środa, 13 kwietnia 2016

Prof. Maria Gintowt-Jankowicz i prof. Mirosław Wyrzykowski zostali członkami paneli opiniujących kandydatów na sędziów europejskich

Dwoje Polaków rozpocznie niebawem pełnienie funkcji w organizacjach międzynarodowych związanych z czuwaniem nad przebiegiem procedur wyboru członków europejskich trybunałów. Po pierwsze Komitet Ministrów Rady Europy wybrał panię prof. Marię Gintowt-Jankowicz na członka Doradczego Panelu Ekspertów ws. kandydatów na sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Panel ten pełni rolę doradczą dla państw członkowskich RE w kwestii spełniania przez kandydatów na sędziów Trybunału kryteriów z art. 21 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Panel składa się z 7 członków wybieranych na trzyletnią kadencję, spośród osób o uznanym dorobku prawniczym i orzeczniczym. Najbardziej pożądani w tym gremium są więc byli sędziowie ETPCz, czy trybunałów konstytucyjnych. Wyboru członków dokonuje KM spośród kandydatów zgłoszonych przez państwa członkowskie. Warto podkreślić, że niepisaną zasadą wyboru członków panelu jest to, by kandydatury były wcześniej uzgodnione, tak aby ich przyjęcie odbywało się w drodze konsensusu. W trakcie wyborów przestrzegana jest także zasada sprawiedliwej reprezentacji różnych regionów Europy i systemów prawnych, a także zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn. W latach 2011- 2014 Polskę reprezentowała w tym szacownym gremium SNN Katarzyna Gonera. 

Z kolei prof. Mirosław Wyrzykowski, także sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, został powołany na mocy decyzji Rady Unii Europejskiej w skład Komitetu ds. opiniowania kandydatów do wykonywania funkcji sędziego i rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zadania i funkcje komitetu są podobne, jak w przypadku panelu RE. 

Zasiadanie przez dwoje Polaków w tak prestiżowych gremiach należy odebrać bardzo pozytywnie. Oba organy, czuwając nad tym, by w obu trybunałach zasiadali jak najwyżej wykwalifikowani sędziowie, mają realny wpływ na proponowane przez państwa listy kandydatów (w przypadku RE), czy już konkretne kandydatury (w przypadku TSUE).

Brak komentarzy: