piątek, 29 lipca 2016

Afganistan i Liberia najnowszymi członkami WTO

W dniu 29 lipca 2016 r. Afganistan stał się najnowszym (164-tym) członkiem Międzynarodowej Organizacji Handlu (WTO). Jest to kolejny tzw. kraj najniżej rozwinięty (LDC – least developed country), który dołączył do tej organizacji. W dniu 14 lipca 2016 r. członkiem WTO została Liberia.
 
Afganistan pokłada w członkostwie w WTO nadzieję na rozwój gospodarczy i wzmocnienie struktur państwa i praworządności. To jedne z najbiedniejszych państw świata, którego rolnicza gospodarka zdominowana jest przez nielegalne uprawy maku i wytwarzanie opium. Struktury państwa są słabe, zaś około 35% terytorium Afganistanu jest kontrolowane przez talibów. Państwo ma jednak potencjał zarówno dla rozwoju rolnictwa jak i eksploatacji znacznych zasobów mineralnych, co, jak mają nadzieje władze, przyciągnie inwestorów.

czwartek, 28 lipca 2016

KE przechodzi do 2. etapu procedury ws. ochrony praworządności: zalecenie dla Polski

Wczoraj, 27 lipca, Komisja Europejska zdecydowała o przyjęciu Zalecenia w sprawie praworządności w Polsce, przechodząc tym samym do drugiego etapu procedury "poprzedzającej art. 7 TUE" (którą opisaliśmy tu). To dość niespodziewane posunięcie, bo zgodnie z wcześniejszym planem KE miała zająć się tą sprawą we wrześniu; także na wrzesień zapowiedziano debatę na ten temat w Parlamencie Europejskim. Jednak przyjęcie przez polski parlament nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym 22 lipca br. (jak i przebieg prac nad nią), zamiast uspokoić sytuację, tylko wzmocniło zaniepokojenie zarówno instytucji europejskich (i UE, i Rady Europy), jak i USA. Już w piątek oświadczenie w tej sprawie wydała rzeczniczka Departamentu Stanu USA Elizabeth Trudeau (wersja oryginalna, oficjalne tłumaczenie na polski). W poniedziałek (25 lipca) na ten temat wypowiadał się również rzecznik KE Margaritis Schinas, który ujawnił, że Komisja bacznie obserwuje rozwój wypadków i problem praworządności w Polsce wkrótce znów będzie przedmiotem jej obrad (zob. tu i tu). Właśnie ich efektem jest wspomniane zalecenie. 

środa, 27 lipca 2016

Rozszerzenie misji ONZ w Republice Środkowej Afryki

Wczoraj Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie w rezolucji 2301 (2016) zdecydowała o rozszerzeniu misji ONZ (MINUSCA) w RŚA do 15 listopada 2017 roku, zobacz informację streszczającą przebieg obrad i rezolucję.

Rezolucja obejmuje szereg kwestii zarówno politycznych jak i prawnych. Między innymi wsparto w niej nowego prezydenta i nowo uformowany rząd. Wskazano na ich ważną rolę w przestrzeganiu postanowień Konstytucji, ochronie praw człowieka i wolności, zapewnieniu szczególnej opieki uchodźcom i zapewnieniu im możliwości bezpiecznego powrotu. 

niedziela, 24 lipca 2016

Uchylenie stosowania praw człowieka w Turcji

Turcja zapowiedziała "czasowe zawieszenie" Europejskiej konwencji praw człowieka (zobacz tutaj, oraz doniesienia prasowe tutaj i tutaj, tutaj) na ok. 1,5 miesiąca w związku z nieudanym zamachem stanu z 15 lipca i wprowadzonym stanem wyjątkowym (na okres 3 miesięcy). Nie jest to wyjątkowe zachowanie państwa, gdyż zamach stanu może być traktowany jako niebezpieczeństwo publiczne zagrażające życiu narodu, czyli sytuacji, w jakiej to można pozwolić sobie na uchylenie stosowania pewnych zobowiązań konwencji (art. 15).


sobota, 23 lipca 2016

Grupa Wyszehradzka apeluje o reformę UE

W miniony czwartek, 21 lipca, państwa Grupy Wyszehradzkiej, reprezentowane przez premierów (B. Szydło, V. Orbana, B. Sobotkę i R. Ficę) opowiedziały się za reformą ustrojową UE.

Główną propozycją zmiany jest zbliżenie Unii do obywateli. Jak czytamy we wspólnym oświadczeniu państw Grupy

„Wynik referendum w Wielkiej Brytanii tworzy nową sytuację dla Unii Europejskiej. Nie możemy nadal odwracać głowy, mając nadzieję, że kryzys rozwiąże się sam. Musimy przybliżyć ideę europejską obywatelom i zmniejszyć istniejący rozdźwięk pomiędzy działaniami instytucji europejskich a oczekiwaniami obywateli. Potrzebujemy głębszej refleksji nad aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed Unią. Wynik referendum w Wielkiej Brytanii wyraźnie pokazał, że w naszej refleksji nie możemy pominąć konkretnych obaw a nawet wątpliwości naszych obywateli dotyczących UE. Pokazał on również, że musimy przedstawiać projekt europejski w lepszy sposób, jako Unię działania i zaufania.”

piątek, 22 lipca 2016

Przecieki z wczorajszego głosowania w sprawie obsady stanowiska Sekretarza Generalnego ONZ

Zgodnie z zapowiedziami po wczorajszym tajnym głosowaniu w sprawie obsady stanowiska Sekretarza Generalnego ONZ nie ujawniono wyników (zobacz nasz post tutaj i informację ONZ tutaj). Swoje niezadowolenie wyraziła nie tylko prasa, ale też niektóre państwa, w tym przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego (jedyną informację jaką uzyskał, to to, że głosowanie miało miejsce), zob. tutaj.

Członkowie Rady Bezpieczeństwa nie przejmują się jednak narzekaniami i podkreślają, że to normalny proces rekrutacyjny, w którym trzeba dbać o poufność danych kandydatów. Wskazuje się również, że znaczna ilość kandydatów (12) wymusza wstępne głosowania, które mają na celu zmniejszenie liczby rozpatrywanych kandydatur (choć zaznaczmy, że bywało i więcej, zob. tutaj).

Według nieoficjalnych danych w wyścigu prowadzi:

czwartek, 21 lipca 2016

Pierwszy plebiscyt popularności wśród kandydatów na Sekretarza Generalnego ONZ

Dzisiaj odbędzie się wstępne głosowanie (a raczej plebiscyt poparcia) wskazujące, który z kandydatów na stanowisko Sekretarza Generalnego ONZ może liczyć na największe poparcie wśród członków Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (tzw. straw poll). Każdy z członków RB ONZ może przy każdym kandydacie napisać, że zachęca go do ubiegania się o stanowisko, zniechęca czy też nie ma w sprawie opinii (a zatem jest 180 wskazań do zliczenia, gdyż 12 kandydatów x 15 członków RB) W pierwszym straw poll nie będzie się specjalnie oznaczać wskazań stałych członków RB. Wyniki głosowania nie będą ujawnione (nawet przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego). Stałym przedstawicielom państw, z których pochodzą kandydaci zostaną podane wyniki, co do ich kandydata a także jaka była największa (i najmniejsza) liczba zachęcających wskazań w ogóle - bez podania nazwiska osoby, która ową liczbę otrzymała. Na tej podstawie państwa będą mogły zdecydować, czy ich kandydaci dalej uczestniczą w wyścigu, czy też z niego rezygnują.

środa, 20 lipca 2016

Brexit: Pierwsze posiedzenie angielskiego sądu w sprawie procedury wyjścia z Unii

19 lipca 2016 r. angielski Wyższy Sąd (the High Court) wysłuchał stron skargi w sprawie procedury, jaką Wielka Brytania powinna zastosować przy wychodzeniu z Unii Europejskiej (UE). Sprawa ma charakter konstytucyjny, ale jej konsekwencje będą miały znaczenie dla tego kiedy i w jaki sposób Wielka Brytania uruchomi procedurę wyjścia z UE na postawie art. 50 Traktatu z Lizbony. Rząd zapewnia, że nie uruchomi jej w tym roku.

poniedziałek, 18 lipca 2016

Islamska chusta na wokandzie Trybunału Sprawiedliwości UE - opinia Rzecznik Generalnej Sharpston w sprawie C-188/15 Bougnaoui

W dniu 13 lipca br. Rzecznik Generalna Sharpston przedstawiła opinię w jednej z dwóch spraw dotyczących islamskiej chusty, jakie są aktualnie na wokandzie TSUE. Obie sprawy dotyczą sektora prywatnego i są oparte na jednej z tzw. dyrektyw antydyskryminacyjnych UE.

Przedmiotem sprawy C-188/15 Bougnaoui jest odpowiedź na pytanie sądu francuskiego, zadane w związku z postępowaniem dotyczącym zarzutu dyskryminacji ze względu na religię, postawionemu pracodawcy, który zwolnił kobietę odmawiającą ściągnięcia islamskiej chusty. Takie żądanie zostało wyartykułowane przez klienta pracodawcy, do którego siedziby w celu wykonywania pracy została skierowana skarżąca. Skarżąca została zatrudniona blisko rok wcześniej i od swojego pierwszego dnia w pracy nosiła muzułmańską chustę, co do wyżej wskazanego momentu było w pełni akceptowane przez pracodawcę.

sobota, 16 lipca 2016

Komisja Europejska zatwierdza Privacy Shield

W miniony wtorek Komisja Europejska przyjęła decyzję w sprawie tzw. Privacy Shield („Tarczy prywatności”, o której pisaliśmy także tutaj), zastępującej tzw. Safe Harbour („Bezpieczną Przystań”). Tym samym zapełniona została luka w unijnym systemie prawnym, spowodowana wyrokiem TSUE w sprawie Maxa Schremsa, który stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej odnośnie do poprzednio obowiązującego porozumienia. 

piątek, 15 lipca 2016

Wyrok Stałego Trybunału Arbitrażowego w sprawie chińskich roszczeń do Morza Południowochińskiego

12 lipca 2016 roku Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze wydał wyrok w sporze terytorialnym wytoczonym przez Filipiny przeciwko Chinom w 2013 r. O sprawie pisaliśmy wcześniej tutaj. Spór był rozstrzygany na podstawie Konwencji ONZ o prawie morza (tzw. UNCLOS).

Trybunał orzekł, że Chinom nie przysługują wyłączne historyczne prawa do bogactw naturalnych na Morzu Południowochińskim. W związu z tym Chiny muszą respektować wyłączne strefy ekonomiczne (WSE) innych państw istniejące na tym obszarze na podstawie Konwencji. O szczegółach wyroku i jego znaczeniu piszemy poniżej.

czwartek, 14 lipca 2016

Precedensowy wyrok trybunału arbitrażowego w sporze pomiędzy Urugwajem a Philip Morris

Trybunał arbitrażowy ICSID wydał kilka dni temu długo oczekiwany wyrok w sporze pomiędzy Philip Morris a Urugwajem (Philip Morris Brands Sàrl, et al. v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/10/7) dotyczący legalności dwóch kontrowersyjnych środków regulacyjnych mających na celu ograniczenie spożycia wyrobów tytoniowych. 

Spór ma swój początek w 2008 r. kiedy to Urugwaj przyjął pierwszą z kontestowanych regulacji. Wprowadzała ona zakaz sprzedaży różnych wariantów wyrobów tytoniowych pod jedną marką (tzw. Single Presentation Requirement). Innymi słowy, zgodnie z nowym prawem sprzedaż podstawowej wersji Marlboro (biało-czerwona paczka) uniemożliwiała sprzedaż innych wariantów produktu pod marką Marlboro (np. wersja mentolowa, wersja light (tzw. Marlboro Gold) oraz pośrednia (tzw. Marlboro Medium)). Zdaniem Urugwaju celem tej regulacji jest wyeliminowanie możliwości wprowadzenia konsumentów w błąd co do szkodliwości poszczególnych rodzajów produktu, istnienie różnych wariantów mogłoby bowiem sugerować, że niektóre z nich są lżejsze i tym samym mniej szkodliwe dla zdrowia. 

środa, 13 lipca 2016

Federalny Sąd Najwyższy Brazylii poparł jeden z elementów polityki „redukcji szkód” w walce z narkotykami

W kontekście tegorocznej Sesji Nadzwyczajnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ nt. światowego problemu narkotykowego, jaka odbyła się w kwietniu, warto odnotować, że kilka dni temu Federalny Sąd Najwyższy w Brazylii zdecydował o konieczności zróżnicowania ścigania i karania osób, które w sposób regularny zajmują się handlem narkotykami oraz osób, pierwszy raz zatrzymanych w związku z popełnieniem tego czynu. Dokonano zróżnicowania na przestępstwa narkotykowe „haniebne” (ang. heinous), których skala jest porównywalna do gwałtu lub porwania dziecka oraz tzw. uprzywilejowane. W tej drugiej kategorii znajdą się osoby, które spełnią łącznie następujące warunki: są pierwszy raz zatrzymane, nie były wcześniej notowane oraz nie należą do grupy przestępczej. 

wtorek, 12 lipca 2016

Guest post: Publikacja Raportu Chilcota o wojnie w Iraku

Choć wojna w Iraku, rozpoczęta od inwazji koalicji w 2003 r., oficjalnie uznawana jest za zakończoną, temat ten – zarówno w debacie publicznej jak i domenie prawa międzynarodowego – daleki jest od finału. Reperkusje tego wydarzenia są bowiem odczuwalne w regionie do dnia dzisiejszego (np. wojna domowa w Iraku, wzmożona aktywność grup terrorystycznych, takich jak ISIS), zaś jego ocena prawna pozostaje aktualnym tematem w dyskusjach polityków i specjalistów od prawa międzynarodowego. 

Rola najbliższego z koalicjantów USA - Wielkiej Brytanii - w działaniach przeciw Irakowi stała się przedmiotem szczegółowej analizy w ramach specjalnej Komisji Irackiej (tzw. Iraq Inquiry), powołanej przez premiera Gordona Browna w 2009 r. Jej zdaniem było zbadanie zdarzeń poprzedzających inwazję, w tym procesu decyzyjnego oraz przebiegu samej inwazji, oraz przedstawienie wniosków na przyszłość. W skład Komisji, obok przewodniczącego Johna Chilcota, weszli: Lawrence Freedman, Roderic Lyne, Martin Gilbert oraz Usga Prashar, zaś doradcami zostali gen. Roger Miller - w sprawach militarnych – oraz Rosalyn Higgins - w zakresie prawa międzynarodowego. 

poniedziałek, 11 lipca 2016

Zakończenie 32. sesji Rady Praw Człowieka (13.06-08.07.2016)

Dnia 8 lipca br. Rada Praw Człowieka zakończyła swoją 32. regularną sesję. Rada potwierdziła działalność 5 mandatów tematycznych (w tym nowego ds. ochrony przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową), przyjęła 33 rezolucje i zakończyła procedurę powszechnego przeglądu okresowego w stosunku do 14 państw.

Po raz pierwszy w historii Rady wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich 193 państw członkowskich ONZ. Wśród całego szeregu dokumentów przyjętych przez Radę warto zwrócić uwagę na przedłużenie o kolejny rok mandatu krajowego dotyczącego Białorusi. W rezolucji Rada zwróciła się do władz białoruskich o przeprowadzenie reform sądownictwa w celu zagwarantowania pełnej niezależności i bezstronności sądownictwa, zagwarantowania zasady domniemania niewinności i rzetelnego procesu. Rezolucja sponsorowana przez 36 państw, z których zasadnicza większość nie jest członkami Rady, została przyjęta zaledwie 15 głosami za, przy 9 przeciw i 23 wstrzymujących się. Głosowanie to niestety pokazuje, że w obliczu kryzysu humanitarnego spowodowanego wojną w Syrii i w świetle innych dyskutowanych ważkich kwestii, dyktatura białoruska budzi coraz mniejsze zainteresowanie.

piątek, 8 lipca 2016

Sekretarz Generalny RE i Komisarz Praw Człowieka RE krytycznie o najnowszej nowelizacji ustawy o TK

W związku z przyjętą wczoraj przez Sejm kolejną nowelizacją ustawy o TK głos zabrali Sekretarz Generalny Rady Europy oraz Komisarz Praw Człowieka RE.

Sekretarz oświadczył, że w trybie pilnym zwróci się do Komisji Weneckiej o opinię, czy przyjęte przepisy uwzględniają opinię Komisji przyjętą w marcu br. Zwrócił się też Izb polskiego Parlamentu o wzięcie tych ocen pod uwagę.

W odmiennym, znacznie bardziej emocjonalnym tonie, wypowiedział się z kolei Rzecznik Praw Człowieka RE, który stwierdził, że przyjęcie nowelizacji stanowi zagrożenie dla rządów prawa. Nawiązał do swojego ostatniego raportu z czerwca br. nt. Polski (pisaliśmy o nim na blogu tu) i zwrócił się do władz o znalezienie drogi wyjścia z impasu w zw. z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego i zapewnienie przestrzegania rządów prawa.

czwartek, 7 lipca 2016

CETA jednak jako umowa mieszana

We wtorek, 5 lipca, Komisja Europejska przedstawiła Radzie wniosek w sprawie podpisania umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską i Kanadą (Comprehensive Trade and Economic Agreement - CETA). Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, że wniosek będzie dotyczył podpisania umowy jedynie w imieniu UE, Komisja ostatecznie się na to nie zdecydowała. Zgodnie z art 218 TFUE Rada UE wyraża zgodę na podpisanie umowy, której stroną jest UE większością kwalifikowaną, na wniosek Komisji, w drodze decyzji. Podpisanie ma nastąpić w październiku podczas szczytu UE-Kanada, zatem do tego czasu Rada musi przyjąć decyzję.

środa, 6 lipca 2016

ETPCz rozszerza ochronę praw jednopłciowych - Taddeucci i McCall p. Włochom

ETPCz wydał właśnie kolejny wyrok, w którym zakwestionował brak ochrony prawnej dla par jednopłciowych we Włoszech. Sprawa Taddeucci i McCall p. Włochom dotyczyła braku wydania zezwolenia na pobyt we Włoszech ze względów rodzinnych nieposiadającemu obywatelstwa włoskiego partnerowi homoseksualnemu pana Taddeucci, panu McCall - obywatelowi Nowej Zelandii . Sądy włoskie, opierając się na przepisach prawa, zgodnie z którymi członkami rodziny, mogącymi uzyskać zezwolenie na pobyt są jedynie małżonek, dzieci i zależni krewni, uznają konsekwentnie, że status członka rodziny nie należy się partnerom - zarówno hetero, jak i homoseksualnym. Odwołania skarżących były oddalane z powołaniem na margines oceny przysługujący w tego typu sprawach państwom.
Przedmiotem skargi do Trybunału był zarzut dyskryminacji na tle orientacji seksualnej w zakresie, w jakim Włochy nie przewidują jakiejkolwiek formy uznania i ochrony par jednopłciowych i w konsekwencji uniemożliwiają uzyskanie zezwolenia na pobyt partnerowi homoseksualnemu nieposiadającemu obywatelstwa włoskiego.

poniedziałek, 4 lipca 2016

A jednak państwo... Palestyna

Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że Islandia ratyfikowała poprawkę do Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego dotyczącą agresji (tu). Natychmiast po niej swoje dokumenty ratyfikacyjne złożyła Palestyna zostając 30 państwem, które życzyłoby sobie, aby Trybunał swoją jurysdykcją karną obejmował także i zbrodnię agresji (MTK, jak już kiedyś informowaliśmy uznaje Palestynę za państwo). Nie dość, że jest to symboliczna 30 ratyfikacja, pisaliśmy o tym na przykład tu to jeszcze złożona przez państwo, nieuznawane przez niektóre państwa, jak USA czy Izrael.

niedziela, 3 lipca 2016

Sprawa marmurów partenońskich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

źródło: © Andrew Dunn (2005 r.); http://www.andrewdunnphoto.com; 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elgin_Marbles_east_pediment.jpg

Foto: YORGOS KARAHALIS / AFP
Amal Alamuddin Clooney oraz minister kultury i sportu Grecji Konstantinos Tasoulas podczas wizyty w Partenonie 
Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/prasa/rzezby-z-partenonu-zostaja-w-londynie/d98ztv

W ostatnich tygodniach najsłynniejszy, międzynarodowy spór prawny dotyczący dóbr kultury - sprawa rzeźb z ateńskiego Partenonu - wydaje się ulegać stopniowemu wygaszaniu. W 23 czerwca ETPCz. oddalił skargę ateńskiego stowarzyszenia Syllogos Ton Athinaion przeciwko Wielkiej Brytanii (48259/15). Skarżący argumentowali, że Wielka Brytania odmawiając zwrotu dzieł sztuki z Akropolu oraz odrzucając w 2015 r. propozycję udziału w mediacji w sprawie ich statusu, organizowanej pod auspicjami UNESCO, naruszyła szereg postanowień EKPCz., w szczególności przepisów art. 8, 9, 10 i 13 EKPCz. oraz art. 1 Protokołu nr 1 do tej konwencji. Ponadto, pod koniec maja 2016 r. grecki rząd wycofał się z działań prawnych przeciwko Wielkiej Brytanii oraz Muzeum Brytyjskiemu zmierzających do odzyskania starożytnych dzieł sztuki, o czym poinformował w ciągu 48 godzin po tym, jak jego prawnicy: celebrytka Amal Clooney i jej współpracownicy z londyńskiej kancelarii prawnej Doughty Street Chambers dostarczyli 150-stronicowy raport, w którym przyznali, że szanse sukcesu w brytyjskim sądzie oceniają na 15 proc. Z większym optymizmem sugerowali natomiast wniesienie sprawy do MTS.

sobota, 2 lipca 2016

Nowe Regulacje SOLAS - przed załadunkiem ważenie kontenerów.

1 lipca 2016 roku weszły w życie nowe regulacje IMO odnoszące się do transportu kontenerowego. W wyniku zmian wprowadzonych Rezolucją MSC.380(94) z dnia 21 listopada 2014 r. do Prawidła 2 Rozdziału VI Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (konwencji SOLAS). Mają one dodatkowe obowiązki przy załadunku kontenerów. Mianowicie kontenery przed załadowaniem mają zostać zważone, celem odpowiedniego rozłożenia ciężaru na pokładzie statku. Póki co tego typu mechanizmy stosowane były jedynie w transporcie lotniczym. Celem wprowadzonych regulacji jest zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi, poprzez lepsze zrównoważenie i rozłożenie masy ładunku na statku. Nowe obowiązki mogą być realizowane na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na ważeniu całego kontenera, przy użyciu odpowiednich, certyfikowanych urządzeń. Druga metoda sprowadza się do sumowania masy wszelkich towarów, palet, opakowań i innych przedmiotów znajdujących się wewnątrz kontenera, oraz dodaniu do tego masy samego kontenera. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako organ odpowiedzialny za zatwierdzenie stosowania drugiej metody, wskazał dyrektorów urzędów morskich określając ich właściwość na terenie Polski przez odwołanie do art. 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 611, z późn. zm.). Więcej informacji tutaj

piątek, 1 lipca 2016

Otwarcie nowego Kanału Panamskiego

26 czerwca 2016 jest dniem formalnego otwarcia nowego, powiększonego Kanału Panamskiego. Trwająca od 2007 roku inwestycja, która początkowo miała zostać ukończona w 2014 roku została otwarta poprzez uroczyste przeprowadzenie przez Kanał, specjalnie na tę okazję przemianowanego na COSCO Shipping Panama statek klasy Neopanamax. Rząd Panamy wiąże z tą wartą 5 miliardów dolarów inwestycją duże nadzieje na ożywienie gospodarcze. Jednocześnie podnoszone są liczne wątpliwości dotyczące realizacji tej inwestycji i wskazywane zagrożenia, mogące ograniczyć możliwość pełnego wykorzystania potencjału nowego Kanału Panamskiego. Pierwszym z zagrożeń, relatywnie najbardziej zależnym od czynnika ludzkiego są wymiary nowego kanału. Infrastruktura zbudowana została w sposób nie pozostawiający zbyt wiele miejsca do manewrowania szczególnie w śluzach, które zaprojektowane są dokładnie na długość statków klasy Neopanamax oraz towarzyszących im holowników. Piloci operujący na Kanale przechodzą specjalne szkolenia mające przygotować ich do tych nowych wyzwań. Drugim potencjalnym problemem jest brak wody do wypełnienia nowej infrastruktury. Zmiany klimatyczne zaburzają gospodarkę wodną, co rodzi pytania dotyczące możliwości zaopatrzenia systemu śluz w ilość wody zapewniającą ich swobodne funkcjonowanie. Między innymi z tego powodu inwestycja została wyposażona w unikalny system odzyskiwania do 60% wody przy otwieraniu śluz. Więcej informacji tutaj.