piątek, 27 maja 2016

Komisja Europejska przedstawia nowe projekty z zakresu jednolitego rynku cyfrowego

W minioną środę Komisja Europejska przedstawiła dwa projekty w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego. Po pierwsze, zaproponowano nowelizację dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Jak podkreślono, współcześni widzowie oglądają treści wideo nie tylko za pośrednictwem kanałów telewizyjnych, ale także w coraz większym stopniu za pośrednictwem usług wideo na żądanie (takich jak serwisy filmowe Netflix i MUBI) oraz platform udostępniania plików wideo (takich jak YouTube i Dailymotion). W związku z tym Komisja dąży do osiągnięcia lepszej równowagi w zakresie przepisów mających obecnie zastosowanie do tradycyjnych nadawców, dostawców usług wideo na żądanie i platform internetowych, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę dzieci. Zmieniona dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych wzmacnia również propagowanie europejskiej różnorodności kulturowej, gwarantuje niezależność audiowizualnych organów regulacyjnych, a także przyznaje nadawcom większą elastyczność w zakresie reklam.

Projekt przewiduje, że platformy udostępniania nagrań wideo będą musiały zapewnić wystarczająca ochronę małoletnich użytkowników przed szkodliwymi treściami, jak materiały pornograficzne i przemoc, a także przeciwdziałać podżeganiu do nienawiści. Będzie to możliwe za pośrednictwem narzędzi, które umożliwia użytkownikom zgłaszanie i oznaczanie szkodliwych treści, systemy weryfikacji wieku i kontroli rodzicielskiej. Komisja chce zachęcać platformy udostępniania plików do przyjęcia kodeksu postępowania dla tego sektora.

Komisja chce też zobowiązać dostawców usług wideo na żądanie do zapewnienia 20% udziału utworów europejskich w swojej ofercie, zaś nadawcy telewizyjni nadal mieliby przeznaczać co najmniej połowę czasu antenowego na utwory europejskie.

Po drugie natomiast, Komisja przedstawiła pakiet środków umożliwiających konsumentom i przedsiębiorstwom łatwiejsze i bezpieczniejsze zakupy i sprzedaż produktów i usług online na terytorium całej Unii Europejskiej. Jego elementami są: 

1) zapobieganie blokowaniu geograficznemu,
2) obniżanie kosztów i zwiększanie skuteczności doręczania paczek zagranicznych,
3) budowanie zaufania konsumentów poprzez lepszą ochronę i egzekwowanie prawa.

1) W pierwszej kolejności Komisja proponuje rozporządzenie, które ma zagwarantować, że konsumenci, pragnący zakupić towary i usługi w innym kraju UE, przez Internet lub osobiście, nie będą dyskryminowani pod względem dostępu do ceny, warunków sprzedaży i warunków płatności, chyba że jest to obiektywnie uzasadnione z przyczyn takich jak VAT lub niektóre przepisy prawa dotyczące interesu publicznego. Aby uniknąć wprowadzania nieproporcjonalnych obciążeń dla przedsiębiorstw, projekt rozporządzenia nie nakłada obowiązku dostarczania na terenie całej UE i zwalnia małe przedsiębiorstwa mieszczące się w limicie krajowych progów podatku VAT od stosowania niektórych przepisów.

2) Drugie zaproponowane rozporządzenie ma zwiększyć przejrzystość cenową i wzmocnić nadzór regulacyjny nad usługami transgranicznego dostarczania przesyłek, ażeby konsumenci i detaliści mogli korzystać z niedrogich dostaw i dogodnych opcji zwrotu nawet do regionów peryferyjnych i z takich regionów. Regulacja będzie sprzyjać konkurencji poprzez wprowadzenie większej przejrzystości cen. Komisja nie proponuje maksymalnej opłaty za dostarczenie przesyłki. Regulacja cen jest jedynie środkiem ostatecznym, stosowanym w sytuacji gdy konkurencja nie przynosi zadowalających wyników. W 2019 r. Komisja podsumuje poczynione postępy i oceni, czy konieczne są dalsze działania.

3) Trzecia regulacja, w zakresie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów, zwiększy uprawnienia organów krajowych do skuteczniejszego egzekwowania tych praw. Będą one mogły m.in.:
· sprawdzać, czy strony internetowe stosują geograficzne blokowanie konsumentów lub oferują usługi posprzedażne na warunkach niezgodnych z unijnymi przepisami (np. prawo odstąpienia od umowy),
· nakazywać natychmiastowe usuwanie stron internetowych zawierających nadużycia,
· żądać informacji od rejestratorów domen i banków w celu wykrywania tożsamości odpowiedzialnego przedsiębiorcy.

W przypadku naruszeń praw konsumentów na skalę ogólnounijną Komisja mogłaby ponadto koordynować wspólne działania z krajowymi organami egzekwowania prawa w celu powstrzymania tych praktyk. Miałoby to zapewnić sprawniejszą ochronę konsumentów, jednocześnie oszczędzając czas i zasoby państw członkowskich i przedsiębiorstw.

Brak komentarzy: