sobota, 13 czerwca 2015

Notyfikowanie przez Ukrainę derogacji z niektórych zobowiązań w zakresie praw człowieka

Zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Najwyższą Ukrainy (pisaliśmy o tym na blogu tu) władze ukraińskie złożyły 9 czerwca 2015 r. Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy notę werbalną informującą o derogacji niektórych praw wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

W nocie władze ukraińskie podkreśliły, że w wyniku aneksji i przejściowej okupacji przez Federację Rosyjską części terytorium Ukrainy, władze FR są całkowicie odpowiedzialne za poszanowanie praw człowieka i implementację właściwych traktatów prawnoczłowieczych na wspomnianych terytoriach. W celu zapewniania poszanowania życiowych interesów społeczeństwa i państwa ukraińskiego w odpowiedzi na agresję rosyjską Ukraina przyjęła szereg aktów prawnych, które stanowią derogację z niektórych zobowiązań Ukrainy na podstawie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

W tekście noty wskazano poszczególne ustawy, których przyjęcie stanowi derogację od zobowiązań wynikających z art. 2 par. 3 oraz 9, 12, 14 i 17 MPPOiP oraz art. 5, 6, 8 oraz 13 oraz art. 2 Protokołu nr 4 do EKPCz. Derogacje dotyczą przede wszystkim gwarancji procesowych oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Cały tekst noty dostępny jest tu

Mimo złożenia wspomnianej noty nie można zapominać, że zarówno EKPCz, jak i MPPOiP nadal obowiązują na Ukrainie i mogą być nadal podstawą do formułowania zawiadomień indywidualnych. Zgodnie z deklaracją władz ukraińskich, derogacja dotyczy jedynie terytoriów, na których toczy się "operacją antyterrorystyczna". Nie bez znaczenia jest też fakt, że derogacja będzie miała zastosowanie dopiero od momentu złożenia deklaracji, nie będzie więc relewantna dla oceny postępowania władz we wcześniejszych okresach. W takich sytuacjach twardy orzech do zgryzienia będzie miał Trybunał, który oceniając poszczególne licznie złożone do niego skargi, będzie musiał ocenić, czy władze ukraińskie sprawowały kontrolę nad terytorium okręgu donieckiego czy Krymu i czy można je w związku z tym pociągnąć do odpowiedzialności. 

Władze ukraińskie zobowiązały się również do informowania Sekretarza Generalnego o wszelkich dalszych podejmowanych w tym względzie działaniach i ich przyczynach.

Brak komentarzy: