niedziela, 25 października 2015

Kobiece W20

Zważywszy na silnie obecny w zachodniej dyskusji nad prawem międzynarodowym nurt feministyczny, warto zwrócić uwagę że konstelacja różnych formacji G20 (B20, L20 itd.) właśnie wzbogaciła się o szczyt kobiet.

Za tureckiej prezydencji (sic!), w dniach 16-17 października w Stambule odbył się pierwsze kobiecy szczyt W20, podczas którego obradowano nad różnymi aspektami kwestii kobiecych związanych z gospodarką światową. W20 stanowi przejaw instytucjonalizacji prac nad realizacją jednego z celów przyjętych 
w ubiegłym roku przez G20 w Brisbane, tj. zmniejszenia nierówności między płciami.

W20 sformułowało następujące rekomendacje polityczne:
  • zrównanie statusu gospodarczego kobiet poprzez wzmocnienie więzi między systemem edukacji, zatrudnienia i przedsiębiorczością,
  • podejmowanie działań na rzecz równoważenia relacji pracy/życie osobiste dzięki poprawie infrastruktury opieki społecznej (nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi),
  • zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym,
  • zapewnienie kobietom dostępu do źródeł finansowania, aktywów produkcyjnych i do rynku,
  • eliminacja dyskryminacji w pracy, egzekwowanie prawa w odnośnym zakresie oraz działania na rzecz wyrównywania szans,
  • wzmacnianie kobiecych sieci gospodarczych, społecznych i politycznych,
  • wsparcie dla innowacji i przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety,
  • upowszechnianie kobiecych przykładów w zakresie zrównoważonej konsumpcji i ekologicznego rozwoju,
  • zapewnienie dostatecznych osłon socjalnych oraz poprawa warunków pracy,
  • a na potrzeby monitoringu realizacji powyższych zaleceń opracowanie odnośnego sytemu wskaźników.

Brak komentarzy: