niedziela, 28 sierpnia 2016

Organizacja MEDEL wyraża zaniepokojenie w sprawie odmowy zaprzysiężenia 13 sędziów przez Prezydenta Dudę

Organizacja MEDEL, będąca federacją kilkudziesięciu stowarzyszeń sędziów i prokuratorów z całej Europy, w liście do Prezydenta Andrzeja Dudy, adresowanym na 12 sierpnia, wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z odmową zaprzysiężenie 13 sędziów.

Jak czytamy w liście: „zasada niezawisłości sędziowskiej, bez przestrzegania której nie ma mowy o zachowaniu praworządności, jest cechą konstytucyjną demokracji na świecie. To jest tak ważne nie tylko z powodu tego, że sądownictwo działa niezależnie, ale również z tego powodu, że to sędziowie stosują prawo. W celu przestrzegania tych zasad konieczne jest wzmocnienie niezależności sądów i niezawisłości sędziów również w procesie prawidłowego toku nominacji sędziów. W ten sposób procedura mianowania sędziów powinna uwzględniać zasadę trójpodziału i wzajemnej kontroli władz i wzmocnić zaufanie do wymiaru sprawiedliwości”.

MEDEL zauważa, że: „tylko w wyjątkowych sytuacjach Prezydent, jako strażnik Konstytucji RP, może odmówić przyjęcia ślubowania od kandydata na stanowisko sędziowskie, zaproponowanego przez Krajową Radę Sądownictwa. Niemniej jednak, taka decyzja musi być uzasadniona i zakomunikowana we właściwy sposób, aby umożliwić jego weryfikację i uniknąć podejrzenia, że Prezydent w tym zakresie uległ naciskom lub ktoś wpływał na jego decyzje. Zasada demokratycznego państwa prawa wyklucza wszelką arbitralność, czy też samowolę w procesie podejmowania decyzji przez władze. Każdej osobie, której taka decyzja dotyczy przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji do niezależnego organu”. Jest to istotne także z tego powodu, że przedstawiciel prezydenta (podobnie jak Minister Sprawiedliwości i przedstawiciele Sejmu i Senatu) jako członek Krajowej Rady Sądownictwa bierze przecież udział w jej obradach i wyłanianiu zwycięzców konkursów na stanowiska sędziowskie. W związku z tym to „właśnie jest dobry moment, by Prezydent (...) zgłaszał swoje wątpliwości i zastrzeżenia co do określonych kandydatów”.

Organizacja prosi jednocześnie Prezydenta „o ponowne rozważenie swojej decyzji i przyjęcie ślubowania od sędziów zaproponowanych prze Krajową Radę Sądownictwa do nominacji”. 

Pełna treść listu podpisanego przez wiceprzewodniczącego organizacji, Thomasa Guddata, dostępna jest tutaj.

Brak komentarzy: