środa, 15 lipca 2015

Nowe granice morskie Polski

7 lipca 2015 roku Rząd RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany są ciekawym przykładem jak prawo morskie oddziałuje na prawo morza. W art. 5 ustawy po zmianach ma się pojawić ustęp 3a stwierdzający, że Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia, szczegółowy przebieg zewnętrznej granicy morza terytorialnego w formie tekstowej i graficznej, zgodnie z państwowym systemem odniesień przestrzennych, z uwzględnieniem umów międzynarodowych dotyczących granicy państwowej. Oznacza to określenie granic morskich Polski w oparciu o dokładne współrzędne geograficzne. Drugą istotną z punktu widzenia prawa międzynarodowego zmianą zawartą w projekcie ustawy jest wyodrębnienie strefy przyległej (art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 13a). Jak wiadomo w art. 2 obecnie obowiązującej ustawy wyodrębniono jedynie morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne i wyłączną strefę ekonomiczną. Celem nowelizacji jest:
 
 • wprowadzenie definicji polskich obszarów morskich (wprowadzono definicję linii podstawowej morza terytorialnego), przewidziano przepisy dotyczące morskiej strefy przyległej; 
 • wprowadzenia podstawy prawnej do przyjęcia m.in. rozporządzeń określających: 
 • przebieg linii podstawowej morza terytorialnego, 
 • przebieg zewnętrznej granicy morza terytorialnego, 
 • przebieg zewnętrznej granicy morskiej strefy przyległej, 
 • minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego, 
 • granice morskich portów wojennych; 
 • doprecyzowania procedury sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich; 
 • doprecyzowania procedur wydawania pozwoleń lokalizacyjnych oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich (wprowadzono m.in. uproszczoną procedurę uzyskiwania pozwolenia lokalizacyjnego dla obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę); 
 • przedłużenia ważności pozwoleń na wznoszenie morskich farm wiatrowych z 30 do 35 lat; 
 • uzupełnienia kompetencji organów administracji morskiej oraz określenia zadań państwowej morskiej służby hydrograficznej 
Więcej informacji tutaj
http://netka.gda.pl/ustanowimy-nowe-granice-polski-na-baltyku/

Brak komentarzy: