piątek, 18 września 2015

ZO ONZ: Podstawowe zasady restrukturyzacji długu publicznego

10 września Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło projekt Rezolucji Basic Principles on Sovereign Debt Restructuring Processes (A/69/L.84). Formułując 9 takich zasad Zgromadzenie podkreśliło, że restrukturyzacja długu publicznego państw powinna następować zgodnie z międzynarodowym prawem zwyczajowym i podstawowymi międzynarodowymi zasadami prawa takimi jak poszanowanie suwerenności, dobra wiara, transparentność, legitymizacja, sprawiedliwe traktowanie i zrównoważony rozwój. Potwierdzone zostały prawa do korzystania z immunitetu jurysdykcyjnego i egzekucyjnego, od którego wszelkie wyjątki powinny być interpretowane zawężająco. Szczególnie interesujące jest, pośrednie, potwierdzenie doniosłości klauzul wspólnego działania (CAC)


Przyjęcie aktu zwieńczy lata prac i negocjacji, podejmowanych w szczególności pod egidą UNCTAD (nt. tych ostatnich zob. M. Menkes, Zasady odpowiedzialnego udzielania i zaciągania zagranicznych pożyczek publicznych).

Za przyjęciem Rezolucji opowiedziało się 136 państw, 6 było przeciwko (41 głosów wstrzymujących się). Poparcie dla Rezolucji, a szerzej dla konieczności ustanowienia standardów upadłości międzynarodowej, wyrazili m.in. Joseph Stiglitz i Papież Franciszek (United Nations General Assembly adopts basic principles on sovereign debt restructuring).


Brak komentarzy: