środa, 2 września 2015

Guest post: Rekordowo niskie limity na połów w Morzu Bałtyckim na 2016 r.

2 września Komisja Europejska przedstawiła wniosek rozporządzenia określający całkowity dopuszczalny połów (TAC, z ang. total allowable catch) w Morzu Bałtyckim na rok 2016. Wniosek dotyczy dziesięciu głównych stad ryb eksploatowanych komercyjnie. Projekt został opracowany we współpracy z Komitetem Naukowo-Technicznym i Ekonomicznym ds. Rybołówstwa (STECF) oraz Międzynarodową Radą Badań Morza (ICES). Na podstawie ich danych Komisja ogranicza połów do zrównoważonego poziomu, wymagając przy tym przestrzegania maksymalnych podtrzymywalnych połowów (tzw. MSY, z ang. maximum sustainable yield) w odniesieniu do największej jak do tej pory liczby stad: aż siedem spośród dziesięciu będzie chronione przed nadmierną eksploatacją. Unia przewiduje, że najpóźniej do roku 2020 limity obejmą wszystkie pozostałe stada.

Według przedstawionego wniosku całkowity dopuszczalny połów na rok 2016 ze wszystkich stad z wyjątkiem łososia ma zostać zmniejszony o około 15 proc. w stosunku do tegorocznego limitu. Łączny dopuszczalny połów wyniósłby 565 692 ton. Połów łososia, mierzony w sztukach zamiast ton, mógłby wzrosnąć o 6 proc., osiągając pułap 115 874 szt.

Komisja proponuje zwiększenie limitów połowowych w odniesieniu do stad śledzia bałtyckiego w obszarze zachodnim i centralnym, a także do łososia i gładzicy w basenie głównym. Ograniczenia uprawnień do połowów pozostałych stad ryb w Morzu Bałtyckim stanowią odzwierciedlenie naturalnych fluktuacji w zakresie MSY lub są związane z postępami wiedzy na temat stanu tych stad w świetle ostatniego przeglądu danych.

Wniosek Komisji zostanie poddany dyskusji na forum Rady w kontekście przyjęcia rozporządzenia na szczycie w październiku br. Przyjęte ograniczenia wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Autor: Piotr Staszczyk

Brak komentarzy: