sobota, 31 października 2015

Trybunał Arbitrażowy w Hadze właściwy do rozstrzygania sporu w sprawie jurysdykcji na Morzu Południowochińskim

29 października 2015 roku Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze uznał swoją właściwość do rozstrzygania sporu terytorialnego, złożonego przez Filipiny przeciwko Chinom, dotyczącego rozgraniczania terytorialnego na Morzu Południowochińskim. Decyzja ta uderza w Chiny, które roszczą sobie prawa do większości obszaru Morza Południowochińskiego (o czym pisaliśmy tutaj), ignorując interesy Wietnamu, Filipin, Malezji i Brunei w tym obszarze. Chiny od początku bojkotują postępowanie twierdząc, że dotyczy ono ich suwerenności terytorialnej i znajdują się poza właściwością Trybunału. Filipiny wniosły w 2013 roku skargę, którą Trybunał zaczął rozpatrywać latem tego roku. Dotyczy ona działań podejmowanych przez Chiny, które rozbudowują swoją infrastrukturę militarną na rafach i mieliznach, roszcząc sobie prawo do wytyczania strefy morza terytorialnego wokół tych sztucznych konstrukcji. Więcej informacji tutaj i tutaj.


grafika za: http://www.abc.net.au/news/2015-10-30/hague-court-to-hear-south-china-sea-dispute-philippines/6897852

piątek, 30 października 2015

18 nowych członków Rady Praw Człowieka

W mijającym tygodniu (28 października) Zgromadzenie Ogólne NZ wybrało 18 nowych członków Rady Praw Człowieka, najważniejszego organu Narodów Zjednoczonych odpowiedzialnego za promocję i ochronę wszystkich praw człowieka na świecie. Nowymi członkami zostali: Belgia, Burundi, Ekwador, Etiopia, Filipiny, Gruzja, Kenia, Kirgistan, Mongolia, Niemcy, Panama, Republika Korei, Słowenia, Szwajcaria, Togo, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wenezuela i Wybrzeże Kości Słoniowej. 1 stycznia 2016 r. państwa te rozpoczną 3 letnią kadencję. Z wybranych tylko Burundi, Gruzja, Togo, Mongolia i Panama będą zasiadały w Radzie po raz pierwszy. W Radzie nie zasiądą natomiast w najbliższym czasie Stany Zjednoczone, które właśnie kończą drugą następującą po sobie kadencję. 

Więcej informacji na temat wyborów dostępne jest na stronie Rady.

czwartek, 29 października 2015

Prokurator MTK nie zajmie się sytuacją Hondurasu

Wczoraj Prokurator MTK wydała decyzję, że nie zajmie się sprawą zbrodni popełnionych w Hondurasie (zobacz Situation in Honduras, Article 5 Report, w szczególności par. 141-143).

Honduras jest stroną Statutu Rzymskiego od 2002 roku, od tego więc czasu może być objęty jurysdykcją MTK. Badana sytuacja dotyczyła jednak zbrodni, które popełniono w następstwie zamachu stanu (który miał miejsce w 2009 roku), pomiędzy 28 czerwca 2009 roku a 27 stycznia 2010 roku. W wyniku zamachu stanu prezydent José Manuel Zelaya został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska, przymuszono go również do opuszczenia kraju. Demonstracje sprzeciwiające się takiemu rozwiązaniu zostały krwawo stłumione przez siły bezpieczeństwa. 

środa, 28 października 2015

TS UE: wymiana walut na jednostki „bitcoin” jest zwolniona z VAT-u

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit a i c dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnotowego systemu podatku od wartości dodanej (dyrektywa VAT) podatkowi VAT podlegają dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane odpłatnie na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze. Jednak na podstawie art. 135 ust. 1 lit. e tej regulacji państwa członkowskie zwalniają m.in. transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środki płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi.

wtorek, 27 października 2015

Wycofanie państwa z MTK nie sprawi, że odrzuci on zarzuty skierowane przeciwko jego obywatelom

Parę dni temu miało miejsce czwarte spotkanie państw stron Unii Afrykańskiej z przedstawicielami Międzynarodowego Trybunału Karnego (zobacz informację tutaj). Informacje, które pojawiają się na ten temat są bardzo zdawkowe, zazwyczaj są to bowiem spotkania techniczne.  Tym razem, New Bussiness Ethiopia  (zobacz tu) odniósł się jednak do ustaleń ze spotkania. Są to niezwykle ważne informacje dotyczące statusu postępowań przed MTK.

poniedziałek, 26 października 2015

Pierwsza skarga Ukrainy przeciwko Rosji w WTO

Ukraina pod koniec zeszłego tygodnia złożyła swoją pierwszą skargę w WTO przeciwko Rosji (w formie wniosku o wszczęcie konsultacji). Co prawda w październiku 2014, kraj ten rozważał zaskarżenie rosyjskiego embarga na ukraińskie owoce i warzywa (formalnie motywowanego względami sanitarnym) ale ostatecznie do tego nie doszło.

Aktualna skarga dotyczy rosyjskich restrykcji handlowych wprowadzonych w 2013 r., które de facto doprowadziły do zupełnego zablokowania importu ukraińskich wagonów towarowych oraz części sprzętu kolejowego (np. zwrotnic). Rosja przestała bowiem wydawać certyfikaty w zakresie oceny zgodności ukraińskiego sprzętu kolejowego z rosyjskimi normami technicznymi (wszystkie złożone wnioski albo zostały odrzucone albo nigdy ich nie rozpatrzono). 

niedziela, 25 października 2015

Kobiece W20

Zważywszy na silnie obecny w zachodniej dyskusji nad prawem międzynarodowym nurt feministyczny, warto zwrócić uwagę że konstelacja różnych formacji G20 (B20, L20 itd.) właśnie wzbogaciła się o szczyt kobiet.

Za tureckiej prezydencji (sic!), w dniach 16-17 października w Stambule odbył się pierwsze kobiecy szczyt W20, podczas którego obradowano nad różnymi aspektami kwestii kobiecych związanych z gospodarką światową. W20 stanowi przejaw instytucjonalizacji prac nad realizacją jednego z celów przyjętych 
w ubiegłym roku przez G20 w Brisbane, tj. zmniejszenia nierówności między płciami.

czwartek, 22 października 2015

Czy państwa strefy Euro stworzą wspólny koszyk walutowy w MFW?

Unijny Komisarz ds. euro Valdis Dombrovskis przedstawił wczoraj plan Komisji wzmocnienia Unii Gospodarczej i Walutowej. Zaprezentowane postulaty bazują na czerwcowym Raporcie pięciu przewodniczących (KE, Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Eurogrupy oraz EBC). Założono wówczas, że dalsza integracja powinna obejmować 3 etapy począwszy od ściślejszej współpracy w obowiązujących ramach prawnych, a skończywszy na dalekosiężnych planach wzmocnienia UGW. Doraźnie uwagę skoncentrowano na etapie 2., zakończenia budowy UGW.

Odpowiednio, na potrzeby etapu 2. Komisarz wskazał następujące obszary działania:

środa, 21 października 2015

Komitet Praw Dziecka ONZ ocenił wykonanie przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach dziecka

W nawiązaniu do naszego wcześniejszego wpisu, należy odnotować opublikowanie na stronach internetowych Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka Uwag końcowych (Concluding observations) Komitetu Praw Dziecka do ostatnich sprawozdań Polski. Co może zaskakiwać, to fakt, że dokument został zauważony również przez media ogólnopolskie. Niestety jednak uwaga została skupiona tylko na jednym fragmencie, uznanym przed przedstawicieli mediów za „kontrowersyjny” (zob. m.in. tu i tu). Komitet mianowicie, w kontekście prawa do tożsamości dziecka, dość lakonicznie wyraził zaniepokojenie brakiem regulacji prawnych oraz zwiększającą się liczbą tzw. okien życia, które pozwalają na anonimowe porzucenie dziecka (par. 20). Zdaniem Komitetu taka sytuacja narusza szereg postanowień Konwencji.

wtorek, 20 października 2015

Japonia: spory dotyczące wielorybów nie powinny podlegać jurysdykcji MTSu

Trzy tygodnie po tym jak Japonia przegrała przed MTSem spór z Australią dotyczący połowów wielorybów (nasz postinformowaliśmy, że państwo to zapowiedziało wznowienie programu połowów do celów naukowych.

Za kilka tygodni owa zapowiedź ma zostać zrealizowana w ramach programu NEWREP-A, zakładającego odłowienie 4000 wielorybów w ciągu najbliższych 12 lat (The Sydney Morning Herald, Japan rejects international court jurisidiction over whaling). Mimo że program rzekomo ma charakter badawczy, Japonia podjęła prawne kroki ostrożności, 6 października b.r. składając zastrzeżenie do deklaracji o uznaniu jurysdykcji obowiązkowej MTSu.

poniedziałek, 19 października 2015

Nowi członkowie Rady Bezpieczeństwa - to oni wybiorą SG NZ! - oraz debata o reformie zasad głosowania w Radzie

Drodzy czytelnicy, chcielibyśmy odnotować, że 15.10.2015 r. Zgromadzenie Ogólne wybrało nowych członków Rady Bezpieczeństwa na kadencję 2016-2017 r. Zgodnie z przewidywaniami - wobec braku kontrkandydatów (o czym pisaliśmy tutaj) -  na członków Rady zostali wybrani: Senegal, Japonia, Egipt, Urugwaj oraz Ukraina. Wyboru udało się dokonać już w pierwszej rundzie (zobacz informację tutaj).
Państwa te z dniem 1.01.2016 r. zastąpią Czad, Chile, Jordanię, Litwę i Nigerię.

niedziela, 18 października 2015

Międzynarodowe siły pokojowe ONZ będą chronić obiekty Światowego Dziedzictwa UNESCO w Syrii

Żołnierz "Błękitnych Hełmów" stojący przez Meczetem Djinguereber w Timbuktu, Mali.
Źródło: Joe Penney (Reuters) 

Eksplozje ładunków wybuchowych w starożytnej Palmyrze.
Źródło: http://www.abc.net.au/news/2015-08-25/palmyra-destruction-gallery/6724930

17 października, włoski minister kultury, Dario Franceschini, oświadczył, że 53  państwa członkowskie UNESCO, w tym wszyscy stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, poparły propozycję jego rządu dotyczącą objęcia obiektów Światowego Dziedzictwa, zagrożonych atakami bojowników Państwa Islamskiego, ochroną międzynarodowych sił pokojowych ONZ. Bezpośrednią impulsem dla inicjatywy Włoch były zniszczenia zabytków starożytnej Palmyry. Ochroną miałyby objęte nie tylko obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa na terytorium Syrii, ale również te położone w innych regionach zagrożonych działaniami terrorystów islamskich (np. w Mali). Jak podkreślił Franceschini, chodzi o ochronę „ważnych obiektów zagrożonych atakami terrorystycznymi lub położonych w strefach konfliktów zbrojnych czy klęsk żywiołowych". Wyspecjalizowane jednostki błękitnych hełmów będą wysyłane w te obszary, aby „chronić takie obiekty (...) przed zniszczeniem". Minister zaapelował do Rady Bezpieczeństwa ONZ o "natychmiastowe ustalenie operacyjnych tych międzynarodowych sił”. 

ETPCz po raz pierwszy ocenił wydalenia do Syrii jako sprzeczne z ETPCz

W mijającym tygodniu ETPCz wydał pierwszy wyrok, w którym odniósł się do możliwości wydalenia imigrantów do Syrii biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację międzynarodową. W sprawie L.M. i inni p. Rosji (skargi nr 40081/14, 40088/14, and 40127/14) dotyczącej wydalenia grożącego trzem mężczyznom z Rosji do Syrii, Trybunał orzekł naruszenia całego szeregu artykułów Konwencji, począwszy od art. 2 i/lub 3, 5 ust. 1 i 5 ust. 4 oraz 34. Trybunał ocenił, iż biorąc pod uwagę międzynarodowe doniesienia dotyczące wojny w Syrii oraz mając na uwadze indywidualną sytuację skarżących, przedstawili oni wystarczające i uzasadnione argumenty, iż ich wydalenie do Syrii naraziłoby ich na utratę życia oraz zagroziłoby ich bezpieczeństwu osobistemu. Natomiast przetrzymywanie ich bez podstawy prawnej oraz brak jakichkolwiek procedur w celu weryfikacji legalności decyzji o ich zatrzymaniu spowodowały stwierdzenie naruszenia art. 5 Konwencji. Utrudnienia w kontaktach z pełnomocnikami oraz brak stosownych informacji prawnych, doprowadził Trybunał do stwierdzenia naruszenia art. 34 Konwencji w stosunku do skarżących. 

sobota, 17 października 2015

Apel do członków Grupy Polskiej International Law Association

Szanowni Czytelnicy PPMBlog,

jeżeli są wśród Państwa członkowie i sympatycy Grupy Polskiej International Law Association, którzy nie otrzymują bądź przestali otrzymywać wiadomości od GP ILA (pocztą elektroniczną lub tradycyjną), prosimy o kontakt  z dr Anną Czaplińską, Sekretarzem Generalnym GP ILA
- mejlowy: aczaplinska@wpia.uni.lodz.pl 
- pocztą tradycyjną na adres: Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź.

Od dłuższego czasu korespondencję w ramach GP ILA przesyłamy drogą elektroniczną, jednak na indywidualną prośbę możemy ją także przesyłać pocztą tradycyjną. Dlatego też staramy się zweryfikować i zaktualizować dane kontaktowe naszych członków, jednak nie do wszystkich udało nam się dotrzeć.

Mamy również nadzieję, nowa strona internetowa GP ILA - otwarta w tym tygodniu - umożliwi Państwu wygodny dostęp do przekazywanych za pośrednictwem Grupy wiadomości i materiałów, i ułatwi kontakt z nami. Zapraszamy na:


Dziękujemy Redakcji PPMBlog za umożliwienie tej formy kontaktu.

Zarząd Grupy Polskiej ILA

piątek, 16 października 2015

Sankcja karna za negowanie ludobójstwa Ormian sprzeczna z EKPCz

Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjrzał się po raz drugi sprawie Perincek p. Szwajcarii. O wyroku izbowym w tej sprawie już pisaliśmy (tu), a jego konkluzją było naruszenie art. 10 EKPCz poprzez skazanie tureckiego dziennikarza za przestępstwo polegające na negowaniu ludobójstwa Ormian w 1915 r. Wielka Izba Trybunału powtórzyła ten wniosek, trzeba jednak zauważyć, że była w tej kwestii bardzo podzielona (10 do 7). WI położyła na szali godność i współczesną identyfikację Ormian (chronione przez art. 8 Konwencji) oraz prawo do swobody wypowiedzi. Trybunał doszedł do wniosku, iż w społeczeństwie demokratycznym nie było konieczne nałożenie na pana Perinceka sankcji karnej, a to z następujących względów: wypowiadał się o kwestiach istotnych dla debaty publicznej, ale nie nawoływał do nienawiści lub nietolerancji; jego wypowiedzi nie mogły być postrzegane jako naruszające godność członków społeczności ormiańskiej w stopniu wymagającym karnej reakcji władz szwajcarskich; nie istniał też obowiązek prawnomiędzynarodowy kryminalizacji takich zachowań, a sądy szwajcarskie „ocenzurowały” wypowiedzi skarżącego z uwagi na to, że odbiegały one od tych, głoszonych w Szwajcarii. Mając na względzie te okoliczności, Trybunał uznał, że nałożona sankcja karna była nieproporcjonalna.

środa, 14 października 2015

Wniosek Prokurator Bensoudy w sprawie zbrodni popełnionych w Gruzji złożony!

Pisaliśmy niedawno o tym, że Prokurator MTK Fatou Bensouda zamierza prowadzić postępowanie w sprawie zbrodni popełnionych w Gruzji w trakcie konfliktu gruzińsko - rosyjskiego w 2008 roku, zobacz tu. Chodzi o objęcie dochodzeniem prokuratorskim wydarzeń, które miały miejsce pomiędzy 1 lipca - a 10 października 2008 roku. Prezydium Trybunału wyznaczyło Izbę Przygotowawczą do której przypisano tę
 sytuację. Wczoraj wniosek został złożony, zobacz jego treść tutaj. Oceniając wagę sprawy (ilość popełnionych zbrodni, ich skalę, naturę) a także interesy wymiaru sprawiedliwości Prokurator złożyła wniosek o upoważnienie do wszczęcia postępowania uznając, że istnieje ku temu uzasadniona podstawa.

wtorek, 13 października 2015

Premier Francji zatwierdza ekstradycję Ablyazova

Po tym jak październikowy wyrok sądu pierwszej instancji o ekstradycji kazachskiego opozycjonisty do Rosji został w marcu utrzymany w apelacji (zob. nasz post tutaj), kolejny ruch w sprawie należał do rządu. Opinie sądów podzielił właśnie Premier Francji Manuel Valls, podpisując dekret ekstradycyjny (Le Monde, L’extradition vers la Russie de l’opposant kazakh Moukhtar Abliazov a été validée par Paris ).

Wedle dokumentów, do których dostęp uzyskała AFP, zdaniem francuskich władz procedura wszczęta przeciwko, dawnemu, oligarsze "nie ma charakteru politycznego". Sąd zobowiązał Moskwę, aby w razie ekstradycji Ablyazova nie doszło do zamachu na jego integralność fizyczną ani psychiczną. Rosję zobowiązano również do powstrzymania się od reekstradycji do jakiegokolwiek państwa trzeciego bez uprzedniej zgody władz francuskich. Ostatnią szansą na uniknięcie wydania Rosji pozostaje nadzwyczajny środek odwoławczy do Conseil d'Etat.

W międzyczasie 9 innych państw UE miało odmówić ekstradycji rodziny zatrzymanego, a USA przyznały mu azyl polityczny.

poniedziałek, 12 października 2015

Porozumienie G20/OECD ws. walki z erozją bazy podatkowej i przenoszeniem dochodów

Po tym jak na początku miesiąca zakończono negocjacje techniczne na forum OECD, 7 października zgromadzeni w Limie ministrowie finansów G20 zatwierdzili pakiet końcowy środków przeciwko Erozji bazy podatkowej i przenoszenia dochodów (BEPS), tj. praktykom korporacyjnym wyboru jurysdykcji podatkowej niezależnie od miejsca faktycznego prowadzenia działalności.  

Dokument stanowi zwieńczenie przeszło dwuletnich prac podjętych, z inicjatywy G20, w związku z ogólną konstatacją, że jest to problem wymagający holistycznego podejścia, aczkolwiek wówczas go umiano go jeszcze skwantyfikować. Wedle szacunków OECD od 2013 praktyki BEPS doprowadziły do zmniejszenia wpływów z CIT między 4% a 10%, tj. średnio o 100 do 240 mld USD rocznie (OECD, Note d’information).

niedziela, 11 października 2015

Sąd UE przeciwko językowej dyskryminacji w konkursach na unijne stanowiska

 W niedawnym wyroku (z 24 września br.) w sprawach T-124/13 Włochy przeciwko Komisji i T-191/13 Hiszpania przeciwko Komisji Sąd UE stwierdził nieważność trzech ogłoszeń o konkursach dotyczących naboru pracowników w strukturach Unii z powodu wymagania od kandydatów wyboru  jako drugiego języka i jako języka komunikowania się z Europejskim Urzędem Doboru Kadr (EPSO) jednego spośród tylko trzech języków: niemieckiego, angielskiego lub francuskiego. W kwestionowanych ogłoszeniach ustanowiono wymóg bardzo dobrej znajomości "pierwszego języka" - jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej (wówczas było ich 23) oraz zadowalającej znajomości "drugiego języka" - jednego z trzech wskazanych. Ten drugi język miał być używany do korespondencji między EPSO a kandydatami, a także w postępowaniu konkursowym, na rożnych jego etapach. Ograniczenie wyboru do wskazanych języków miało być uzasadnione w szczególności interesem służby, który wymaga by kandydaci byli niezwłocznie gotowi do pracy i mogli skutecznie komunikować się w codziennej pracy - w przeciwnym razie poważnie ucierpiałaby wydajność pracy w unijnych instytucjach. Natomiast Włochy i Hiszpania zarzuciły, że ogłoszenia tak sformułowane  są dyskryminujące i naruszają system językowy Unii (ustanowiony rozporządzeniem Rady nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego EWG, z pózn. zmianami) oraz zasadę proporcjonalności, zarówno w zakresie obowiązku wyboru niemieckiego, angielskiego lub francuskiego jako języka komunikowania się z EPSO, jak również w ogóle jako drugiego języka w tych konkursach.

sobota, 10 października 2015

Wybory do Rady Bezpieczeństwa - brak (póki co) rywalizacji, ale i tak są emocje

Już za kilka dni (15.10.2015) Zgromadzenie Ogólne będzie wybierać pięciu członków Rady Bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o dystrybucję geograficzną, to wybór dotyczy:
-  dwóch miejsc z grupy afrykańskiej, 
- jednego miejsca z grupy azjatyckiej i małych rozwijających się państw Pacyfiku,
- jednego miejsca z grupy państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów
- jednego miejsca z grupy państw Europy Wschodniej.

piątek, 9 października 2015

WTO: czy Chiny są już gospodarką wolnorynkową?

Mimo że europejską wyobraźnię ostatnio rozpalają przede wszystkim negocjacje TTIP (TOK FM, Już prawie 3 mln podpisów przeciwko TTIP. Kworum zebrano właśnie w Polsce. Będzie kolejne ACTA?), od kilku miesięcy coraz większe emocji budzi status prawny Chin w WTO.

Zgodnie z pkt 15 Porozumienia akcesyjnego, państwa importujące chińskie towary zachowały prawo wyboru metodologii, na potrzeby stosowania ceł antydumpinogwych, oceny porównywalności żądanych cen sprzedaży z kosztami produkcji w gospodarkach wolnorynkowych. Dzięki temu, tam gdzie państwo importujące uznawało ceny za zaniżone, łatwiej można było obłożyć towary dodatkowym cłem. W kluczowym pkt 15(d) Porozumienie stanowi, że pod pewnymi warunkami w momencie zakwalifikowania Chin jako gospodarki wolnorynkowej, w prawie krajowym importera, owe szczególne regule zostają uchylone; niezależnie od tego po upływie 15 lat od przystąpienia Chin do WTO uchylona zostaje podstawa prawna do stosowania metodologii określania odnośnych cen "na innej podstawie niż bezpośrednie porównanie z cenami lub kosztami na chińskim rynku". 

W tym kontekście powstało zasadnicze pytanie, co się stanie 11 grudnia 2016, tj. wraz z upływem wspomnianego 15 letniego terminu?

Postępowanie MTK wobec Gruzji!!

Gruzja jest stroną Statutu rzymskiego od 2003 roku. Od 2008 roku Prokurator  MTK prowadzi wstępne postępowanie wobec sytuacji Gruzji dotyczące tego, czy w 2008 roku w związku z konfliktem gruzińsko-rosyjskim popełniono tam zbrodnie objęte jurysdykcją Trybunału (zob. oświadczenie Prokurator: tu).

Wobec poinformowania MTK przez panią Prokurator, że zamierza ona złożyć wniosek do Trybunału, o upoważnienie do wszczęcia postępowania przygotowawczego (wobec uzasadnionych podstaw do jego prowadzenia, zob. art. 15 ust. 3 Statutu), Prezydium Trybunału wyznaczyło wczoraj Izbę Przygotowawczą I jako właściwą do rozpatrzenia wniosku. Izba I występuje w składzie: sędzia Joyce Aluoch (przewodniczy), sędzia Cuno Tarfusser, oraz sędzia Péter Kovács, zobacz tu.

czwartek, 8 października 2015

Korupcja wśród najwyższych przedstawicieli ONZ - żałosny akcent na 70-lecie Organizacji

Nie słabnie oburzenie (zobacz tutaj) po ujawnieniu przez służby amerykańskie, że były przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego John Ashe, pochodzący z Antigua i Barbuda, przyjmował korzyści finansowe, które spożytkował na dobra luksusowe w postaci zegarków, garniturów czy boiska do koszykówki (zobacz tutaj, oraz tutaj ) w zamian za przedłożenie w ZO dokumentu popierającego budowę centrum konferencyjnego w Makau, na czym zależało Panu Ng, obywatelowi Chin.

Aresztowanie Pana Ashe'a to dopiero początek zatrzymań w sprawie wykorzystywania pozycji w NZ do uzyskiwania profitów. Można się więc spodziewać kolejnych informacji o łapówkach i praniu pieniędzy z flagą ONZ w tle. To może niestety przyćmić radość z obchodów 70-lecia organizacji, zwłaszcza, że choroba korupcji dotknęła tak wysokiej rangi przedstawiciela ONZ.

środa, 7 października 2015

Zbombardowanie szpitala w Kunduz - zbrodnia, którą trzeba wyjaśnić (update i poprawka)

Kunduz znów jest na ustach wszystkich za sprawą zbombardowania szpitala, w którym pomocy udzielali lekarze z organizacji Lekarze bez Granic (MSF) (zobacz też informacje tutaj, tutaj).

W wyniku ataku zginęło 12 członków personelu i 10 pacjentów. MSF żąda wyjaśnienia okoliczności ataku. MSF podkreśla, że nie był to przypadkowy incydent, biorąc pod uwagę, że szpital był atakowany seriami, z kilkunastominutowymi przerwami, a siły afgańskie miały dane GPS szpitala. Celowe zaatakowanie zarówno budynku szpitalnego, jak i osób w nim się znajdujących (personelu medycznego, rannych osób, oraz osób cywilnych odwiedzających chorych) stanowi pogwałcenie podstawowych zasad międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz może być ścigane jako zbrodnia wojenna. Ze względu na fakt, że w Afganistanie konflikt ma charakter niemiędzynarodowy można wskazać na naruszenie m.in. art. 3 Konwencji genewskich z 1949 r. oraz art. 4 (podstawowe gwarancje), art. 7 (ochrona rannych i chorych), art. 9 (ochrona personelu medycznego), art. 10 (ochrona działalności medycznej), art. 11 (ochrona medycznych formacji), art. 13 (ochrona cywili) oraz drugiego protokołu dodatkowego z 1977 r. dotyczącego konfliktów niemiędzynarodowych. Afganistan jest stroną obu traktatów.

Zakończenie negocjacji w sprawie TPP!

W poniedziałek 4 października negocjatorzy na spotkaniu w Atlancie, po prawie ośmiu latach rozmów, przyjęli ostateczną wersję Porozumienie w sprawie Partnerstwa Transpacyficznego (Trans-Pacific Partnership, w skrócie TPP). Jest to najważniejsze umowa handlowa od czasów powołania do życia Światowej Organizacji Handlu w 1994 r. W skład nowej strefy wolnego handlu wejdzie  12 państw basenu Oceanu Spokojnego: Australia, Brunei, Chile, Japonia, Kanada, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Peru, Singapur, Stany Zjednoczone oraz Wietnam. Państwa te wytwarzają obecnie 40% światowego PKB oraz uczestniczą w 1/3 handlu międzynarodowego. Tym samym będzie to największa w świecie strefa wolnego handlu.

Współpraca ETPCz z sądami najwyższymi państw członkowskich

Europejski Trybunał Praw Człowieka zainicjował właśnie działalność sieci współpracy z sądami najwyższymi państw członkowskich (komunikat Trybunału dostępny jest tu). Inicjatywa ta była zapowiadana na rozpoczęciu roku sądowego Trybunału i teraz doczekaliśmy się jej realizacji. Oficerowie łącznikowi ze strony sądów mają być usytuowani w odpowiednikach polskiego Biura Studiów i Analiz SN, zaś ze strony Trybunału za kontakty odpowiadać będzie tzw. konsultant prawny (Jurisconsult), którego głównym zadaniem już teraz jest dbanie o jednolitość orzecznictwa. Jako pierwsi do współpracy zgłosili się prezesi francuskiego Court of Cassation oraz francuskiej Conseil d’État. Inaugurując projekt prezes Spielmann podkreślił, że ta nowa forma współpracy pomiędzy ETPCz a sądami najwyższymi odzwierciedla ideę wspólnej odpowiedzialności za implementację Konwencji. Wyraził nadzieję, że decyzje sądów krajowych będą zgodne z orzecznictwem europejskim. 

Pozostaje pytanie: kiedy to tego zaszczytnego grona dołączy polski Sąd Najwyższy?

wtorek, 6 października 2015

Haska Konwencja dot. właściwości sądu w końcu weszła w życie!

Konwencja o umowach dotyczących właściwości sądu (ang. Convention on Choice of Court Agreements) po 10 latach od podpisania weszła w życie 1 października 2015 r. Konwencja została podpisana 30 czerwca 2005 r. w ramach Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego. 

poniedziałek, 5 października 2015

Umarł Henning Mankell

Dziś rano poinformowano, że zmarł szwedzki pisarz Henning Mankell. Wspominam go na tym blogu nie z powodu jego sławy pisarskiej (dzięki kapitalnym powieściom kryminalnym o Kurcie Wallanderze zasłużył na miano literackiego celebryty), ale z powodu jego działalności jako międzynarodowego społecznika. 

Henning Mankell aktywnie wspierał działania Wysokiego komisarza NZ do spraw uchodźców (UNHCR) odwiedzając obozy dla uchodźców w Mozambiku, Południowej Afryce i Ugandzie, pisząc artykuły  o trudnej sytuacji uchodźców z poszczególnych państw afrykańskich, czy w końcu wspierając wszystkie najważniejsze kampanie NZ dotyczące uchodźców. Zobacz informację tu.

sobota, 3 października 2015

Plan działania na rzecz Unii rynków kapitałowych

Z końcem września Komisja Europejska przyjęła Plan Działania dla stworzenia Unii 28 rynków kapitałowych. Faktyczne zniesienie barier w przepływie kapitału stanowiłby jeden z filarów inicjatywy inwestycyjnej Komisji Juncekera, z listopada ubiegłego roku, zgodnie z założeniami której drogą do przywrócenia wzrostu gospodarczego w Europie mają być inwestycje rzędu 300 mld euro w ciągu kolejnych 3 lat (Reuters, Juncker unveils investment plan to kick-start EU growth). Mimo że zarówno Komisja jak i Europejski Bank Inwestycyjny mają wnieść wkład finansowy w realizację owego zamierzenia, kapitał na potrzeby Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) ma pochodzić przede wszystkim ze źródeł prywatnych. Odpowiednio, Unia rynków kapitałowych miałaby ułatwić przede wszystkim Małym i Średnim Przedsiębiorstwom dostęp do pozabankowych źródeł finansowania.

Komisja zaprezentowała właśnie propozycje legislacyjne w zakresie sekurytyzacji oraz inwestycji infrastrukturalnych, natomiast do końca roku mamy jeszcze poznać plan harmonizacji regulacji odnoszących się do prospektów emisyjnych, co miałoby zasadniczo obniżyć koszt pozyskania kapitału przez MŚP. Tym samym praktycznego wymiaru nabierają rezultaty konsultacji, o których wspominaliśmy w lutym; obecnie rozpoczynają się zaś konsultacje dotyczące funduszy venture capital i obligacji zabezpieczonych (KE, Komunikat prasowy IP-15-5731).

Nowe oferty w dziale ogłoszeń!

Przypominamy o naszym dziale ogłoszeń. W ostatnim tygodniu pojawiło się w nim wiele interesujących ofert. Informujemy między innymi o konkursie ogłoszonym przez Uniwersytet w Kopenhadze (2-3 stanowiska dla postodców w ramach centrum badawczego iCourts), konferencji w Barcelonie dotyczącej governance oraz kilku call for papers ogłoszonych przez czasopisma naukowe (np. Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, Polish Yearbook of International Law czy Utrecht Journal of International and European Law). 

Życzymy sukcesów w aplikowaniu!

piątek, 2 października 2015

Czwarta skarga Ukrainy p. Rosji w ETPCz

Trybunał strasburski poinformował właśnie, że 29 września br. zwrócił się do rządu rosyjskiego o zajęcie stanowiska w sprawie dopuszczalności kolejnej skargi międzypaństwowej złożonej przez rząd Ukrainy p. Rosji. Skarga została wniesiona 27 sierpnia br. (skarga nr 42410/15) i dotyczy wydarzeń na Krymie oraz na Ukrainie Wschodniej od września 2014 r. (o poprzednich skargach pisaliśmy na blogu m.in. tu).

Łącznie z nową skargą przed Trybunałem toczą się obecnie trzy postępowania międzypaństwowe wszczęte przez Ukrainę przeciwko Rosji. Przypomnijmy tylko, że skarga Ukraina p. Rosji I została złożona 13 marca 2014 r. i dotyczy wydarzeń prowadzących do przejęcia i sprawowania kontroli przez Rosję nad Półwyspem Krymskim oraz wydarzeń na Wschodniej Ukrainie do września 2014 r. Skarga Ukraina p. Rosji II złożona 13 czerwca 2014 r. dotyczyła porwania trzech grup ukraińskich dzieci (o skargach pisaliśmy na blogu tu). Na wniosek rządu rosyjskiego Trybunał przedłużył czas na wypowiedzenie się w sprawie tych skarg do 31 grudnia 2015 r. Trzecia skarga Ukraina p. Rosji III została skreślona z listy skarg Trybunału w dniu 1 września 2015 r. po otrzymaniu przez Trybunał informacji rządu ukraińskiego o niepopieraniu skargi z uwagi na fakt, że Mustafa Dżamilew złożył skargę indywidualną dotyczącą tych samych zarzutów (o skardze pisaliśmy tu).

Poza skargami międzypaństwowymi w Trybunale zawisłych jest 1400 spraw złożonych przez osoby indywidualne dotyczące wydarzeń na Krymie oraz na Wschodniej Ukrainie.  

czwartek, 1 października 2015

Raport OBWE wskazuje na masowe naruszenia praw człowieka na Krymie od aneksji przez Federację Rosyjską

W nawiązaniu do przedwczorajszego bardzo stanowczego wystąpienia Petra Poroszenki na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, warto odnotować opublikowany kilkanaście dni wcześniej najnowszy raport OBWE oceniający sytuację na Krymie z perspektywy praw człowieka. Raport został przygotowany przez ODIHR (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka) oraz Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych.

W związku z odmową wpuszczenia na terytorium Krymu przedstawicieli OBWE, raport został opracowany przede wszystkim na podstawie licznych wywiadów (m.in. ze świadkami wydarzeń i mieszkańcami Krymu, przedstawicielami mediów i organizacji społecznych, liderami społeczności tatarskiej oraz przedstawicielami władz ukraińskich) oraz badań własnych. W raporcie skupiono się na okresie od maja 2014 roku, kiedy OBWE opublikowała poprzedni raport.

Ogólny wniosek wynikający z raportu to drastyczne pogorszenia standardów praw człowieka odczuwalne dla większości mieszkańców, w tym przede wszystkim dla aktywistów pro-ukraińskich, krymskich Tatarów i dziennikarzy. W obszernym – 100-stronicowym raporcie zwrócono uwagę i udokumentowano szereg naruszeń praw człowieka.