poniedziałek, 27 lipca 2015

ETPCz: prawo do życia prywatnego obejmuje korzystanie z tajemnicy bankowej

Orzekając w sprawie M.N. i in. p. San Marino (Application no. 28005/12) ETPCz stwierdził, że brak poszanowania tajemnicy bankowej, w wynik wykonania orzeczenia o zatrzymaniu dokumentacji bankowej, stanowiło naruszenie prawa do ochrony życia prywatnego i korespondencji (art. 8 EKPCz) czterech obywateli Włoch. Orzeczenie wydano na wniosek włoskiej prokuratury w związku z toczącym się postępowaniem karnym ws. między innymi prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i oszustw, jednak nie przeciwko skarżącym.


Zdaniem sędziów nie ulega wątpliwości, że dokumenty bankowe stanowią prywatne informacje zainteresowanego, niezależnie od tego czy zawierają informacji wrażliwe, czy podmiotu który takimi danymi dysponuje. W tym kontekście Trybunał stwierdził też, że przedmiotem tajemnicy korespondencji jest również wymiana e-mailowa. 

Przesądzający dla uznania odpowiedzialności prawnej San Marino z tytułu naruszenia Konwencji był brak skutecznych środków zaskarżenia kontestowanego orzeczenia - o fakcie zatrzymania dokumentów bankowych skarżących zostali poinformowani z rocznym opóźnieniem, a wniesionych przez nich środek odwoławczy został odrzucony. Tym samym odrzucono argumentację strony pozwanej, w myśl której art. 8 EKPCz nie obejmuje kwestii związanych z obowiązkami fiducjarnymi instytucji finansowych.

Brak komentarzy: