwa ukraińskiego w odpowiedzi na agresję rosyjską Ukraina przyjęła szereg aktów prawnych, które stanowią derogację z niektórych zobowiązań Ukrainy na podstawie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

czwartek, 11 czerwca 2015

Wybory uzupełniające do MTK - azjatycki wyścig


Na zbliżającej się sesji Zgromadzenia Państw Stron Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego (24-25.06.2015) ma dojść do wyboru sędziego z grupy państw regionu Azji i Pacyfiku (a więc chodzi o grupę, w której znajdują się obecnie Afganistan, Bangladesz, Cypr, Fidżi, Filipiny, Japonia, Jordania, Kambodża, Korea Południowa, Malediwy, Mongolia, Nauru, Samoa, Tadżykistan, Timor Wschodni,   Vanuatu Wyspy Cooka, Wyspy Marschalla  oraz Palestyna (!) - strona statutu od kwietnia 2015 r.). 

Uzupełniające wybory są konieczne ze względu na rezygnację w zeszłym roku Filipino Senator Miriam Defensor Santiago (z Filipin)  ze względów zdrowotnych.

Sędzią zostanie ten, kto uzyska największą liczbę głosów (przy czym konieczne jest uzyskanie dwóch trzecich głosów państw stron statutu obecnych i głosujących na ZPS). Możliwość zgłaszania kandydatur wygasła 31.03.2015, stąd też wiemy, że ZPS będzie wybierać spośród zaledwie dwóch kandydatów. Zgłoszono bowiem kandydaturę Dr. Ibrahima Aljazy'ego z Jordanii oraz Dr. Raula Cano Pangalangany z Filipin (w połowie kwietnia wycofał się bangladeski kandydat). Czytelnicy mogą zobaczyć, jak prezentują się kandydaci w czasie debaty zorganizowanej w Institute for Global Justice (zobacz tutaj).

środa, 10 czerwca 2015

Drony - propozycje dotyczące wprowadzania szczególnych reżimów odpowiedzialności za ich użycie niezgodnie z prawem międzynarodowym

Problematyka dronów bojowych (inaczej UCAV) cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem przedstawicieli wielu dziedzin nauki, w tym również badaczy prawa międzynarodowego. Mimo że ten rodzaj broni (choć należy zaznaczyć, że określanie w ten sposób dronów jest uproszczeniem, bo dron nie jest właściwie bronią, lecz platformą, systemem, za pomocą którego różne rodzaje broni są wykorzystywane) wydawałby się idealny z punktu widzenia przestrzegania choćby międzynarodowego prawa humanitarnego ze względu na większą precyzję, możliwość dłuższej obserwacji, co pozwala na lepszą weryfikację obiektu oraz wybranie momentu, w którym atak na cel wojskowy nie wiązałby się z dużymi stratami cywilnymi, to wciąż pojawiają się wątpliwości co do legalności użycia dronów.

Raport Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji nt. Polski

Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji opublikowała 9 czerwca swój piąty raport nt. Polski. Informacje zawarte w raporcie zebrano podczas ubiegłorocznej wizyty członków ERCI w Polsce, kiedy to spotkali się z przedstawicielami organizacji pozarządowych i administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej. 

W piątym cyklu monitoringowym Komisja oceniając sytuację w poszczególnych krajach koncentruje się na następujących czterech tematach wspólnych: 1) kwestie legislacyjne, 2) mowa nienawiści, 3) przemoc, 4) polityki integracyjne. Analizuje też tematy szczególne dla danego państwa. Raport ECRI dotyczy stanu na dzień 12 grudnia 2014 r.

wtorek, 9 czerwca 2015

Zakończenie sztucznego podtrzymywania życia nie stanowi naruszenia EKPCz

Wielka Izba ETPCz zakończyła 5 czerwca sprawę, o której pisaliśmy na blogu już dwukrotnie (tu i tu), dotyczącą decyzji władz francuskich zezwalającą na odłączenie od sztucznego odżywiania i nawadniania pana Vincenta Lambert (wyrok w sprawie Lambert i inni p. Francji). Przypomnijmy, że wyniku skargi do Trybunału zastosowane zostały środki tymczasowe w stosunku do władz francuskich, polegające na obowiązku wstrzymania wykonania wyroku Conseil d’Etat zezwalającego na zaprzestanie uporczywej terapii. Pan Lambert uległ poważnemu wypadkowi drogowemu w 2008 r. i od tego czasu jest tetraplektykiem, całkowicie zależnym od sztucznego odżywiania i nawadniania. Orzeczenie organów francuskich zakwestionowali rodzice pana Lamberta i to oni zwrócili się do Trybunału.

poniedziałek, 8 czerwca 2015

Stany Zjednoczone wygrywają z Indiami spór w WTO dotyczący zakazu importu produktów rolnych

Organ Odwoławczy WTO w raporcie z 4 czerwca 2015 r. (spór India — Measures Concerning the Importation of Certain Agricultural Products from the United States) podtrzymał wcześniejszą decyzje panelu, uznając że indyjski zakaz importu szeregu amerykańskich produktów rolnych jest sprzeczny z postanowieniami Porozumienia w sprawie Stosowania Środków Sanitarnych i Fitosanitarnych (Porozumienie SPS). 

Indie wprowadziły szereg ograniczeń w imporcie produktów rolnych ze Stanów Zjednoczonych (oraz innych krajów określanych według kryteriów ustawowych). Zakazem objęte były w szczególności drób, mięso drobiowe oraz trzoda chlewna. Zdaniem Indii środki te były konieczne w celu ochrony indyjskiego rynku przed zagrożeniami związanymi z wirusem ptasiej grypy. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono bowiem przypadki wykrycia szczepów tego wirusa (o niskiej jednak patogeniczności). Indie wskazywały, że obawiają się mutacji takich szczepów i powstania wirusów o wysokiej patogeniczności, które stanowią zagrożenie nie tylko dla zwierząt hodowlanych ale również ludzi. 

niedziela, 7 czerwca 2015

Wymiana enklaw terytorialnych między Indiami a Bangladeszem

Podczas wizyty Premiera Indii Narendy Modi w Bangladeszu, w dniach 6-7 czerwca, podpisano porozumienie kończące spór terytorialny trwający od momentu podziału w 1947 r. Indii Brytyjskich na niepodległe Indie oraz Pakistan obejmujący Bengal Wschodni (przekształcony następnie w Pakistan wschodni, a w 1971 w niepodległy Bangladesz). Skutkiem owych nieporozumień było powstanie grupy przeszło 60'000 "apatrydów granicznych" bez prawa do dokumentów, edukacji, czy opieki zdrowotnej (Le Monde, Accord historique sur la frontière entre l’Inde et le Bangladesh).


Źródło: BBC

sobota, 6 czerwca 2015

Obchody 70 rocznicy procesów norymberskich

Właśnie rozpoczynają się obchody 70 rocznicy procesów norymberskich. Po II wojnie światowej przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze (utworzonym dla "sądzenia przestępców wojennych, których czyny przestępne nie dadzą się powiązać z żadną określoną miejscowością, niezależnie od tego, czy będą oni oskarżeni indywidualnie, albo jako członkowie organizacji lub grup, albo w jednym i drugim charakterze") osądzono najważniejszych zbrodniarzy wojennych.

piątek, 5 czerwca 2015

"Stop wiwisekcji" - kolejna unijna inicjatywa obywatelska rozpatrzona przez Komisję

3 czerwca Komisja Europejska opublikowała komunikat w odpowiedzi na kolejną - zakończoną sukcesem, czyli zebraniem ponad miliona podpisów obywateli z 26 państw (0 deklaracji poparcia z Belgii i Chorwacji) - inicjatywę obywatelską. Zarejestrowana w 2012 r. inicjatywa zmierzała do całkowitego zakazu doświadczeń na zwierzętach w Unii Europejskiej i odwołania dyrektywy 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Zarzucali jej między innymi to, że nie pozwala ona państwom członkowskim na wprowadzenie wyższych standardów ochrony, w tym zakazu eksperymentów naukowych. Wprowadza także katalog metod zabijania zwierząt, nie pozostawiając państwom członkowskim możliwości jego uzupełnienia. Pełna argumentacja dostępna tu. W listopadzie 2013 r. zakończono zbieranie podpisów pod inicjatywą. Po ich weryfikacji, 3 maja 2015 r. inicjatywa została formalnie przedłożona Komisja, która stosunkowo szybko się do niej odniosła.  

czwartek, 4 czerwca 2015

Ukraina wycofuje się z postępowania WTO dotyczącego jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych!

Przewodniczący panelu WTO wyznaczonego do zbadania legalności australijskiego prawa o jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych (Australia – Certain Measures concerning Trademarks and other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging, WT/DS434) poinformował wczoraj, że Ukraina złożyła 28 maja 2015 r. wniosek o zawieszenie postępowania. Australia poparła tę inicjatywę, wskazując że takie zawieszenie umożliwi stronom polubowne załatwienie sporu (o postępowaniu tym pisaliśmy już wcześniej na naszym blogu - por. nasze posty tu i tu). Zgodnie z przepisami WTO w przypadku zawieszania trwającego dłużej niż 12 miesięcy, panel wyznaczony do rozpatrzenia sprawy traci swój mandat i strona skarżąca na nowo musi rozpocząć całą procedurę.

środa, 3 czerwca 2015

Komisja wzywa Polskę do stosowania Dyrektywy ws. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych

Komisja Europejska wezwała 11 państw - Bułgarię, Republikę Czeską, Francję, Włochy, Litwę, Luksemburg, Holandię, Maltę, Polskę, Rumunię i Szwecję - do pełnego wdrożenia Dyrektywy ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (nt. Dyrektywy BRRD pisaliśmy tutaj). Termin implementacji unijnych przepisów upłynął z końcem ubiegłego roku.

Wskazane państwa członkowskie mają teraz 2 miesiące na poinformowanie o wdrożonych środkach wykonawczych; w razie uchybienia kolejnego terminu KE będzie mogła wszcząć postępowanie przeciwko poszczególnym państwom przed Trybunałem Sprawiedliwości.

wtorek, 2 czerwca 2015

Przegląd praktyk nadzorczych oraz polityk wobec G-SIBs

Rada Stabilności Finansowej (FSB) opublikowała wyniki peer review poświęconego ramom nadzorczym oraz politykom traktowania banków o światowym znaczeniu systemowym (G-SIBs). Celem sprawdzianu, zrealizowanego przy współpracy z Komitetem bazylejskim (BCBS) była ocena, jakie postępy poczyniono od czasu kryzysu finansowego w zakresie zmniejszenia niebezpieczeństwa stwarzanego przez instytucje o znaczeniu systemowym dla światowego systemu finansowego (FSB, Thematic Review on Supervisory Frameworks and Approaches for SIBs), a w szczególności realizacji jednego z celów FSB ograniczenia pokusy nadużycia na którą narażone są takie podmioty.

poniedziałek, 1 czerwca 2015

Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych – sporów ciąg dalszy

W zeszłym tygodniu kolejny kraj zakomunikował plan wprowadzenia wymogu jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych. Norwegia w oficjalnej notyfikacji skierowanej do WTO poinformowała, że prowadzi zaawansowane prace nad takim wymogiem, zastrzegając przy tym, że ostateczna decyzja w tej kwestii nie została jeszcze podjęta i zapraszając członków WTO do przesyłania swoich uwag. Wśród powodów wprowadzenia wymogu wskazano chęć ograniczenia spożycia wyrobów tytoniowych wśród dzieci i młodych konsumentów (poprzez zmniejszenie atrakcyjności opakowania), a także konieczność implementacji postanowień Konwencji Ramowej WHO o ograniczeniu użycia tytoniu (która nie przewiduje jednak wprost takiego obowiązku, a jednie sugeruje rozważenie takiej opcji; odpowiednia norma znalazła się nie w samej konwencji ale niewiążących wytycznych do jednego z jej artykułów). Sam dokument notyfikacji jest dostępny tu.