środa, 16 grudnia 2015

ETPCz:14 - letnia dziewczynka nie może być w Europie żoną

Kilka dni temu ETPCz rozstrzygnął sprawę Z.H. i R.H.p. Szwajcarii, w której skarżący domagali się uznania, że decyzje władz szwajcarskich, które najpierw odmówiły uznania skarżących za rodzinę, a następnie w ramach obowiązującej w ówczesnym czasie procedury Dublin II przekazały drugiego skarżącego do Włoch, jako pierwszego kraju bezpiecznego pobytu, nie naruszyły art. 8 EKPCz. Skarga jest o tyle interesująca, że skarżący opierali swoje żądanie traktowania ich jako rodziny na fakcie, że jak twierdzili zawarli związek małżeński w Afganistanie w czasie ceremonii religijnej, kiedy skarżąca miała 14 a skarżący 18 lat. 

Władze szwajcarskie, które rozpatrywały ich wnioski o azyl odrzuciły je, ponieważ krajem właściwym do ich rozpatrzenia były Włochy. Co więcej, uznały, że małżeństwo takie nie mogło być uznane w Szwajcarii, ponieważ zgodnie z prawem afgańskim w związek małżeński może wstąpić osoba, która ukończyła 15 rok życia. Ponadto małżeństwo takie byłoby niezgodne z prawem szwajcarskim, ponieważ obcowanie płciowe z osobą poniżej 16 roku życia stanowi w Szwajcarii przestępstwo. W konsekwencji pierwsza skarżąca nie mogła być na podstawie prawa szwajcarskiego traktowana jako rodzina drugiego skarżącego. Pan R.H. został przekazany do Włochy, skąd następnie przedostał się nielegalnie do Szwajcarii. 

Trybunał ocenił, że art. 8 nie może być interpretowany jako nakładający na państwa członkowskie obowiązek uznawania małżeństw zawartych przez 14-letnie dzieci. Wyraźnie wskazał, że art. 12 Konwencji statuujący prawo do zawarcia małżeństwa odwołuje się do uregulowań tej kwestii przez prawo krajowe. Biorąc pod uwagę delikatność rozważanej materii oraz wagę przywiązywaną do obowiązku ochrony dzieci, Trybunał uznał, że sądy krajowe są lepiej usytuowane by rozstrzygać o kwestiach podniesionych przez skarżących. Dlatego też w momencie, kiedy drugi skarżący został przekazany Włochom, władze krajowe uprawnione były do twierdzenia, że skarżący nie byli małżeństwem. Ostatecznie, co podkreślił Trybunał, skarżący przedostał się z powrotem w sposób nielegalny do Szwajcarii już w trzy dni po wydaleniu, a jego wniosek azylowy został rozpatrzony pozytywnie.

1 komentarz:

Robert pisze...

I bardzo dobrze, promować normalność, szkalować głupotę.