sobota, 3 października 2015

Plan działania na rzecz Unii rynków kapitałowych

Z końcem września Komisja Europejska przyjęła Plan Działania dla stworzenia Unii 28 rynków kapitałowych. Faktyczne zniesienie barier w przepływie kapitału stanowiłby jeden z filarów inicjatywy inwestycyjnej Komisji Juncekera, z listopada ubiegłego roku, zgodnie z założeniami której drogą do przywrócenia wzrostu gospodarczego w Europie mają być inwestycje rzędu 300 mld euro w ciągu kolejnych 3 lat (Reuters, Juncker unveils investment plan to kick-start EU growth). Mimo że zarówno Komisja jak i Europejski Bank Inwestycyjny mają wnieść wkład finansowy w realizację owego zamierzenia, kapitał na potrzeby Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) ma pochodzić przede wszystkim ze źródeł prywatnych. Odpowiednio, Unia rynków kapitałowych miałaby ułatwić przede wszystkim Małym i Średnim Przedsiębiorstwom dostęp do pozabankowych źródeł finansowania.

Komisja zaprezentowała właśnie propozycje legislacyjne w zakresie sekurytyzacji oraz inwestycji infrastrukturalnych, natomiast do końca roku mamy jeszcze poznać plan harmonizacji regulacji odnoszących się do prospektów emisyjnych, co miałoby zasadniczo obniżyć koszt pozyskania kapitału przez MŚP. Tym samym praktycznego wymiaru nabierają rezultaty konsultacji, o których wspominaliśmy w lutym; obecnie rozpoczynają się zaś konsultacje dotyczące funduszy venture capital i obligacji zabezpieczonych (KE, Komunikat prasowy IP-15-5731).
Pakiet dotyczący sekurytyzacji obejmuje projekt Rozporządzenia, które objęłoby wszystkie tego rodzaju transakcje szczegółowo regulując kwestie due diligence, risk retention (tj. partycypacji inicjatora sekurytyzacji w części sekurytyzowanych ryzyk), transparentności, czy kryteria Prostej, Transparentnej i Wystandaryzowanej sekurytyzacji (tzw. STS). Nowelizacji uległoby Rozporządzenie ws. wymogów ostrożnościowych (CRR), tak aby obowiązujące banki i instytucje inwestycyjne lepiej uwzględniały ryzyko sekurytyzacyjne, czy specyfikę STS. Przy okazji można zauważyć, że wśród 120 odpowiedzi nadesłanych w reakcji na zaproszenie Komisji Europejskiej do konsultacji, żadna nie pochodziła z Polski. Należy też odnotować, że unijne prace legislacyjne wpisują się w międzynarodowy governance i ustalenia poczynione dotąd przez Komitet bazylejski (BCBS) i IOSCO.

Z kolei inwestycjom infrastruktualnym powinna sprzyjać nowelizacja Rozporządzenia delegowanego do Solvency II. W razie wejścia zmian w życie kwalifikowane inwestycje będą m.in. objęte korzystniejszymi wagami ryzyka, co przełoży się na niższy koszt kapitału inwestowanego przez ubezpieczycieli. Podwyższona zostanie także możliwość lewarowania przez te ostatnie.

Wreszcie trzecie konsultacje zostały rozpoczęte przez KE celem oceny skumulowanego wpływu ustawodawstwa finansowego na funkcjonowanie rynku.

Brak komentarzy: