piątek, 13 maja 2016

G7 dla cyfrowo usieciowionego świata

W dniach 29-30 kwietnia w japońskim Takamatsu spotkali się ministrowie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) państw G7 (G8 bez Rosji której udział został zawieszony, o czym wielokrotnie wspominaliśmy). 
Było to pierwszy istotny szczyt G7 ICT od 1995 roku (G7 ICT Ministers’ Meeting).

Zgromadzeni zdołali przyjąć:
Podstawową konkluzją spotkania jest konstatacja, że ścieżką stwarzającą realne perspektywy rozwoju sieci w pożądanym kierunku jest wielostronny governance, dalsze usieciowienie i inkluzywność procesu.

Plan działania
Zgromadzeni zapowiedzieli:
  1. upowszechnianie dostępu do ICT np. przez podejmowanie działań na rzecz niwelowania światowych podziałów cyfrowych, przede wszystkim poprzez wsparcie rozbudowy infrastruktury ICT oraz poszukiwanie efektu synergii między strategiami edukacyjnymi, badawczymi i inwestycji rozwojowych, czy też wspieranie dostępności ICT i podnoszenie umiejętności cyfrowych,
  2. popieranie i ochronę swobodnego przepływu informacji m.in. przez działania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa i ochrony prywatności,
  3. wspieranie innowacyjności choćby przez wspieranie otwartych rynków, popieranie interoperacyjności poprzez wspólne standardy ICT, rozwój kapitału ludzkiego, czy ochronę własności intelektualnej,
  4. wykorzystanie ICT do stawienia czoła globalnym wyzwaniom w tym problemem zdrowotnym, żywnościowym, edukacyjnym, czy równouprawnienia,
  5. wspieranie wszechstronnej współpracy międzynarodowej.
W ramach walki z podziałami cyfrowymi (pkt 1) ministrowie zapowiedzieli udostępnienie sieci 1,5 mld nowym użytkownikom do 2020 roku (obecnie od ICT odciętych jest ok. 4 mld osób tj. 60% populacji globu).

Z kolei wśród wyzwań cywilizacyjnych (pkt 4) szczególną uwagę Japonii i UE w kontekście starzenia się społeczeństw budzi rozwój tzw. internetu obiektów.

Japonia zapowiedziała wsparcie międzynarodowej współpracy dla stworzenia mierników cyber-zagrożeń.

Karta cyfrowo usieciowionego świata
Ministrowie ICT G7 zgodzili się, że usieciowienie świata powinno służyć poprawie jakości życia i podniesieniu poziomu dobrobytu na całym świecie, wygenerowaniu poprzez innowacje wzrostu gospodarczego, a wreszcie trwałemu i inkluzywnemu rozwojowi.

Usieciowienie powinno zaś przebieg przy poszanowaniu czterech podstawowych zasad:
  1. popierania i ochrony praw człowieka i podstawowych wolności,
  2. popierania i ochrony swobodnego przepływu informacji,
  3. popierania podejścia wielostronnego do governance internetu,
  4. wzmacniania cyfrowego usieciowienia i inkluzywności dla wszystkich, przy poszanowaniu treści tworzonych lokalnie, oraz różnorodności językowej i kulturowej.

Zaproszenie do współpracy
Ponadto ministrowie G7 opublikowali specjalną listę projektów technologicznych (w obszarach odpowiadających wymienionym punktom Planu działania), wystosowując otwarte zaproszenie do współpracy przy ich realizacji.

Ministrowie zapowiedzieli weryfikację stopnia realizacji ustaleń podczas kolejnego szczytu w 2017 roku pod włoską prezydencją.

Zob. także: U.S. Department of State, Remarks for Global Internet Policy and the U.S.-Japan Alliance.

Brak komentarzy: